IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Ylempi amk-tutkinto > Kulttuurialan koulutus (ylempi amk), muotoilu ja media-alan uudistava osaaminen
Ylempi AMK-tutkinto

Kulttuurialan koulutus (ylempi AMK), Muotoilu ja media-alan uudistava osaaminen, Muotoilija (ylempi AMK), Medianomi (ylempi AMK): 60 op
Kulttuurialan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

  • Koulutuksen tiedot
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot

Tutkintonimike ja tutkinnon taso

Muotoilija (ylempi AMK)
Medianomi (ylempi AMK)

Koulutuksen tavoite

Muotoilun ja media-alan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnoissa erityisenä toimintatapana on muotoiluajatteluun liittyvä käyttäjälähtöinen ja yhteisöllisesti (co-design) sekä kokeillen kehittävä suunnittelu. Koulutuksen käynyt ammattilainen osaa soveltaa muotoiluajattelua yritysten ja organisaatioiden kehittämisprosesseihin ja strategiseen suunnitteluun. Hän osaa kohdentaa muotoilun tai media-alan ammatillista erityisosaamista oman suuntautumisensa mukaisesti sellaisiin laajempiin kohteisiin, kuten palvelumuotoilu, informaatiomuotoilu, digitalisaatio, brändien kehittäminen, kaupunkimuotoilu, julkisen sektorin kehittäminen, hyvinvoinnin kehittäminen ja ympäristömyötäinen suunnittelu. Koulutus mahdollistaa luovan alan ammattilaisille myös uusien urapolkujen etsimisen muuttuvassa työelämässä.

Koulutuksen sisältö

Muotoilun ja media-alan uudistavan osaamisen ylempi ammattikorkeakoulututkinto käsittelee muotoiluajattelua erilaisiin kohteisiin sovellettavana kehittämisprosessina. Muotoiluajattelun hyödyntämiin menetelmiin kuuluvat asiakaskokemusta kehittävä, käyttäjälähtöinen tutkimus, käyttäjiä sekä monialaisia kehittämisryhmiä osallistava yhteiskehittäminen (co-design), ja nopea, kokeileva kehittäminen. Näitä menetelmiä sovelletaan palvelujen, informaatiomuotoilun, digitaalisten tai ympäristömyötäisten ratkaisujen, brändikonseptien sekä toiminta- ja liiketoimintamallien kehittämiseen. Kehittämisratkaisuja suunnitellaan sekä yksityiselle, julkiselle että kolmannelle sektorille.

Koulutus on suunniteltu siten, että tutkinto on mahdollista suorittaa työn ohessa 1,5 vuodessa. Opinnot toteutetaan monimuotototeutuksena, joka rakentuu lähiopetusjaksoista ja itsenäisen työskentelyn osuudesta. Lähiopetus toteutetaan pääsääntöisesti päivä- ja viikonloppuopintoina (pe klo 9-17 ja la klo 9-16). Ensimmäisenä lukuvuonna lähiopetusta on keskimäärin 2 viikonloppua kuukaudessa. Osan vaihtoehtoisista opinnoista voi suorittaa myös täysin virtuaalisina. Toinen lukuvuosi keskittyy itsenäiseen tutkimuksellisen kehittämistyön läpivientiin ja siihen liittyviin ryhmäseminaareihin.

Jokaisen opiskelijan kanssa laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma ja opiskelijaa ohjataan hyödyntämään myös oma aiemmin hankittu osaaminen, josta voi hakea hyväksilukemista tutkintoon soveltuvilta osin. Jos opiskelijan ammattikorkeakoulututkinto ei ole 4 vuoden, 240 opintopisteen pituinen, joutuu hän myös esittämään käydyksi tai suorittamaan  30 opintopisteen lisäopinnot.

Opintojen rakenne

Koulutuksen laajuus on 60 op, joka jakautuu seuraavasti: ydinosaaminen 20 op, täydentävä osaaminen 10 op ja opinnäytetyö 30 op. Osa ydinopinnoista on pakollisia osa  vaihtoehtoisia. Täydentävät opinnot ovat vapaasti valittavia.

Lisätietoa opetuskielistä *www

Opetuskieli on suomi, osa opintojaksoista toteutetaan englanniksi ja osa opetusmateriaalista on englanninkielistä.

Opinnäytetyö

Opinnäytetyö on kehittämistyö, jossa sovelletaan tutkimus– ja kehittämisosaamista. Opinnäytetyö on joko opiskelijan omaan työpaikkaan, muulle toimeksiantajalle tai yhteistyökumppanille toteutettava työelämälähtöinen, tutkimuksellinen kehittämishanke. Opinnäytetyö on strategisen tason kehittämistä sisältävä toimintamalli tai ratkaisu, johon voi liittyä esim. tuotteita, palveluja, prosesseja, työtapoja ja menetelmiä.

Pätevyys *www

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa valmiudet toimia erilaisissa muotoiluun ja media-alaan liittyvissä asiantuntija-, suunnittelu-, kehittämis- ja johtotehtävissä esim.

- strateginen ja toimintaprosessien suunnittelu ja toteutus
- yritysten- ja organisaatioiden kehittäminen
- kehittämisprojektien suunnittelu ja johtaminen

Koulutus antaa kelpoisuuden tehtäviin, joissa edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa.

Kansainvälistyminen

Kansainvälistä vaihtoa on mahdollista tehdä sekä lyhyinä vapaasti valittavien opintojen osina että pidempinä, ydinopintoihin sisältyvinä osina. Kansainvälisyysosaamista voi vahvistaa myös Lahden ammattikorkeakoulun ylempien ammattikorkeakoulututkintojen yhteistyönä toteutettavissa kansainvälisissä opintojaksoissa.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Työelämäyhteistyö toteutuu ennen kaikkea opiskelijoiden omien työelämään liittyvien, opinnäytetyönä toteutettavien kehittämistehtävien kautta. Opetukseen sisältyy myös eri yrityksistä, yliopistoista ja organisaatioista vierailevia luennoitsijoita, esimerkkiprojekteja ja opintotehtäviä. Opintoihin voi sisältyä myös laajempien työelämää kehittävien hankkeiden osia ja niihin liittyvää sidosryhmäyhteistyötä. Osa opintojaksoista toteutetaan yhteistyössä muiden koulutusalojen kanssa (liiketalous ja matkailu, sosiaali- ja terveysala, tekniikan ala). Korkeakouluyhteistyötä toteutetaan Lappeenrannan teknillisen yliopiston ja Saimaan ammattikorkeakoulun kanssa.

Tutkimuksen painopisteet

Opinnäytetyönä toteutettavat tutkimukselliset kehittämishankkeet perustuvat työelämän kehittämishaasteille ja niissä tarvittavalle kehittämistutkimuksellisille sovelluksille. Koko Lahden ammattikorkeakoulun tutkimuksellista toimintaa linjaavat strategiset painoalat, joita ovat muotoilu, älykäs teollisuus, hyvinvointi ja uudistava kasvu sekä elinvoimainen ympäristö.

Jatko-opintomahdollisuudet *www

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa muodollisesti samat jatko-opintomahdollisuudet kuin yliopistossa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto. Tutkinnolla on mahdollisuus jatkaa useisiin vastaavan alan yliopistojen tohtorikoulutusohjelmiin sekä kotimaassa että ulkomailla.

Koulutuksen suorittaneella on mahdollisuus hakeutua suorittamaan jatkotutkintoa tiedekorkeakoulussa.