IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Ylempi amk-tutkinto > Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutus (yamk) (2015)
Ylempi AMK-tutkinto

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutus (YAMK) (2015), Tradenomi (ylempi AMK): 90 op
Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto

  • Koulutuksen tiedot
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot

Tutkintonimike ja tutkinnon taso

Tradenomi (ylempi AMK)

Koulutuksen tavoite

Opiskelu LAMK:n YAMK-koulutuksessa antaa hyvät taidot toimia vaativissa johtamis-, asiantuntija- ja kehittämistehtävissä niin liike-elämässä ja julkisella sektorilla.

Opinnot syventävät ammatillista osaamista ja vahvistavat opiskelijan tutkivaa ja kehittävää työotetta. Ne antavat myös hyvän pohjan henkilökohtaiselle elämän- ja uranhallinnalle.

Liiketalouden YAMK-koulutus rakentuu kaikille yhteisistä syventävistä ammattiopinnoista ja täydentävän osaamisen opintojaksoista, jotka opiskelija voi vapaasti valita opintotarjonnasta. Syventävät ammattiopinnot vahvistavat osaamista nykyaikaisen johtamisen eri osa-alueilla: liiketoiminnan strateginen johtaminen, henkilöstön osaamisen johtaminen, innovaatiojohtaminen, prosessi- ja projektijohtaminen sekä verkostojen ja asiakkuuksien johtaminen. Lisäksi opiskelija saa hyvät taidot käyttää erilaisia käytännön kehittämisen työkaluja.

Opintojen keskiössä on opinnäytetyö, joka toteutetaan tutkimuksellisena kehittämishankkeena.
Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa kykyä soveltaa tutkimustietoa ja käyttää valittuja menetelmiä työelämän ongelmien erittelyyn ja ratkaisemiseen sekä valmiutta itsenäiseen vaativaan asiantuntijatyöhön. Opinnäytetyön kautta opiskelija oppii suunnittelemaan ja toteuttamaan työelämää palvelevan tutkimuksellisen kehittämishankkeen, jonka tulokset sovelletaan omaan työhön.

Koulutuksen sisältö

LAMK:n liiketalouden YAMK -tutkinto muodostuu syventävistä ammattiopinnoista ja opinnäytetyöstä mitkä ne muodostavat tutkinnon osaamisen perustan. Ydinosaamisen lisäksi opiskelija valitsee tutkintoonsa täydentäviä osaamiskokonaisuuksia ja opintojaksoja, joilla opiskelija voi suunnata ja profiloida omia ammatillisia tavoitteitaan ja jotka tukevat opinnäytetyönä tehtävää kehittämishanketta.

Koulutuksessa hyödynnetään aktiivisesti verkko-oppimisympäristöä, joka mahdollistaa opiskelun työn ohessa joustavasti. Lähiopetusta järjestetään lähijaksoilla 2-3 kertaa kuukaudessa. Yksi lähijakso sisältää pääsääntöisesti torstai-illan ja perjantaipäivän. Täydentävien opintojen valinnoista riippuen lähiopetusta voi olla toisinaan myös muina arki-iltoina ja viikonloppuisin. Lähiopetus sisältää asiantuntijaluentoja ja yksilö- sekä pienryhmätyöskentelyä. Etäopetuksessa hyödynnetään erilaisia sosiaalisen median työvälineitä, joiden avulla ohjataan ja tuetaan itsenäistä oppimista.

Opintojen rakenne

YDINOSAAMINEN 45 OP Syventävät ammattiopinnot

Liiketoiminnan johtaminen 15 op
Liiketoiminnan strateginen johtaminen
Prosessi- ja projektijohtaminen
Verkostot ja asiakkuuksien johtaminen

Työyhteisön johtaminen 15 op
Strategisen tiedon ja kompetenssien johtaminen
Työhyvinvoinnin johtaminen
Henkilöstön ja osaamisen johtaminen

Yrittäjyys ja yhteiskunta 15 op
Yrittäjyys ja muuttuva toimintaympäristö
Yhteiskunnalliset muutokset ja muutosten ennakointimenetelmät
Kehittäjän työkalut

TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN 15 op
Liiketalouden alan oma tarjonta
Tutkimusmenetelmät kehittämisen välineenä
Muut vapaasti valittavat opintojaksot

Suuntautumisen valinta *www

Koulutuksessa ei ole suuntautumisvaihtoehtoa. Jokaisen opiskelijan kanssa laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS).

Lisätietoa opetuskielistä *www

Opetuskieli on suomen kieli. Osa opintojaksoista toteutetaan englannin kielellä.

Opinnäytetyö

Ylemmässä AMK-tutkinnossa opinnäytetyö on tutkimuksellinen kehittämishanke, joka yleensä toteutetaan kiinteässä yhteydessä opiskelijan työhön ja työpaikan toimintaan. Opinnäytetyö lähtee liikkeelle, kun opiskelija yhdessä työpaikkansa kanssa määrittelee ongelman, jonka ratkaisemiseen hanke keskittyy tai määrittelee tavoitteet jonkin yrityksen osa-alueen kehittämiseen. Opinnäytetyössä opiskelija osoittaa ammatillisen osaamisen lisäksi taidon käyttää erilaisia kehittämistyön ja tieteellisen tutkimuksen menetelmiä ja kykynsä käyttää tieteellistä kirjallisuutta. Prosessin aikana opiskelija pystyy arvioimaan omaa ja taustayhteisönsä toimintaa sekä niiden kehitystä. Opiskelijan on myös mahdollista tehdä opinnäytetyö ammattikorkeakoulun hankkeissa.

Pätevyys *www

Koulutus tuottaa Tradenomi (ylempi AMK) –tutkinnon. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on koulutusjärjestelmässämme samalla EQF (European Qualifications Framework) -tasolla kuin muutkin ylemmät korkeakoulututkinnot (esim. yliopistojen maisteritutkinnot) ja tuottaa saman pätevyyden esim. julkisen sektorin virkoihin.

Kansainvälistyminen

Kansainvälinen osaaminen on oleellinen osa ammattitaitoa ja YAMK -opiskelijoiden kansainvälisten valmiuksien kehittymistä tuetaan koulutuksessa monin eri tavoin. Lahden ammattikorkeakoululla on hyvät kansainväliset verkostot.

Kansainvälistymisen tärkeimpiä muotoja ovat FUAS-liittouman (LAMK, Laurea ja HAMK) ja LAMKin englanninkielisten YAMK-ohjelmien kanssa yhdessä toteuttavat kansainväliset symposiumit, intensiivikurssit, vieraskieliset opintojaksot, osallistuminen kansainvälisiin verkostoihin, seminaareihin ja hankkeisiin, henkilöstövaihto sekä eri vaihto-ohjelmien kautta toteutuvat opiskelijavaihdot ja harjoittelumahdollisuudet ulkomailla.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Lahden ammattikorkeakoulun YAMK Graduate School on LAMK:n eri koulutusalojen (liiketalous, sosiaali- ja terveysala, tekniikka ja muotoilu) yhteinen ylemmän ammattikorkeakoulun opetusta organisoiva yhteistyöelinverkosto. Osa liiketalouden YAMK:n koulutuksesta järjestetään kiinteässä yhteistyössä muiden LAMK:in koulutusalojen kanssa osana YAMK Graduate Schoolin toimintaa. Näissä opintojaksoissa on mm. yhteisiä luentoja ja seminaareja.

Uramahdollisuudet

Liiketalouden ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavien opintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle työelämän kehittämis- ja johtamistehtävissä tarvittavat laajat ja syvälliset tiedot johtamisen alalta vaativissa ja itsenäisissä tehtävissä toimimista varten.