IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Ylempi amk-tutkinto > Tekniikan koulutus (ylempi amk), kestävä kaupunkiympäristö
Ylempi AMK-tutkinto

Tekniikan koulutus (ylempi AMK), Kestävä kaupunkiympäristö, Insinööri (ylempi AMK): 60 op
Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

  • Koulutuksen tiedot
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot

Tutkintonimike ja tutkinnon taso

Insinööri YAMK

Koulutuksen tavoite

Kaupungistumisen ja ilmastonmuutoksen haasteet muodostavat taustan ohjelmalle, joka keskittyy tulevaisuuden kestävän kaupunkiympäristön ratkaisuihin. Urbanisaation vaikutusten ymmärtäminen edellyttää entistä enemmän monialaista lähestymistapaa suunnittelu- ja johtamisprosesseissa. Ohjelma avaa erilaisten taustojen omaaville opiskelijoille mahdollisuuden työskennellä työelämän haasteiden parissa soveltaen tieteellistä tutkimusta käytännön tilanteisiin. Koulutuksen tavoitteena on tuottaa laaja-alaisempaa ammatillista osaamista opiskelijoille, joilla on jo oman alansa työkokemusta taustallaan. Ohjelman käytännön toteutus rakentuu monimuotokoulutukseen, intensiivijaksoihin ja yksittäisiin kontaktipäiviin. Opinnäytetyössä opiskelija voi keskittyä syventämään ammatillista osaamistaan valitusta aihepiiristä ja soveltamaan tutkimustietoa käytäntöön.

Opintojen tavoitteena on tarjota opiskelijalle monialainen näkemys kaupunkiympäristöistä. Tulevaisuuden työelämässä tarvitaan uudenlaisia taitoja ja kompetensseja. Opiskelijoiden odotetaan omaksuvan, johtavan ja kehittävän monialaista lähestymistapaa koskien kaupunkiympäristöä ja sen kehittämistä.

Koulutuksen sisältö

Ammatillisten opintojen pääaiheet liittyvät kaupunkiympäristön vuorovaikutteiseen kehittämiseen, ilmastonmuutokseen ja sen ympäristövaikutuksiin, kestävän kaupunkiympäristön prosesseihin sekä paikkatietojen hyödyntämiseen. Opiskelijat voivat valita täydentäviä opintoja LAMKin ylempien ammattikorkeakoulutusten ammatillisista opinnoista tai monialaisesti järjestettävistä opinnoista, jotka kootaan yhteiselle tarjottimelle. Vapaasti valittavia opintoja voi valita myös muiden FUAS –ammattikorkeakoulujen (Laurea ja HAMK) vastaavista ohjelmista.

Tutkimuskohteet käsittävät kaupunkiympäristöihin liittyviä aiheita monipuolisesti. Tutkimus on työelämälähtöistä ja sen tavoitteena on soveltaa ympäristötutkimuksen tuloksia käytäntöön ympäristön kehittämisessä ja hallinnoinnissa. Tutkimusmenetelmien valinta suhteutuu tavoitteisiin.

Opintojen rakenne

Ammattiopinnot käsittävät 20 opintopistettä, täydentävät opinnot 10 opintopistettä ja opinnäytetyö 30 opintopistettä.

Lisätietoa opetuskielistä *www

Luennot pidetään englanniksi yhdessä englanninkielisen Master-ryhmän kanssa, mutta tehtävät ja opinnäytetyö tehdään suomeksi. Henkilökohtainen ohjaus on suomeksi.

Opinnäytetyö

Opinnäytetyö voi käsitellä erityyppisiä haasteellisia kaupunkiympäristöihin liittyviä aiheita huomioiden ilmastonmuutokseen sopeutumiseen ja sen hallintaan liittyvät näkökohdat. Opinnäytetyössä tutustutaan kansalliseen ja/ tai kansainvälisiin käytäntöihin ja esimerkkeihin. Lopputyön tulee olla työelämälähtöinen projekti. Työ edellyttää itsenäistä työskentelyä, sopivan tietoperustan muodostamista, hyvää taitoa käyttää lähdeaineistoa kriittisesti sekä tehdä johtopäätöksiä työn tuloksista.

Pätevyys *www

Koulutus tuottaa YAMK-insinöörin tutkinnon (Master´s Degree), joka vastaa ylempää korkeakoulututkintoa.

Kansainvälistyminen

Koulutuksen kansainvälinen ulottuvuus on keskeistä. Yhteistyökouluista vierailee luennoitsijoita opetuksessa ja kansainvälisiä esimerkkejä ja käytäntöjä esitellään opetuksessa. Kansainväliseen opiskelijavaihtoon hakeutuminen on opiskelijoille mahdollista.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Ohjelmaa kehitetään yhteistyössä julkisen ja yksityisen sektorin toimijoiden kanssa. Näitä ovat esimerkiksi yksityiset yritykset sekä julkisyhteisöt. Osa kumppaniyrityksistä on kansainvälisesti toimivia yrityksiä. Yhteistyötä tehdään myös FUAS –ammattikorkeakoulujen Laurean ja HAMKin kanssa sekä muiden koulutusorganisaatioiden kanssa.

Tutkimuksen painopisteet

Ohjelman sisältöön ovat vaikuttaneet alan tutkimus- ja kehittämisprojektit, kuten kansainvälisen yhteistutkinnon kehittämiseen tähdännyt projekti, jossa pyrittiin yhdistämään ympäristötutkimuksen, hallinnon ja suunnittelun näkökulmia yhteiseen koulutusmalliin. Viheralueiden ominaisuuksien ja huleveden hallinnan kehittäminen, tulevaisuuden oppimisympäristöt, energia- ja materiaalitehokkuus sekä kiertotalous ja yhteistyö Afrikan maiden koulutusorganisaatioiden ja yhteisöjen kanssa ovat keskeisiä tutkimus- ja kehittämistyön painopisteitä.

Uramahdollisuudet

Opinnot ja tutkinto antavat opiskelijalle mahdollisuuden valmentautua uudenlaisiin urahaasteisiin julkisella ja yksityisellä sektorilla. Tähän vaikuttavat opiskelijan aiempi tutkinto, työkokemus sekä opinnäytetyö ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnoissa. Tutkinto edistää opiskelijan työllistymismahdollisuuksia ympäristöalan koulutustaustaa vastaavissa tehtävissä.

Opiskelija osaa suunnitella, johtaa ja arvioida vaativan kehittämistehtävän kaupunkiympäristössä. Opiskelija osaa käyttää vuorovaikutteisia menetelmiä projektin suunnittelussa ja toteuttamisessa.

Jatko-opintomahdollisuudet *www

Tutkinnon jälkeen opiskelumahdollisuuksia on tarjolla sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Opiskelijan tulee ottaa selville, millaisia erityisvaatimuksia asetetaan ammattikorkeakoulussa ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneille tiedekorkeakouluissa (mahdolliset siltaopinnot).