IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Ylempi amk-tutkinto > Tekniikan alan koulutus (ylempi amk), uudistava johtaminen
Ylempi AMK-tutkinto

Tekniikan alan koulutus (ylempi AMK), Uudistava johtaminen, Insinööri (ylempi AMK): 60 op
Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

  • Koulutuksen tiedot
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot
Koulutuksen rakennetaulukko

Tutkintonimike ja tutkinnon taso

Insinööri (ylempi AMK)

Koulutuksen tavoite

Uudistava johtaminen koulutuksen lähtökohtana on yhteiskunnan ja työelämän nopea ja laaja rakenteellinen muutos, jossa on keskeistä tiedon ja innovaatioiden yhdessä luominen. Koulutuksen tavoitteena on syventää, tuottaa ja jakaa uutta tietoa ja osaamista työelämän ja organisaatioiden uudistamiseen ja uudistumiseen. Koulutuksen keskiössä ovat johtaminen, tulevaisuuden skenaariot ja strategiat, asiakkuusjohtaminen, verkottuminen sekä innovatiivisuus ja luovuus.

Uudistava johtaminen koulutus on suunnattu insinööreille, jotka tarvitsevat työtehtävissään tekniikan alan liiketoiminnan ja johtamisen osaamista. Tutkinnon tavoitteena on kouluttaa sinut johtamaan osaamista ja liiketoimintaa teknologiayrityksissä sekä muissa teknologiaosaamista käyttävissä organisaatioissa ja verkostoissa. Erityisenä tavoitteena on tarjota valmiudet toimia tekniikan ammattilaisena monialaisissa verkostoissa. Tutkinnon suoritettuaan opiskelija kykenee toimimaan vaativissa asiantuntija-, kehittämis-, suunnittelu- ja johtamistehtävissä tai yrittäjänä.

Koulutuksen sisältö

Syventävissä ammattiopinnoissa keskeisinä sisältöinä ovat uudistuva johtaminen, tulevaisuuden ennakointi ja strategiat, asiakkuusjohtaminen, projektijohtaminen sekä innovaatiot. Opiskelija voi suorittaa valinnaisia opintoja monialaisesta opintotarjonnasta (esim. pelillisyys, big data, mobiilit teknologiat, käyttäjälähtöinen palvelumuotoilu, tutkimuksellinen kehittäminen, verkostojen johtaminen, työhyvinvointi, yrittäjyys, markkinointi, kiertotalous /energiatehokkuus, yhteiskunnallinen muutos).

Opintojen rakenne

Koulutus rakentuu ydinosaamisesta, täydentävästä osaamisesta ja opinnäytetyöstä. Vapaasti valittavat täydentävät opinnot opiskelija voi valita LAMKin ylempien koulutusten yhteisestä opintojaksotarjonnasta ja/tai muiden ammattikorkeakoulujen tai yliopistojen tarjonnasta. Jokaisen opiskelijan kanssa tehdään opintojen alussa henkilökohtainen opintosuunnitelma, jossa otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon aiemmat maisteritason opinnot ja työkokemuksen kautta hankittu osaaminen.
•YDINOSAAMINEN 20 op, joista 10 op pakollisia ja 10 op vaihtoehtoisia
•TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN10 op
•OPINNÄYTETYÖ 30 op
Mikäli amk-tutkintosi on 210 opintopisteen laajuinen, on sinun suoritettava 30 opintopisteen laajuiset siltaopinnot.

Suuntautumisen valinta *www

Uudistava johtaminen tutkinto-ohjelma on suunniteltu monialaiseksi, joka tuo yhteen asiantuntijoita tekniikan ja liiketalouden alalta, muotoilun sekä sosiaali- ja terveysalalta. Näin opiskelija voi syventää oman alansa ammatillista osaamista monipuolisesti myös verkostojen näkökulmasta.

Insinööri (YAMK), Uudistava johtaminen -koulutus on suunniteltu monipuoliseksi, opiskelijan itsensä räätälöimäksi kokonaisuudeksi eikä siinä ole varsinaisia suuntautumisvaihtoehtoja. Koska insinööri (ylempi AMK) -tutkinto on lyhyempi (60 op) kuin LAMKin muiden alojen Uudistava johtaminen -koulutukset, sinulla on mahdollisuus valita syventäviä opintoja laajasta tarjonnasta. Voit syventää tai laajentaa osaamistasi tarpeen mukaan myös suorittamalla vapaavalintaisia opintojaksoja ammattikorkeakoulun muista YAMK-ohjelmista ja näin täydentää omaa johtamis- ja kehittämisosaamistasi.

Lisätietoa opetuskielistä *www

Pääkieli on suomi, mutta tentit, harjoitustyöt tai opinnäytetyön voi tehdä myös esim. englannin kielellä. Opiskelijan tulee valita ainakin yksi englanninkielinen 5 opintopisteen opintojakso tutkintoonsa.

Opinnäytetyö

Opinnäytetyö on tärkeä osa opintoja ja se on koko koulutuksen kestävä prosessi. Opiskelija tekee opinnäytetyön (30 op) työelämän kehittämistyönä oman työpaikan, Lahden ammattikorkeakoulun hankkeen tai muun työelämän organisaation toimeksiantona tai monialaisena kehittämistehtävänä. Tavoitteena on soveltaa teoriaa käytäntöön, kehittää ammatillisia työmenetelmiä, tuottaa tietoa, ratkaista ongelmia itsenäisesti ja kokonaisvaltaisesti sekä dokumentoida kehitystyö hyvien käytäntöjen mukaisesti. Opinnäytetyö antaa opiskelijalle mahdollisuuden profiloida omia opintojaan. Opinnäytetyö aloitetaan välittömästi opintojen alettua.

Pätevyys *www

Koulutus tuottaa kelpoisuuden virkoihin ja toimiin, joissa edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa. Valmistunut opiskelija pystyy suunnittelemaan, kehittämään, johtamaan ja arvioimaan haastavia työelämän projekteja. Opiskelija osaa käyttää vuorovaikutteisia ja ketteriä menetelmiä projektin hallinnan apuna ja osaa dokumentoida projektin alan yleisten käytäntöjen mukaisesti.

Kansainvälistyminen

Tekniikan alalla englannin kielen hyvä hallinta on edellytys kehittymiselle ja uuden oppimiselle. Kansainvälisiä vierailijaluentoja järjestetään mahdollisuuksien mukaan. Opiskelijalla on mahdollisuus hyödyntää Lahden ammattikorkeakoulun laajaa kansainvälisten partnereiden joukkoa ja lähteä kansainväliseen vaihtoon. Opintoihin voi sisällyttää englanninkielisiä opintojaksoja ja vahvistaa näin omaa kielitaitoa ja kansainvälisyyttä. Myös opinnäytetyön voi tehdä englanniksi.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Koulutuksessa käytetään mahdollisuuksien mukaan luennoitsijoita työelämästä ja muista korkeakouluista. Lahden ammattikorkeakoulun muiden YAMK – ohjelmien välinen ristiintarjonta luo mahdollisuuksia luoda uusia verkostoja. Opiskelijoilla on mahdollisuus tutustua/osallistua LAMKin TKI-projekteihin.

Tutkimuksen painopisteet

Tutkinto-ohjelma linkittyy läheisesti Lahden ammattikorkeakoulun Älykäs teollisuus painoalaan ja sen tutkimus-, kehitys - ja innovaatiotoimintaan. Lisätietoja www.lamk.fi/tki-toiminta.

Jatko-opintomahdollisuudet *www

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneella on mahdollisuus tieteelliseen jatkotutkintoon tiedekorkeakoulussa tai teknillisessä yliopistossa (voi edellyttää siltaopintoja).

Tutustu opetussuunnitelmaan

Tutustu opintojen rakenteeseen ja sisältökuvauksiin Opetussuunnitelmat-välilehdellä. Opinnot-välilehdelle on koottu koulutukseen liittyvät ajankohtaiset toteutukset. Täydentävän osaamisen opetustarjonta on koottu erilliseen opetussuunnitelmaan, jonka löydät opinto-oppaan päävalikosta.