IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Ylempi amk-tutkinto > Tekniikan koulutus (ylempi amk), digitaaliset teknologiat (2016, 2017)
Ylempi AMK-tutkinto

Tekniikan koulutus (ylempi AMK), Digitaaliset teknologiat (2016, 2017), Insinööri (ylempi AMK): 60 op
Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

  • Koulutuksen tiedot
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot

Tutkintonimike ja tutkinnon taso

Insinööri (ylempi AMK)

Koulutuksen tavoite

Koulutus keskittyy Informaatioteknologian ja digitaalisuuden uusimpiin trendeihin. Tavoitteena on käyttää hyväksi ICT:n luomia mahdollisuuksia yritystoiminnan, teollisuuden ja julkisen sektorin edistämiseen. Ohjelma lisää laaja-laista ymmärrystä sekä parantaa yhteistyötä eri ICT-toimijoiden kesken niin ohjelmistopohjaisten palveluiden, kuin käytettävyyden ja infrastruktuurin osalta unohtamatta kestävän kehityksen periaatteita. Tutkinnon suoritettuaan opiskelija kykenee toimimaan vaativissa asiantuntija-, kehittämis-, suunnittelu- ja johtamistehtävissä tai yrittäjänä. Hän osaa toimia kansainvälisissä toimintaympäristöissä ja osaa kehittää asiakaslähtöistä, kestävää ja taloudellisesti kannattavaa toimintaa.

Koulutuksen sisältö

Koulutus koostuu syventävistä ammattiopinnoista, jossa keskeisenä sisältönä on pelillisyys, big data, mobiilit teknologiat, virtualisointi ja pilvipalvelut laaja-alaisesti. Opiskelija voi suorittaa valinnaisia opintoja monialaisesta opintotarjonnasta (esim. johtaminen, liiketoimintaosaaminen, käyttäjälähtöinen palvelumuotoilu). Opinnäytetyön laajuus on 30 op.

Opintojen rakenne

Opintojen rakenne on seuraava 60 op
•Syventävät opinnot 20 op,
•Täydentävät opinnot 10 op,
•Opinnäytetyö, 30 op (sisältää tutkimusmenetelmiä)

Koulutus toteutetaan intensiiviviikkoina siten, että syksyllä 2017 järjestetään 2-3 intensiiviviikkoa ja keväällä 2-3. Intensiiviviikosta on varattu kurssia kohden 4 lähiopetuspäivää. Kurssi pitää myös sisällään etukäteen sekä jälkikäteen tehtäviä osia. Yksi lähipäivä käytetään opinnäytetyön tekemiseen.

Lisätietoa opetuskielistä *www

Pääkieli on suomi, mutta tentit, harjoitustyöt tai opinnäytetyön voi tehdä myös esim. englannin kielellä. Ammattiaineita opiskellaan osaksi englannin kielellä.

Opinnäytetyö

Opinnäytetyö on tärkeä osa opintoja. Opinnäytetyö tehdään yleensä kehitysprojektina teollisuuteen tai julkiselle sektorille. Tavoitteena on soveltaa teoriaa käytäntöön, kehittää ammatillisia työmenetelmiä, ratkaista ongelmia itsenäisesti ja kokonaisvaltaisesti sekä dokumentoida kehitystyö hyvien käytäntöjen mukaisesti. Opinnäytetyö antaa opiskelijalle mahdollisuuden profiloida omia opintojaan. Opinnäytetyö aloitetaan välittömästi opintojen alettua.

Pätevyys *www

Koulutus tuottaa kelpoisuuden virkoihin ja toimiin, joissa edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa. Valmistunut opiskelija pystyy suunnittelemaan, kehittämään, johtamaan ja arvioimaan haastavia ICT projekteja. Opiskelija osaa käyttää vuorovaikutteisia ja ketteriä menetelmiä projektin hallinnan apuna ja osaa dokumentoida projektin ICT alan yleisten käytäntöjen mukaisesti.

Kansainvälistyminen

ICT-alalla englannin kielen hyvä hallinta on edellytys kehittymiselle ja uuden oppimiselle. Kansainvälisiä vierailijaluentoja järjestetään mahdollisuuksien mukaan. Opiskelijalla on mahdollisuus hyödyntää Lahden ammattikorkeakoulun laajaa kansainvälisten partnereiden joukkoa ja lähteä kansainväliseen vaihtoon. Opintoihin voi sisällyttää englanninkielisiä opintojaksoja ja vahvistaa näin omaa kielitaitoa ja kansainvälisyyttä. Myös opinnäytetyön voi tehdä englanniksi.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Koulutuksessa käytetään mahdollisuuksien mukaan luennoitsijoita työelämästä ja muista korkeakouluista. Lahden ammattikorkeakoulun muiden YAMK – ohjelmien välinen ristiintarjonta luo mahdollisuuksia luoda uusia verkostoja.

Tutkimuksen painopisteet

Tutkinto–ohjelma linkittyy läheisesti Lahden ammattikorkeakoulun Älykäs teollisuus painoalaan ja sen tutkimus-, kehitys– ja innovaatiotoimintaan. Lisätietoja www.lamk.fi/tki-toiminta. Lisäksi ICT alan uudet teknologiat ohjaavat tutkimuksen painopisteitä.

Uramahdollisuudet

Opinnot tuottavat etenemismahdollisuuksia niin julkisen kuin yksityisen sektorin työntekijöille riippuen työkokemuksesta sekä lopputyön aihepiiristä. Tyypillisiä uramahdollisuuksia ovat esim. ICT manageri, Projektipäällikkö, Scrum-master, Ohjelmistoarkkitehti, ICT tiimin vetäjä jne.

Jatko-opintomahdollisuudet *www

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneella on mahdollisuus tieteelliseen jatkotutkintoon tiedekorkeakoulussa tai teknillisessä yliopistossa (voi edellyttää siltaopintoja).