IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Ylempi amk-tutkinto > Muotoilun ja media-alan koulutus (yamk) (2015)
Ylempi AMK-tutkinto

Muotoilun ja media-alan koulutus (YAMK) (2015), Muotoilija (ylempi AMK), Medianomi (ylempi AMK): 60 op
Kulttuurialan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

  • Koulutuksen tiedot
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot

Tutkintonimike ja tutkinnon taso

Muotoilija (ylempi AMK)
Medianomi (ylempi AMK)

Koulutuksen tavoite

Koulutuksen käynyt ammattilainen osaa soveltaa muotoiluajattelua yritysten ja organisaatioiden kehittämisprosessien hallintaan ja strategiseen suunnitteluun. Hän osaa myös kohdentaa aiempaa ammatillista muotoilun tai media-alan erityisosaamista sellaisiin laajempiin kohteisiin, kuten brändien kehittäminen, palvelumuotoilu, kaupunkimuotoilu, julkisen sektorin kehittäminen, hyvinvoinnin kehittäminen, informaatiomuotoilu ja ympäristömyötäinen suunnittelu.

Koulutuksen sisältö

Muotoilun ja media-alan ammattilaisille suunnattu ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon koulutus käsittelee muotoiluajattelua erilaisiin kohteisiin sovellettavana kehittämisprosessina. Muotoiluajattelun hyödyntämiin menetelmiin kuuluvat nopea, kokeileva kehittäminen ja käyttäjälähtöinen, käyttäjiä sekä monialaisia kehittämisryhmiä osallistava kehittämistoiminta. Näitä menetelmiä sovelletaan toiminta- ja liiketoimintamallien sekä brändien kehittämiseen. Erityisinä sovelluskohteina opinnoissa käsitellään myös palvelu-, kaupunki-, informaatio- ja ympäristömyötäistä muotoilua.
Koulutuksen keskeisiä sisältöjä ovat strateginen muotoilu, brändinhallinta ja kehittäminen, palvelumuotoilu, rakennetun ympäristön ja julkisten palvelujen osallistava kehittäminen, informaatiomuotoilu ja kestävä kehitys.
Koulutus on suunniteltu siten, että tutkinto on mahdollista suorittaa työn ohessa 1,5 vuodessa. Opinnot toteutetaan monimuotototeutuksena, joka rakentuu lähiopetusjaksoista ja itsenäisen työskentelyn osuudesta. Lähiopetus toteutetaan pääsääntöisesti päivä- ja viikonloppuopintoina (pe klo 9-17 ja la klo 9-16). Ensimmäisenä lukuvuonna lähiopetusta on keskimäärin 2-3 viikonloppua kuukaudessa.

Jokaisen opiskelijan kanssa laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma ja opiskelijaa ohjataan tunnistamaan oma aiemmin hankittu osaaminen. Tunnistamisen jälkeen opiskelija voi hakea tunnustamista eli hyväksilukemista siitä osaamisesta, joka soveltuu tutkintoon.

Opintojen rakenne

Kulttuurialan ylempi ammattikorkeakoulututkinto on laajuudeltaan 60 opintopistettä ja tutkinto rakentuu ydinosaamisesta ja täydentävästä osaamisesta. Ydinosaaminen koostuu syventävistä ammattiopinnoista ja opinnäytetyöstä ja ne antavat opiskelijalle tutkinnon edellyttämän asiantuntijuuden ja osaamisen perustan. Täydentävän osaamisen opinnoilla, jotka koostuvat vapaasti valittavista opinnoista, opiskelijalla on mahdollisuus laajentaa ja suunnata osaamistaan oman kiinnostuksensa mukaisesti.

Lisätietoa opetuskielistä *www

Tutkinto on suomenkielinen, mutta osa opetuksesta toteutetaan englannin kielellä ja osa opetusmateriaalista on englanninkielistä.

Opinnäytetyö

Opinnäytetyö on joko opiskelijan omaan työelämään tai muulle toimeksiantajalle toteutettava työelämälähtöinen, tutkimuksellinen kehittämishanke. Opinnäytetyön tuloksena syntyy ratkaisuja, johon voi liittyä esim. tuotteita, palveluja, prosesseja, työtapoja ja menetelmiä.

Kansainvälistyminen

Kansainvälistä vaihtoa on mahdollista tehdä sekä lyhyinä vapaasti valittavien opintojen osina että pidempinä, syventäviin ammattiopintoihin sisältyvinä osina. Vaihto on mahdollista sovittujen yhteistyöyliopistojen kanssa. Kansainvälisyysosaamista voi vahvistaa myös Lahden ammattikorkeakoulun ylempien ammattikorkeakoulututkintojen yhteistyönä toteutettavissa kansainvälisissä opintojaksoissa.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Työelämäyhteistyö tapahtuu pääasiassa opiskelijoiden omien työelämään liittyvien kehittämistehtävien kautta. Opetukseen sisältyy eri yrityksistä, yliopistoista ja organisaatioista vierailevia luennoitsijoita, esimerkkiprojekteja ja opintotehtäviä. Opintoihin voi sisältyä myös laajempien työelämää kehittävien hankkeiden osia. Vapaasti valittavia opintoja on mahdollista valita oman ammattikorkeakoulun tarjonnan lisäksi myös FUAS-liittoumaan (Hämeen ammattikorkeakoulu, Laurea ammattikorkeakoulu ja Lahden ammattikorkeakoulu) kuuluvista muista ylempien ammattikorkeakoulututkintojen koulutuksista.

Tutkimuksen painopisteet

Tutkimukselliset kehittämishankkeet ja opinnäytetyö perustuvat työelämän kehittämishaasteille, niissä tarvittavalle tutkimukselle ja ne toteutetaan yhdessä työelämän kanssa. Lahden ammattikorkeakoulun painoalat ovat Muotoilu, Älykäs teollisuus, Hyvinvointi ja uudistava kasvu sekä Elinvoimainen ympäristö.

Uramahdollisuudet

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa valmiudet toimia erilaisissa muotoiluun ja media-alaan liittyvissä asiantuntija-, suunnittelu-, kehittämis- ja johtotehtävissä
esim.
• strateginen ja taktinen suunnittelu ja toteutus
• yritysten- ja organisaatioiden kehittäminen
• tutkimus- ja kehittämisprojektien suunnittelu ja johtaminen

Tutkinto antaa kelpoisuuden tehtäviin, joihin vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto.

Jatko-opintomahdollisuudet *www

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa muodollisesti samat jatko-opintomahdollisuudet kuin yliopistossa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto. Tutkinnolla on mahdollisuus jatkaa useisiin vastaavan alan yliopistojen tohtorikoulutusohjelmiin sekä kotimaassa että ulkomailla.