IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Ylempi amk-tutkinto > Liiketalouden koulutus (ylempi amk), liiketoiminta ja uudistava johtaminen (2016, 2017)
Ylempi AMK-tutkinto

Liiketalouden koulutus (ylempi AMK), Liiketoiminta ja uudistava johtaminen (2016, 2017), Tradenomi (ylempi AMK): 90 op
Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto

  • Koulutuksen tiedot
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot

Tutkintonimike ja tutkinnon taso

Tradenomi (ylempi AMK)

Koulutuksen tavoite

Liiketoiminta ja Uudistava johtaminen –koulutus antaa opiskelijalle hyvät johtamisen ja kehittämisen taidot ja työkalut, joita tarvitaan jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä sekä liike-elämässä että julkisella sektorilla. Koulutuksen kaikille yhteisissä syventävissä opinnoissa keskitytään mm. tämän päivän ja tulevaisuuden johtamisen haasteisiin, toiminnan uudistamiseen ja muutoksessa johtamiseen, asiakkuuksien johtamiseen sekä innovatiivisuuden kehittämiseen.

Täydentävien opintojen kautta opiskelija voi rakentaa itselleen oman polun, joka tukee opiskelijan omia tavoitteita. Opinnot antavat näin hyvän pohjan henkilökohtaiselle elämän ja uran hallinnalle. Ammatillisen kehittymisen lisäksi opinnot vahvistavat opiskelijan tutkivaa ja kehittävää työotetta. Lisäksi kansainvälisyys ja monialaisuus ovat läsnä eri tavoin koulutuksessa.

Koulutuksen sisältö

Koulutuksen syventävät opinnot koostuvat seuraavista opintojaksoista:

LIIKETOIMINNAN JOHTAMINEN 15 OP
• Tulevaisuudet ja strategiat 5 op
• Digitaalisuus ja asiakkuudet 5 op
• Cross-Cultural Management 5 op

UUDISTAVA JOHTAMINEN 15 OP
• Uudistuva ja uudistava johtaminen 5 op
• Prosessien johtaminen 5 op
• Innovaatiojohtaminen 5 op

Opintojaksoihin liittyvät oppimistehtävät linkitetään mahdollisuuksien mukaan opiskelijan oman työorganisaation kehittämiseen.

Vapaasti valittavat täydentävät opinnot opiskelija voi valita LAMK:n ylempien AMK-koulutusten yhteisestä opintojaksotarjonnasta ja/tai muiden ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen tarjonnasta. Jokaisen opiskelijan kanssa tehdään opintojen alussa henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jossa otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon opiskelijan aiemmat maisteritason opinnot ja työkokemuksen kautta hankittu osaaminen.

Opintojen rakenne

LAMK:n Liiketalouden YAMK-koulutuksen Liiketoiminta ja uudistava johtaminen (90 op) rakenne on:

1. Liiketalouden kaikille yhteiset syventävät opinnot 30 op
2. Vapaasti valittavat täydentävät opinnot 30 op
3. Opinnäytetyö 30 op

Opinnot on suunniteltu suoritettavaksi 2 vuodessa työn ohessa. Lähiopetusta on keskimäärin 2-3 työpäivänä kuukaudessa, yleensä torstaina ja/tai perjantaina klo 9-16. Lisäksi opintoihin kuuluu runsaasti itsenäistä työskentelyä, virtuaaliopintoja sekä opinnäytetyönä tehtävä tutkimuksellinen kehittämishanke.

Suuntautumisen valinta *www

Koulutuksessa ei ole suuntautumisvaihtoehtoa. Jokaisen opiskelijan kanssa laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS).

Lisätietoa opetuskielistä *www

Koulutuksen syventävien opintojen pääasiallinen opetuskieli on suomen kieli. Yksi opintojakso toteutetaan kokonaan englannin kielellä.

Opinnäytetyö

Ylemmässä AMK-tutkinnossa opintojen keskiössä on opinnäytetyö. Se on tutkimuksellinen kehittämishanke, jonka opiskelija voi tehdä esimerkiksi oman työpaikan kehittämisen näkökulmasta tai ammattikorkeakoulun hankkeessa. Opinnäytetyössä opiskelija osoittaa ammatillisen osaamisen lisäksi taidon käyttää erilaisia kehittämistyön ja tieteellisen tutkimuksen menetelmiä ja kykynsä käyttää tieteellistä kirjallisuutta. Opinnäytetyön tekeminen ajoittuu pääsääntöisesti koko opintojen ajalle.

Pätevyys *www

Koulutus tuottaa Tradenomi (ylempi AMK) –tutkinnon. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on suomalaisessa koulutusjärjestelmässä samalla EQF (European Qualifications Framework) -tasolla kuin muutkin ylemmät korkeakoulututkinnot (esim. yliopistojen maisteritutkinnot) ja tuottaa saman pätevyyden esim. julkisen sektorin virkoihin.

Kansainvälistyminen

YAMK -opiskelijoiden kansainvälisten valmiuksien kehittymistä tuetaan koulutuksessa eri tavoin. Kansainvälistymisen tärkeimpiä muotoja ovat mahdollisuus osallistua International Business Development -koulutuksen opintojaksoille, osallistuminen kansainvälisiin verkostoihin, seminaareihin ja hankkeisiin sekä eri vaihto-ohjelmien kautta toteutuvat opiskelijavaihdot ja harjoittelumahdollisuudet ulkomailla.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Lahden ammattikorkeakoulun LAMK Master School on LAMK:n eri koulutusalojen (liiketalous, sosiaali- ja terveysala, tekniikka ja muotoilu) yhteinen ylemmän ammattikorkeakoulun opetusta organisoiva verkosto. Lamk Master School järjestää vuosittain useita kaikkien alojen yhteisiä opintojaksoja, joita opiskelija voi valita osaksi täydentäviä opintoja.

Uramahdollisuudet

Liiketalouden YAMK:n opinnot antavat opiskelijalle työelämän kehittämis- ja johtamistehtävissä tarvittavat laajat ja syvälliset tiedot vaativissa ja itsenäisissä tehtävissä toimimista varten.