IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Amk-tutkinnot, monimuotototeutus > Puutekniikan koulutus

Puutekniikan koulutus, Insinööri (AMK): 240 op
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto

  • Koulutuksen tiedot
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot
Koulutuksen rakennetaulukko

Tutkintonimike ja tutkinnon taso

Insinööri (AMK)

Koulutuksen tavoite

Uusiutuva ja luonnonmukainen puu on arvostettu raaka-aine niukkenevien luonnonvarojen maailmassa. Puutekniikan opinnoissa yhdistyvät sopivassa suhteessa teoria, käsillä tekeminen sekä käytännönläheiset projektit yhteistyössä alan johtavien yritysten kanssa.
Opintojen aikana perehdyt puutuoteteollisuuden tuotantomenetelmiin, tuotekehityksessä tarvittavaan suunnitteluun sekä työelämässä hyödyllisiin uusiin työskentelytapoihin. Harjoittelet työelämää varten projekteissa, jotka toteutetaan tiiviissä yhteistyössä yritysten kanssa – kenties juuri sinun tulevalla työpaikallasi. Yhteistyöprojektit ovat mahdollisuuksia, joista kannattaa ottaa hyöty irti. Tutkimusten ja innovaatioiden myötä olet jo opiskelijana rakentamassa omaa, alan ja koko Suomen tulevaisuutta.
Puutekniikan opiskelijana voit suunnata opintoja vahvuuksiesi tai haluamiesi kehityskohteiden mukaisesti vaikkapa suunnitteluun, myyntiin tai johtamiseen. Syksyllä 2016 käynnistynyt puukaupallinen linja mahdollistaa puutekniikan opintojen täydentämisen kaupallisilla opinnoilla.
Lahti on luonteva paikka tulevaisuuden puutekniikan osaajien kouluttamiseen, sillä alueella toimii Suomen monipuolisin puutuoteteollisuuden keskittymä. Liity joukkoon opiskelemaan tulevaisuuden puutekniikkaa uudella kampuksella keskellä eteläistä Suomea. Jos asut muualla, niin sekään ei haittaa, sillä monimuoto-opinnoissa sidonnaisuus aikaan ja paikkaan vähenee, ja näin sinulla on hyvät mahdollisuudet joustavaan opiskeluun.

Koulutuksen sisältö

Puutekniikan opinnot tarjoavat laajan tuotannollisen ja materiaaliopillisen koulutuksen, johon sisältyy ammattiaineopintoja puutuoteteollisuuden tuotteista, valmistusprosesseista ja uusien tuotteiden suunnittelusta. Ammatillisten opintojen lisäksi opiskelet luonnontieteitä, kieliä, viestintää ja digitaitoja. Koulutus muodostuu luennoista, harjoitustöistä sekä hyödyllisistä ja innostavista projektitöistä.
Harjoittelujaksoja ja projektitöitä tehdään yritysyhteistyökumppaneiden kanssa niin kotimaassa kuin ulkomailla. Tyo?ela?ma?la?hto?isissä projekteissa syvenna?t osaamistasi itse aiheesta sekä opit projektinhallintaa, raportointia, tiimityo?skentelyä, tutkimusmenetelmia? ja tiedonhakua. Tyo?harjoittelussa perehdyt yrityksen toimintaan sekä ka?yta?nno?n tyo?skentelyyn. Opinna?ytetyo?ssä keskityt kiinnostavan tyo?ela?ma?la?hto?iseen aiheeseen tutkimuksellisella otteella.
Jos myynnin ja markkinoinnin yhdistäminen tekniikan opintoihin kiinnostaa, syksyllä 2016 käynnistynyt puukaupallinen linja mahdollistaa puutekniikan opintojen täydentämisen kaupallisilla opinnoilla (30 op). Opintopolku räätälöidään yhteistyössä puutuoteteollisuuden kummiyrityksen kanssa. Puukaupalliselle linjalle on mahdollisuus hakeutua toisen opiskeluvuoden jälkeen. Suuntautuminen ei pidennä opiskeluaikaa.
Jos ympäristöasiat kiinnostaa, voit syventyä kiertotalouden va?yla?opintoihin (15-45 op). Monialaisissa tiimeissä on mukana opiskelijoita muilta aloilta, esimerkiksi muotoilusta ja liiketaloudesta. Kiertotalouteen liittyviä teemoja ovat: energia- ja resurssitehokkuus, kesta?vä toimintojen ohjaus, tuotesuunnittelu ja sivuainevirtojen hyo?dynta?minen. Toimeksiannot voivat tulla yrityksiltä tai voit viedä eteenpäin omaa ideaasi.

Opintojen rakenne

Opintojen rakenne, 240 op
Insinöörikoulutuksen opetussuunnitelma Lahden ammattikorkeakoulussa rakentuu ydinosaamisesta (180 op) ja täydentävästä osaamisesta (60 op). Ydinosaaminen muodostuu kaikille Lahden ammattikorkeakoulun opiskelijoille yhteisestä ydinosaamisesta (25 op), ammatillisesta ydinosaamisesta (110 op), harjoittelusta (30 op) ja opinnäytetyöstä (15 op). Täydentävä osaaminen voi olla joko insinööriopintoja, monialaisia väyläopintoja tai jotakin muuta omaa ammatillista kasvua tukevaa osaamista. Opetussuunnitelma rakentuu moduuleista, jotka ovat laajuudeltaan 10-25 op. Moduulit jakaantuvat opintojaksoihin, jotka ovat laajuudeltaan 3 – 5 op.
Puutekniikan joustavan päivätoteutuksen opiskelumallit
Puutekniikan opintoja on mahdollista suorittaa joustavasti. Opintojen suoritustavan voi valita kahdesta eri vaihtoehdosta oman työkokemuksen tai elämäntilanteen mukaan. Kumpaakin opiskelumallia viedään eteenpäin yhteisellä aikataulutuksella ja molemmpia malleja yhdistävät samat osaamistavoitteet.
Päivätoteutus on enemmän perinteisen opetustavan mukaista, jossa osaamista kartutetaan yhteisöllisesti ryhmissä toimien, esim. oppimistehtäviä tekemällä.
Joustavassa toteutuksessa opintojen eteneminen on enemmän yksilökohtaista ja perustuu itsenäiseen työskentelyyn sekä verkkotyöskentelyyn. Tällöin kontaktiopetus perustuu intensiivijaksoihin, esim. opintojen alkaessa 1 vko ja sen jälkeen noin 2 pv/kk.

Lisätietoa opetuskielistä *www

Opetuskieli on pääsääntöisesti suomi, mutta tentin, harjoitustyön tai opinnäytetyön voi tehdä myös esimerkiksi englannin kielellä.

Opinnäytetyö

Ammattikorkeakoulututkintoon kuuluu (15 op) laajuinen opinnäytetyö. Opinnäytetyö laajentaa ja syventää ammattiosaamistasi ja antaa monipuolisia valmiuksia toimia alan kehittämistehtävissä. Opinnäytetyö kehittää tiedonhankinta- ja ongelmaratkaisutaitojasi sekä kokonaisuuksien hahmottamista. Se mahdollistaa myös aidon vuorovaikutuksen työelämän kanssa, koska opinnäytetyö toteutetaan pääsääntöisesti työelämän toimeksiantona. Opinnäytetyö voidaan tehdä yksilö-, pari- tai ryhmätyönä ja siihen kuuluu kirjallinen raportti. Parhaimmillaan opinnäytetyö toimii ponnahduslautana työelämään.

Kansainvälistyminen

Tarjoamme sinulle monipuoliset mahdollisuudet hankkia arvokasta kansainvälistä osaamista työelämää varten. Voit suorittaa osan opinnoistasi yhteistyökorkeakouluissamme eri puolilla maailmaa ja lähteä ulkomaille myös tutkintoon sisältyvän harjoitteluun. Eri kieliä opiskelemalla tarjoamme mahdollisuuden hankkia laaja ja monipuolinen kielitaito. Osallistumalla englanninkieliseen opetukseen, pääset tutustumaan eri kulttuureista tuleviin opettajiin ja opiskelijoihin.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Opiskelun aikana ollaan aktiivisesti yhteistyo?ssä muiden alojen ja oman opintoalan yritysten kanssa. Opintoihin integroitujen toimeksiantojen kautta saat ka?sityksen siitä, millaisia tyo?ela?ma?taitoja edellyteta?a?n puutuotetoimialalla.

Tutkimuksen painopisteet

Opinnot kytkeytyvät vahvasti työelämän kehittämiseen yhdessä yritysten ja työyhteisöjen kanssa. Monialaiset, työelämälähtöiset hankkeet ja erilaiset oppimisympäristöt (mm. opiskelijaosuuskunnat, LimuRadio, SimulTi, Fumatec ja Linkku) vahvistavat kytköksiäsi aitoon vuorovaikutukseen työelämän kanssa koko opintojesi ajan. Fumatec tarjoaa aitoa yhteistyötä työelämän projekteissa, joissa pääset näyttämään mitä osaat ja luomaan suhteita alan vaikuttajiin.

Uramahdollisuudet

Koulutus tarjoaa valmistuvalle insinöörille monipuoliset valmiudet työskennellä puutuoteteollisuuden teknisissä ja kaupallisissa tehtävissä. Tyypillisiä etappeja urapolulla ovat kehitys-, johto-, suunnittelu- ja markkinointitehtävät niin kotimaassa kuin kansainvälisesti. Alan yritysten tuotteita ovat esimerkiksi sahatavara, vaneri, kuitu- ja lastulevyt, huonekalut, rakennukset, puutalot, liima- ja kertopuu, bioenergia, pakkaukset sekä puusepänteollisuuden tuotteet. Puutekniikan insinööri voi hakeutua myös tehdassuunnittelutehtäviin tai työskennellä puutalo- ja puurakenneteollisuudessa tuotannon ja suunnittelun tehtävissä.

Jatko-opintomahdollisuudet *www

Insinööri (AMK) voi hakeutua suoraan DI- tai maisterikoulutukseen mahdollisten siltaopintojen (esimerkiksi matematiikassa) jälkeen. Insinööri (AMK) voi hakeutua suomen- tai englanninkieliseen ylempään ammattikorkeakoulututkintoon tähtäävään koulutukseen hankittuaan 3 vuotta alan ammatillista työkokemusta.

Tutustu opetussuunnitelmaan

Tutustu opintojen rakenteeseen ja sisältökuvauksiin Opetussuunnitelmat-välilehdellä. Opinnot-välilehdelle on koottu koulutukseen liittyvät ajankohtaiset toteutukset. Täydentävän osaamisen opetustarjonta on koottu erilliseen opetussuunnitelmaan, jonka löydät opinto-oppaan päävalikosta.