IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Ylempi amk-tutkinto > Matkailu- ja ravitsemisalan koulutus (ylempi amk), digitaaliset ratkaisut
Ylempi AMK-tutkinto

Matkailu- ja ravitsemisalan koulutus (ylempi AMK), Digitaaliset ratkaisut, Restonomi (ylempi AMK): 90 op
Matkailu- ja ravitsemisalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

  • Koulutuksen tiedot
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot
Koulutuksen rakennetaulukko

Tutkintonimike ja tutkinnon taso

Restonomi (ylempi AMK)

Koulutuksen tavoite

Digitaaliset ratkaisut -koulutuksessa tavoitteena on syventää osaamista muuttuvissa toimintaympäristöissä ja työn uusissa muodoissa. Digitalisaatio ja sen hyödyntäminen tarkoittavat eri aloilla tulevaisuuden ilmiöiden tunnistamista, työn kehittämistä ja monipuolistamista. Teknologian läsnäolo ja kyvykkyys reagoida uuteen antavat osaamista vastata työelämän jatkuviin muutoksiin ja haasteisiin. Digitalisaatio muuttaa tuntemiamme aloja ja synnyttää uusia toimenkuvia ja työntarpeita tulevaisuudessa.

Matkailu- ja palveluliiketoiminnan alalla koulutuksen keskiössä on digitaalisten ratkaisujen hyödyntäminen matkailu- ja palveluorganisaatioiden muuttuvassa toimintaympäristössä. Opiskelija saa koulutuksen aikana hyvän ymmärryksen liiketoiminnan uusista mahdollisuuksista parhaan arvon ja asiakaskokemuksen luomiseksi. Tutkinnon suoritettuaan opiskelija kykenee toimimaan vaativissa asiantuntija-, kehittämis- ja suunnittelutehtävissä tai yrittäjänä.

Koulutuksen sisältö

Koulutuksen ydinosaamisen opintojen keskeisenä sisältönä on digitaalisuuden hyödyntäminen matkailu- ja palveluliiketoiminnassa. Täydentävän osaamisen voit hankkia monialaisesta tarjonnasta (mm. johtaminen, käyttäjälähtöinen palvelumuotoilu, pelillisyys) rakentaen kokonaisuuden, joka tukee omia tavoitteitasi. Ammatillisen kehittymisen lisäksi opinnot vahvistavat tutkivaa ja kehittävää työotettasi.

Opintojen rakenne

Opintojen (90 op) rakenne on seuraava:
Ydinosaamisen opinnot 30 op
- Osa on pakollisia, osa vaihtoehtoisia
Täydentävän osaamisen opinnot 30 op
- Vapaasti valittavissa
Opinnäytetyö 30 op
Voit valita täydentävän osaamisen opinnot LAMKin ylempien AMK koulutusten yhteisestä tarjonnasta ja/tai muiden ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen tarjonnasta.

Suuntautumisen valinta *www

Kanssasi tehdään opintojen alussa henkilökohtainen opintosuunnitelma, jossa otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon aiemmat maisteritason opintosi ja työkokemuksen kautta hankittu osaamisesi. Koulutuksen lopullinen sisältö muotoutuu itse valitsemisesi opintojen mukaan.

Lisätietoa opetuskielistä *www

Opetuskieli on pääasiassa suomi, osa opintojaksoista toteutetaan englanniksi.

Opinnäytetyö

Ylemmässä AMK-tutkinnossa opintojen keskiössä on opinnäytetyö, jonka tavoitteena on työelämän tutkimuksellinen kehittäminen. Voit toteuttaa opinnäytetyön esimerkiksi oman työpaikkasi kehittämisen näkökulmasta tai ammattikorkeakoulun hankkeessa. Opinnäytetyössä osoitat ammatillisen osaamisen lisäksi taidon käyttää erilaisia kehittämistyön ja tieteellisen tutkimuksen menetelmiä ja kykysi käyttää tieteellistä kirjallisuutta. Opinnäytetyön tekeminen ajoittuu pääsääntöisesti koko opintojen ajalle

Pätevyys *www

Koulutus tuottaa Restonomi (ylempi AMK) -tutkinnon. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on suomalaisessa koulutusjärjestelmässä samalla EQF (European Qualifications Framework)  tasolla kuin muutkin ylemmät korkeakoulututkinnot (esim. yliopistojen maisteritutkinnot) ja antaa saman kelpoisuuden tehtäviin, joissa edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa.

Kansainvälistyminen

YAMK-opiskelijoiden kansainvälisten valmiuksien kehittymistä tuetaan koulutuksessa eri tavoin. Kansainvälistymisen tärkeimpiä muotoja ovat osallistuminen englanninkielisille opintojaksoille sekä kansainvälisiin verkostoihin, seminaareihin ja hankkeisiin. Lisäksi eri vaihto-ohjelmien kautta toteutuvat opiskelijavaihdot ja harjoittelumahdollisuudet ulkomailla tarjoavat mahdollisuuden vahvistaa kielitaitoa ja kansainvälisyysosaamista.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Lahden ammattikorkeakoulun LAMK Master School on LAMKin eri koulutusalojen (liiketalous ja matkailu, sosiaali- ja terveysala, tekniikka ja muotoilu) yhteinen ylemmän ammattikorkeakoulun opetusta organisoiva verkosto. LAMK Master School järjestää vuosittain useita kaikkien alojen yhteisiä opintojaksoja, joita voit valita osaksi täydentäviä opintoja.

Tutkimuksen painopisteet

Älykäs liiketoiminta.

Jatko-opintomahdollisuudet *www

Koulutuksen suorittaneella on mahdollisuus hakeutua suorittamaan jatkotutkintoa tiedekorkeakoulussa.

Tutustu opetussuunnitelmaan

Tutustu opintojen rakenteeseen ja sisältökuvauksiin Opetussuunnitelmat-välilehdellä. Opinnot-välilehdelle on koottu koulutukseen liittyvät ajankohtaiset toteutukset. Täydentävän osaamisen opetustarjonta on koottu erilliseen opetussuunnitelmaan, jonka löydät opinto-oppaan päävalikosta.