IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Ylempi amk-tutkinto > Sosiaalialan koulutus (ylempi amk), lapsi- ja perhepalveluiden kehittäminen
Ylempi AMK-tutkinto

Sosiaalialan koulutus (ylempi AMK), Lapsi- ja perhepalveluiden kehittäminen, Sosionomi (ylempi AMK): 90 op
Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

  • Koulutuksen tiedot
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot

Tutkintonimike ja tutkinnon taso

Sosionomi (ylempi AMK)

Koulutuksen tavoite

Koulutuksen keskiössä on lapsi- ja perhepalveluiden kehittäminen, sekä matalan kynnyksen että vaativan ja erityistason palveluihin liittyvät sisällölliset kysymykset, kuten lasten ja nuorten osallisuus, varhainen tukeminen ja syrjäytymisen ja eriarvoistumisen ehkäisy.  Tavoitteena on, että tutkinnon suoritettuaan opiskelija kykenee työskentelemään itsenäisesti sosiaalialan vaativissa asiantuntijatehtävissä ja kansainvälisissä yhteistyöverkostoissa, kykenee johtamaan osaamista sekä sosiaalialan työkäytäntöjen ja palveluiden kehittämistä monimutkaisissa ja ennakoimattomissa verkostoissa ja toimintaympäristöissä.

Koulutuksen sisältö

Koulutuksen ydinosaamisen keskeisenä sisältönä ovat lapsi- ja perhepalveluiden kehittäminen, lasten ja nuorten ja hyvinvoinnin haasteisiin vastaaminen sekä lasten ja nuorten hyvinvointia ja osallisuutta turvaava toiminta. Lisäksi opiskelija voi valita muita opintoja monialaisesta opintotarjonnasta (esimerkiksi tulevaisuuteen johtaminen, tutkimus- ja kehittämisopinnot, liiketoimintaosaaminen). Opinnäytetyön laajuus on 30 op.

Opinnot toteutuvat päivä / monimuoto-opetuksena, joka sisältää lähiopetusta ja itsenäistä opiskelua. Osa opintojaksoista on verkkototeutuksena. Lähiopetus toteutuu lukuvuosina 2018 – 2019 ja 2019 - 2020. Lähiopetuspäivien määrä on keskimäärin 2-4/kuukausi riippuen opintojen ajankohdasta. Lähiopetus on Lahdessa arkipäivinä. Osassa opintojaksoja on mahdollisuus osallistua ac-yhteydellä.

Opintojen rakenne

Opinnot koostuvat ydinosaamisesta 30 op, opinnäytetyöstä 30 op ja täydentävistä, monialaisista opinnoista 30 op (esimerkiksi tulevaisuuteen johtaminen, tutkimus- ja kehittämisopinnot, luovat ja toiminnalliset menetelmät). Osa ydinosaamiseen kuuluvista opinnoista on pakollisia, osa vaihtoehtoista. Täydentävät opinnot ovat valinnaisia.

Opinnäytetyö

Ylemmässä AMK-tutkinnossa opintojen keskiössä on opinnäytetyö, jonka tavoitteena on työelämän tutkimuksellinen kehittäminen. Opiskelija voi toteuttaa opinnäytetyön oman työpaikan kehittämisen näkökulmasta tai erilaisissa hankkeissa. Opinnäytetyössä opiskelija osoittaa ammatillisen osaamisen lisäksi taidon käyttää erilaisia kehittämistyön ja/tai tieteellisen tutkimuksen menetelmiä ja kykynsä käyttää tieteellistä kirjallisuutta. Opinnäytetyön tekeminen ajoittuu pääsääntöisesti koko opintojen ajalle.

Pätevyys *www

Koulutus tuottaa kelpoisuuden virkoihin ja toimiin, joissa edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa. Sosiaalialan henkilöstön kelpoisuuksia määrittää lisäksi laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista.

Kansainvälistyminen

Koulutukseen sisältyy yksi englanninkielinen jakso, jonka aikana toteutetaan intensiivijakso yhteistyössä eurooppalaisen korkeakoulun kanssa. Opiskelijalla on mahdollisuus kansainväliseen Erasmus vaihtoon.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Ammattikorkeakoulujen sosiaalialan valtakunnallinen YAMK- verkosto.

Jatko-opintomahdollisuudet *www

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneella on mahdollisuus tieteelliseen tai taiteelliseen jatkotutkintoon tiedekorkeakoulussa.

Tutustu opetussuunnitelmaan

Tutustu opintojen rakenteeseen ja sisältökuvauksiin Opetussuunnitelmat-välilehdellä. Opinnot-välilehdelle on koottu koulutukseen liittyvät ajankohtaiset toteutukset. Täydentävän osaamisen opetustarjonta on koottu erilliseen opetussuunnitelmaan, jonka löydät opinto-oppaan päävalikosta.