IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Ylempi amk-tutkinto > Sosiaali- ja terveysalan koulutus (ylempi amk), sosiaali- ja terveyspalvelujen digitalisaatio ja liiketoimintaosaaminen (yamk)
Ylempi AMK-tutkinto

Sosiaali- ja terveysalan koulutus (ylempi AMK), Sosiaali- ja terveyspalvelujen digitalisaatio ja liiketoimintaosaaminen (YAMK), Sairaanhoitaja (ylempi AMK), Sosionomi (ylempi AMK), Fysioterapeutti (ylempi AMK): 90 op
Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

  • Koulutuksen tiedot
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot

Tutkintonimike ja tutkinnon taso

Fysioterapeutti (ylempi AMK)
Sairaanhoitaja (ylempi AMK)
Sosionomi (ylempi AMK)

Koulutuksen tavoite

Sosiaali- ja terveyspalvelujen digitalisaatio ja liiketoimintaosaaminen –koulutuksessa keskitytään asiakaslähtöisiin, monikanavaisiin ja tulevaisuusorientoituneisiin toimintaympäristöihin. Koulutuksessa kehitetään yhteiskunnassa tehokkaasti vaikuttavia ja liiketoiminnallisesti kestäviä ratkaisuja terveyden ja hyvinvoinnin palveluiden järjestämiseksi. Koulutuksesta valmistuva asiantuntija osaa soveltaa tietojohtamista, asiakkuusosaamista sekä ratkaista tietoon liittyviä kysymyksiä moniammatillisessa tiimityössä.

Koulutuksen sisältö

Koulutuksen sisältönä ovat sosiaali- ja terveysalan tietojohtaminen, asiakaslähtöiset menetelmät, digitalisaatio uusissa toimintaympäristöissä, liiketoimintaosaaminen, yrittäjyys, monialainen tiimityö ja tutkimus- ja kehittämisosaaminen.

Opinnot toteutuvat päivä- / monimuoto-opetuksena. Lähiopetus toteutuu lukuvuosina 2017– 2018 ja 2018 - 2019. Lähiopetus 15–20 pv lukuvuodessa.

Opintojen rakenne

Koulutuksen kokonaislaajuus on 90 op, joka jakautuu seuraavasti: sosiaali- ja terveysalan koulutuskohtaiset opinnot 30 op, opinnäytetyö 30 op ja täydentävät opinnot 30 op (monialaiset toteutukset)

Lisätietoa opetuskielistä *www

Opetuskieli on suomi, osa opinnoista suoritetaan englannin kielellä.

Opinnäytetyö

Opinnäytetyö toteutetaan ohjattuna tutkimuksellisena kehittämishankkeena, joka tehdään yksilö- tai parityönä tavallisimmin työelämän, hanketoimijoiden tai Lahden ammattikorkeakoulun toimeksiantona. Opinnäytetyössä sovelletaan tutkimusmenetelmä- ja kehittämisosaamista. Tavoitteena on, että opinnäytetyön avulla saavutettu uusi tieto, palvelu tai tuote hyödynnetään välittömästi.

Pätevyys *www

Koulutus antaa kelpoisuuden virkoihin ja toimiin, joissa edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa (ks. sosiaalialalla toimiin ja virkoihin erilliset kelpoisuusehdot).

Kansainvälistyminen

Koulutukseen sisältyy englanninkielisiä vierailuluentoja, opintomoduuleja ja muita ajankohtaisia projektitapahtumia.

Jatko-opintomahdollisuudet *www

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneella on mahdollisuus tieteelliseen tai taiteelliseen jatkotutkintoon tiedekorkeakoulussa.