IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Ylempi amk-tutkinto > Sosiaalialan koulutus (yamk), lasten ja nuorten hyvinvoinnin turvaaminen (2015)
Ylempi AMK-tutkinto

Sosiaalialan koulutus (YAMK), Lasten ja nuorten hyvinvoinnin turvaaminen (2015), Sosionomi (ylempi AMK): 90 op
Sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

  • Koulutuksen tiedot
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot

Tutkintonimike ja tutkinnon taso

Sosionomi (ylempi AMK)

Koulutuksen tavoite

Koulutuksessa keskitytään erityisesti syrjäytymisen ehkäisyyn, riskiolosuhteiden tunnistamiseen ajoissa, osallisuuden ja varhaisen tukemisen kysymyksiin. Tutkinnon ydinosaamista voidaan jäsentää kolmen kompetenssin kautta: Sosiaalialan asiantuntijuusosaaminen, tutkimuksellinen kehittämisosaaminen ja johtamisosaaminen.

Tavoitteena on, että tutkinnon suoritettuaan opiskelija kykenee työskentelemään itsenäisesti sosiaalialan vaativissa asiantuntijatehtävissä ja kansainvälisissä yhteistyöverkostoissa; osaa kriittisesti arvioida tutkimus- ja kehittämistoiminnan intressilähtökohtia ja ymmärtää eettisyyden merkityksen tutkimus- ja kehittämistoiminnassa sekä kykenee johtamaan osaamista sekä sosiaalialan työkäytäntöjen ja palveluiden kehittämistä monimutkaisissa ja ennakoimattomissa verkostoissa ja toimintaympäristöissä.

Koulutuksen sisältö

Koulutus koostuu syventävistä ammattiopinnoista (lasten ja nuorten hyvinvoinnin haasteet, lasten ja nuorten hyvinvointia turvaava toiminta, johtamisopinnot, tutkimus- ja kehittämisopinnot) opinnäytetyöstä ja vapaasti valittavista opinnoista.

Opintojen rakenne

Syventävät ammattiopinnot 45 op, opinnäytetyö 30 op ja vapaasti valittavat opinnot 15 op.

Lisätietoa opetuskielistä *www

Opetuskieli on suomen kieli. Yhden opintojakson suoritus on englannin kielellä.

Opinnäytetyö

Opinnäytetyö toteutetaan tutkimuksellisena kehittämishankkeena yleensä opiskelijan omaan tai Lahden ammattikorkeakoulun, yhteistyökorkeakoulun tai alueen muihin tutkimus- ja kehittämishankkeisiin. Opinnäytetyön toteutus edellyttää tutkimusmenetelmien ja kehittämismetodologian soveltamista.

Pätevyys *www

Koulutus tuottaa kelpoisuuden virkoihin ja toimiin, joissa edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa. Sosiaalialan henkilöstön kelpoisuuksia määrittää lisäksi laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista.

Kansainvälistyminen

Koulutukseen sisältyy yksi englanninkielinen jakso, jonka aikana toteutetaan intensiivijakso yhteistyössä. Opiskelijalla on mahdollisuus kansainväliseen Erasmus vaihtoon.

Jatko-opintomahdollisuudet *www

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneella on mahdollisuus tieteelliseen tai taiteelliseen jatkotutkintoon tiedekorkeakoulussa.