IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Ylempi amk-tutkinto > Tekniikan koulutus (ylempi amk), älykäs teollisuus ja uudet liiketoimintakonseptit (2016>2017)
Ylempi AMK-tutkinto

Tekniikan koulutus (ylempi AMK), Älykäs teollisuus ja uudet liiketoimintakonseptit (2016>2017), Insinööri (ylempi AMK): 60 op
Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

  • Koulutuksen tiedot
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot

Tutkintonimike ja tutkinnon taso

Insinööri (ylempi AMK)

Koulutuksen tavoite

Älykäs teollisuus keskittyy tiedon, teknologioiden ja verkostojen hyödyntämiseen uusien liiketoimintamallien luomisessa. Näitä ovat älykkäät tuote – ja palvelukonseptit, tehokkaat tuotantomenetelmät, prosessit ja toimintatavat sekä verkostomaiset liiketoimintamallit, palvelukonseptit ja ratkaisut. Keskiössä ovat digitaalisuus ja robotisaatio, resurssitehokkuus sekä sosiaaliset innovaatiot. Johtamisen opinnot voi suunnata esimerkiksi strategiseen johtamiseen, prosessi - ja projektijohtamiseen tai toiminnan uudistamiseen/innovaatiojohtamiseen. Monialaiset ryhmät antavat mahdollisuuden verkottumiseen ja uusien ideoiden generointiin.

Koulutuksen sisältö

Ammattiopintojen teemoja ovat uudet liiketoimintamallit ja niiden luominen, tulevaisuuden teknologiat ja innovaatiot, resurssitehokkuus sekä verkostojohtaminen. Vapaasti valittavilla opinnoilla on mahdollisuus suunnata johtamisosaamista valitsemalla yhteiseltä tarjottimelta monialaisia johtamisen opintoja.

Opinnäytetyö on kehittämistehtävä, jossa käytetään tutkimusongelmasta riippuen laadullisia ja määrällisiä tutkimusmenetelmiä.

Opintojen rakenne

Ammattiopinnot 20 op, valinnaiset opinnot 10 op ja opinnäyte 30 op.

Opinnot koostuvat intensiivijaksoista ja itsenäisestä työskentelystä verkkoalustalla. Opinnäytetyövaiheessa on henkilökohtaista ja ryhmäohjausta sekä seminaareja.

Lisätietoa opetuskielistä *www

Suomi ja englanti

Opinnäytetyö

Opinnäytetyön tulee olla työelämälähtöinen projekti. Sen voi tehdä joko omalle työnantajalle tai osana Lahden ammattikorkeakoulun tutkimus – ja kehittämisprojektia. Työ edellyttää itsenäistä työskentelyä, sopivan tietoperustan muodostamista, hyvää taitoa käyttää lähdeaineistoa kriittisesti sekä tehdä johtopäätöksiä työn tuloksista.

Pätevyys *www

Koulutus (keskimäärin 1,5 vuotta) tuottaa YAMK-insinöörin tutkinnon, joka vastaa ylempää korkeakoulututkintoa.

Kansainvälistyminen

Lahden ammattikorkeakoulun opiskelijalla on mahdollisuus hyödyntää laajaa kansainvälisten partnereiden joukkoa ja lähteä kansainväliseen vaihtoon. Opintoihin voi sisällyttää englanninkielisiä opintojaksoja ja vahvistaa näin omaa kielitaitoa ja kansainvälisyyttä. Opinnäytetyön voi halutessaan kirjoittaa englanniksi

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Koulutuksessa käytetään mahdollisuuksien mukaan kouluttajia työelämästä ja muista korkeakouluista. Lahden ammattikorkeakoulun muiden YAMK-ohjelmien välinen ristiin tarjonta luo mahdollisuuksia luoda uusia verkostoja. Myös FUAS liittouma (LAMK, HAMK ja Laurea) tarjoaa seminaareja joita voi sisällyttää opintoihinsa.

Tutkimuksen painopisteet

Tutkinto-ohjelma linkittyy läheisesti Lahden ammattikorkeakoulun Älykäs teollisuus painoalaan ja sen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan. Lisätietoja www.lamk.fi/tki-toiminta.

Uramahdollisuudet

Koulutus valmistaa tiimi- ja verkostojohtamista vaativiin kehittämis- ja esimiestehtäviin teknologiayrityksissä.

Jatko-opintomahdollisuudet *www

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet voivat hakeutua jatko-opintoihin yliopistoihin (saattaa vaatia siltaopintoja).