IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Ylempi amk-tutkinto > Matkailu- ja ravitsemisalan koulutus (ylempi amk), uudistava johtaminen
Ylempi AMK-tutkinto

Matkailu- ja ravitsemisalan koulutus (ylempi AMK), Uudistava johtaminen, Restonomi (ylempi AMK): 90 op
Matkailu- ja ravitsemisalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

  • Koulutuksen tiedot
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot
Koulutuksen rakennetaulukko

Tutkintonimike ja tutkinnon taso

Restonomi (ylempi AMK)

Koulutuksen tavoite

Uudistava johtaminen koulutuksen lähtökohtana on yhteiskunnan ja työelämän nopea ja laaja rakenteellinen muutos, jossa on keskeistä tiedon ja innovaatioiden yhdessä luominen. Koulutuksen tavoitteena on syventää, tuottaa ja jakaa uutta tietoa ja osaamista työelämän ja organisaatioiden uudistamiseen ja uudistumiseen. Koulutuksen keskiössä ovat johtaminen, tulevaisuuden skenaariot ja strategiat, asiakkuusjohtaminen, verkottuminen sekä innovatiivisuus ja luovuus.

Restonomi (ylempi AMK) koulutuksen aikana opiskelijana saat hyvät ja monipuoliset johtamisen ja kehittämisen taidot ja työkalut, joita tarvitaan jatkuvasti muuttuvassa matkailu- ja palvelualan toimintaympäristössä. Opit hankkimaan ja käyttämään ajankohtaista johtamiseen liittyvää tietoa ja tunnistamaan tulevaisuuden työelämän osaamistarpeita. Opintojaksoihin liittyvät oppimistehtävät voit linkittää oman työorganisaatiosi kehittämiseen.

Koulutuksen sisältö

Koulutuksen ydinopinnoissa keskitytään tämän päivän ja tulevaisuuden johtamisen haasteisiin ja toiminnan uudistamiseen, asiakkuuksien johtamiseen, innovatiivisuuden kehittämiseen, työyhteisön johtamiseen ja LEAN toiminnan kehittämiseen.

Täydentävien opintojen kautta opiskelija voi rakentaa itselleen oman polun, joka tukee opiskelijan omia tavoitteita. Opinnot antavat näin hyvän pohjan henkilökohtaiselle elämän ja uran hallinnalle. Vapaasti valittavia täydentäviä opintoja opiskelija voi valita esimerkiksi LAMK:n ylempien AMK-koulutusten yhteisestä tarjonnasta (esim. tutkimuksellinen kehittäminen, verkostojen johtaminen, työhyvinvoinnin johtaminen, yrittäjyys, markkinointi, yhteiskunnallinen muutos, pelillisyys, ja käyttäjälähtöinen palvelumuotoilu) ja/tai muiden ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen tarjonnasta. Ammatillisen kehittymisen lisäksi opinnot vahvistavat opiskelijan tutkivaa ja kehittävää työotetta.

Jokaisen opiskelijan kanssa tehdään opintojen alussa henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jossa otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon opiskelijan aiemmat maisteritason opinnot ja työkokemuksen kautta hankittu osaaminen.

Opintojen rakenne

Opintojen (90 op) rakenne on seuraava:
Ydinopinnot 30 op
- Osa ydinopinnoista on pakollisia ja osa vaihtoehtoisia
Vapaasti valittavat täydentävät opinnot 30 op
Opinnäytetyö 30 op
Ydinopintoihin sisältyy lähiopetuspäiviä keskimäärin 2-3 päivää/kuukaudessa, yleensä torstaina ja/tai perjantaina klo 9-16. Lisäksi joihinkin opintojaksoihin sisältyy illalla järjestettävä online luento. Kaikkiin opintojaksoihin sisältyy runsaasti itsenäistä työskentelyä.
LAMK:n järjestämien täydentävien opintojen toteutus ja lähipäivät vaihtelevat opintojaksoittain, mutta useimmiten lähipäivät sijoittuvat ydinopintojen tapaan torstai- ja perjantaipäiviin.

Lisätietoa opetuskielistä *www

Oppimateriaalit ja aineistot ovat osittain englanninkielisiä. Opintoihin sisältyy ainakin yksi englanninkielinen opintojakso.

Opinnäytetyö

Ylemmässä AMK-tutkinnossa opintojen keskiössä on opinnäytetyö, jonka tavoitteena on työelämän tutkimuksellinen kehittäminen. Opiskelija voi toteuttaa opinnäytetyön esimerkiksi oman työpaikan kehittämisen näkökulmasta tai ammattikorkeakoulun hankkeessa. Opinnäytetyössä opiskelija osoittaa ammatillisen osaamisen lisäksi taidon käyttää erilaisia kehittämistyön ja tieteellisen tutkimuksen menetelmiä ja kykynsä käyttää tieteellistä kirjallisuutta. Opinnäytetyön tekeminen ajoittuu pääsääntöisesti koko opintojen ajalle

Pätevyys *www

Koulutus tuottaa Restonomi (ylempi AMK) –tutkinnon. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on suomalaisessa koulutusjärjestelmässä samalla EQF (European Qualifications Framework) -tasolla kuin muutkin ylemmät korkeakoulututkinnot (esim. yliopistojen maisteritutkinnot) ja tuottaa saman pätevyyden esim. julkisen sektorin virkoihin.

Kansainvälistyminen

YAMK -opiskelijoiden kansainvälisten valmiuksien kehittymistä tuetaan koulutuksessa eri tavoin. Kansainvälistymisen muotoja ovat mahdollisuus osallistua International Business Development -koulutuksen opintojaksoille, osallistuminen kansainvälisiin verkostoihin, seminaareihin ja hankkeisiin sekä eri vaihto-ohjelmien kautta toteutuvat opiskelijavaihdot ja harjoittelumahdollisuudet ulkomailla.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Lahden ammattikorkeakoulun LAMK Master School on LAMK:n eri koulutusalojen (liiketalous, sosiaali- ja terveysala, tekniikka ja muotoilu) yhteinen ylemmän ammattikorkeakoulun opetusta organisoiva verkosto. LAMK Master School järjestää vuosittain useita kaikkien alojen yhteisiä opintojaksoja, joita opiskelija voi valita osaksi täydentäviä opintoja. Korkeakouluyhteistyötä toteutetaan Lappeenrannan teknillisen yliopiston ja Saimaan ammattikorkeakoulun kanssa.

Jatko-opintomahdollisuudet *www

Koulutuksen suorittaneella on mahdollisuus hakeutua suorittamaan jatkotutkintoa tiedekorkeakoulussa.

Tutustu opetussuunnitelmaan

Tutustu opintojen rakenteeseen ja sisältökuvauksiin Opetussuunnitelmat-välilehdellä. Opinnot-välilehdelle on koottu koulutukseen liittyvät ajankohtaiset toteutukset. Täydentävän osaamisen opetustarjonta on koottu erilliseen opetussuunnitelmaan, jonka löydät opinto-oppaan päävalikosta.