IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Amk-tutkinnot, monimuotototeutus > Fysioterapeuttikoulutus > Fysioterapeuttikoulutus 16k, monimuotototeutus

Fysioterapeuttikoulutus 16K, monimuotototeutus

2015

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
Fysioterapeutin koulutus
                                                               
YDINOSAAMINEN
                                                               
PERUSOPINNOT
                                                               
Fysioterapiatyö 1
     
           
                                   
Asiantuntijaviestintä 3
     
           
                                   
Informaatiolukutaito 1
     
           
                                   
Customer-oriented physiotherapy 2
     
           
                                   
Englannin kieli ja viestintä 3  
     
               
                             
Fysioterapia kuntoutuksen viitekehyksessä 2
     
           
                                   
Ruotsin kieli, kirjallinen 1.5  
       
                   
                       
Ruotsin kieli, suullinen 1.5  
       
                   
                       
AMMATTIOPINNOT
                                                               
Fysioterapeuttinen tutkiminen ja kliininen päättely
                                                               
Ihmisen toiminnallinen anatomia ja fysiologia 4
     
           
                                   
Tuki- ja liikuntaelimistön toiminnallinen anatomia ja fysiologia 6
     
           
                                   
Toimintakyvyn analysoinnin perusteet ja kliininen päättely 5
     
           
                                   
Lääketieteellinen näkökulma toimintakykyyn 5  
     
               
                             
Toimintakyvyn tukemisen ja harjoittamisen menetelmiä
                                                               
Ryhmän ohjaus ja terveysliikunta 5
     
           
                                   
Fyysinen harjoittelu osana fysioterapiaa 8  
     
               
                             
Terveyden edistäminen, hyvinvointiteknologia ja ympäristön suunnittelu 5  
     
               
                             
Manuaalinen terapia 5  
     
               
                             
Liikkumisen ja liikkumisen edellytysten tukeminen 5  
       
                   
                       
Fysioterapia toimintakyvyn tukemisessa I
                                                               
Physiotherapy for musculoskeletal disorders 7  
       
                   
                       
Kipu ja sen hoito 5    
       
                       
                 
Physiotherapy in lifestyle disease intervention 5  
       
                   
                       
Fysioterapia toimintakyvyn tukemisessa II
                                                               
Ortopedinen, traumatologinen ja kirurginen fysioterapia 5    
       
                       
                 
Fysioterapia ja kuntoutuminen keskushermostohäiriöissä 5    
       
                       
                 
Fysioterapia toimintakyvyn tukemisessa III
                                                               
Työhyvinvointia ja mielenterveyttä tukeva fysioterapia 5    
       
                       
                 
Lasten ja nuorten fysioterapia 5    
         
                           
           
Ikääntyvän asiakkaan erityiskysymykset ja TULES -syventävät opinnot 5    
         
                           
           
Hyvinvointipalvelujen kehittäminen
                                                               
Otetta osaamiseen -yrittäjyysosaaminen 5    
         
                           
           
Johtaminen, esimiestyö ja työyhteisöissä toimiminen 5      
         
                               
     
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 5    
       
                       
                 
Harjoittelu
                                                               
Fysioterapian harjoittelu
                                                               
Harjoittelu 1 5  
     
               
                             
Harjoittelu 2 10  
       
                   
                       
Harjoittelu 3 10    
       
                       
                 
Harjoittelu 4 10    
         
                           
           
Harjoittelu 5 10      
           
                                   
Opinnäytetyö
                                                               
Opinnäytetyön asiantuntijaosaaminen 1 5    
         
                           
           
Opinnäytetyön asiantuntijaosaaminen 2 5      
         
                               
     
Opinnäytetyön asiantuntijaosaaminen 3 5      
           
                                   
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                               
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                               
MUUT AMMATTIOPINNOT
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                               
Täydentävät opinnot
(Valitaan opintoja 0 op)
                                                               
29616525293130353010159.679.679.6710.3310.3310.3310101011.6711.6711.671010103.333.333.33555
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 29616525293130353010159.679.679.6710.3310.3310.3310101011.6711.6711.671010103.333.333.33555

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Fysioterapeutti on terveydenhuollon laillistettu ammattihenkilö sekä liikkumisen ja toimintakyvyn asiantuntija. Fysioterapeutin koulutuksessa perehdytään eri-ikäisten ja toimintakyvyltään erilaisten ihmisten toiminta- ja liikkumiskyvyn tukemiseen ja haittojen ehkäisyyn. Koulutuksen perustana ovat fysioterapiatiede ja fysioterapiatyö sekä alueelliset, kansalliset ja kansainväliset kehittämishaasteet. Tutkintoon johtavat opinnot kestävät 3,5 vuotta.

Fysioterapeutin toimintaympäristö

Fysioterapeutti arvioi, ylläpitää ja kehittää eri-ikäisten ja toimintakyvyltään erilaisten ihmisten, yhteisöjen ja ryhmien työ- ja toimintakykyä yhdessä asiakkaiden kanssa, moniammatillisesti ja vaikuttamalla ympäristöön. Fysioterapeutti voi toimia julkisella tai yksityissektorilla tai järjestöissä, kunnilla sosiaali-, terveys- ja liikuntatoimessa, terveyskeskuksissa, sairaaloissa, työterveyshuollossa, kuntoutus-, liikunta- ja hyvinvointikeskuksissa, päiväkodeissa, vanhainkodeissa, erilaisissa palveluasumisen muodoissa, yhdistyksissä, vammaisjärjestöissä ja säätiössä. Hän voi toimia myös erilaisissa kansallisissa ja kansainvälisissä kehittämisprojekteissa.

Fysioterapian tulevaisuus

Fysioterapian tulevaisuuden haasteena ja samalla mahdollisuutena tulevat olemaan kansanterveys ja ikääntyneiden henkilöiden lisääntyvä määrä. Fysioterapeutin toimintaympäristö kansainvälistyy sekä työyhteisöjen että asiakkaiden osalta, joten myös monikulttuuriosaamista tarvitaan. Julkisen sektorin menojen karsiminen ja monipuolistuva tietotekniikka kannustavat palvelumuotoiluun. Fysioterapiaan sekä sosiaali- ja terveysalalle tarvitaan uusia monipuolisia ohjaussovelluksia ja palveluita, jotka palvelevat asiakkaita ajasta ja paikasta riippumatta.

Ydinosaaminen ja täydentävä osaaminen

Ydinosaaminen varmistaa alan asiantuntijuuden. Ydinosaaminen määritellään työelämän vaatimina osaamisalueina, kompetensseina. Työelämässä vaadittavat yleiset työelämän osaamisvaatimukset määritellään kaikille yhteisissä yleisissä kompetensseissa ja ammattialakohtaiset kompetenssit määritellään kunkin alan substanssikompetensseina.

Fysioterapian ydinosaamisalueet ovat: Fysioterapeuttinen tutkiminen ja kliininen päättely, Toimintakyvyn tukeminen ja harjoittaminen, Fysioterapia toimntakyvyn tukemisessa ja Hyvinvointipalvelujen kehittäminen. Kompetenssit kuvaavat sitä työelämäosaamista mitä fysioterapeutilta edellytetään valmistumisvaiheessa. Koulutuksen tavoitteena on, että jokaisella valmistuvalla fysioterapeutilla on hyvät valmiudet siirtyä työelämään.

Ydinosaamisen lisäksi opiskelija valitsee tutkintoonsa täydentäviä osaamiskokonaisuuksia ja opintojaksoja, joilla opiskelija voi profiloida omaa osaamistaan ja suunnata omia ammatillisia tavoitteitaan. Täydentävät opinnot on mahdollista valita sosiaali- ja terveysalan täydentävien opintojen tarjonnasta tai kokonaan toisen ammattialan tarjonnasta.

Opetussuunnitelman rakenne

Sosiaali- ja terveysalan opetussuunnitelma rakentuu perusopinnoista, ammattiopinnoista, harjoittelusta ja opinnäytetyöstä (15 op) sekä täydentävistä ammattiopinnoista (30 op), joka sisältää vapaasti valittavat opinnot (15 op). Opetussuunnitelma rakentuu moduuleista, jotka ovat laajuudeltaan 15-30 opintopistettä, moduuli jakautuu opintojaksoihin, jotka ovat laajuudeltaan tavallisesti 5-10 opintopistettä. Ammattiopinnoissa yksi 15 op:n moduuli on kaikille yhteinen ja se opiskellaan moniammatillisesti. Myös sosiaali- ja terveysalan täydentävät opinnot ovat suunniteltu siten että ne palvelevat kaikkia sosiaali- ja terveysalan opiskelijoita, jolloin opiskelijan valinnan mahdollisuudet lisääntyvät. Fysioterapiakoulutuksessa harjoittelun laajuus on 45 opintopistettä.


Mahdollisuuksien oppimisympäristöt tarjolla

Sosiaali- ja terveysalalla pyritään edistämään oppimista tarjoamalla opiskelijoille mahdollisimman laaja-alaisia, monipuolisia ja oppimaan innostavia oppimisympäristöjä. Oppimisympäristöt voivat sijaita sekä oppilaitoksella että oppilaitoksen ulkopuolella. Tietoja ja taitoja opiskellaan mahdollisimman paljon niiden todellisissa ja luonnollisissa yhteyksissä.Palvelumuotoilun keinoin ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti tuetaan työelämän ja yritysten palveluiden kehittämistä mm. opinnäytetyöprosesseissa ja uudenlaisten palveluiden käyttäjälähtöisessä innovointiprosesseissa. Osaamista voidaan varmistaa muun muassa simulaatioympäristön tarjoamilla mahdollisuuksilla tai osaamista voidaan hankkia työskentelemällä opiskelijaosuuskunnassa yrittäjänä. Opetuksessa hyödynnetään myös verkkoympäristöä, joka mahdollistaa joustavan opiskelun opiskelijalle itselleen sopivana aikana. Kansainvälisen yhteistyön lisääntyessä opiskelu tapahtuu entistä enemmän myös ulkomailla, jolloin kansainvälisessä vaihdossa suoritetut opinnot ovat osa opiskelijan opintoja.

Fysioterapian koulutusohjelmassa voi ensimmäisen vuoden opintojen jälkeen valita kahdesta mahdollisesta oppimisympäristöstä. Työelämäläheisellä polulla opiskelija harjaannuttaa fysioterapian osaamistaan kiinteässä työelämä yhteistyössä ja oppii toimimaan aidoissa työelämän toimintaympäristöissä sekä hankkeissa opettajan ohjaamana. Opiskelijaosuuskunnassa pääse harjoittelemaan yrittäjyyden osaamista jo opiskelu aikana. Opiskelijaosuuskunta on opiskelijoiden oma tiimiyritys, jossa harjoitellaan erilaisissa yrittäjyyden rooleissa toimimista sekä hyvinvointipalveluiden tuottamista asiakkaille. Opiskelijat neuvottelevat itse sopimuksensa asiakkaiden kanssa, tuottavat palveluita ja harjoittelevat yrityksen taloudenpitoa opettaja valmentajien ohjauksessa.


Erilaisia tapoja opiskella ja kehittää omaa ammattitaitoa

Koulutuksen aikana tarjoutuu erilaisia tapoja opiskella ja kehittää omaa osaamista. Opiskelu on sosiaalista, yhteistoiminnallista ja moniammatillista. Opiskelu on teorian ja käytännön yhteensovittamista, tietojen ja taitojen oppimista työelämälähtöisesti. Koulutuksen aikana rohkaistaan tarttumaan tilaisuuksiin joissa työskennellään innovatiivisesti ja joissa haastetaan ongelmien ratkaisuun ja luovuuteen tutkivan oppimisen periaatteella.

Sosiaali- ja terveysalalla oppimista lähestytään yrittäjämäisesti. Se tukee tietoisuutta itsestä, omista arvoista, kokemuksista, motivaatiosta ja tunteista toiminnan pohjalla. Yrittäjämäinen oppiminen edellyttää yhteistyötä oman ja yhteisön oppimisen hyväksi sekä käytännöllistä luovuutta, sovelluksia ongelmien ratkaisemiseksi uudella tavalla. Se edistää mahdollisuuksien tunnistamista ja niihin reagointia sekä strategista ajattelua. (Rae 2011.) Tartu tilaisuuteen.


Yksilöllistä opintojen ohjausta ja tukea tarjolla

Sosiaali- ja terveysalalla jokaisella opiskelijalla on oma tuutoropettaja. Tuutoropettajan kanssa opiskelija tekee henkilökohtaisen suunnitelman opintojensa suorittamiseksi (HOPS), tämä sisältää opintojen ajallisen etenemisen suunnitelman. Tuutoropettaja seuraa opintojen etenemistä sekä ohjaa ja tukee opintojen aikana. Kaikilla opiskelijoilla on oikeus myös aiemmin hankitun osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen (AHOT). Tämä tarkoittaa sitä, että opiskelijalla on oikeus hakea hyväksilukua niistä opinnoista, joiden osaamisen hallinnan hän pystyy osoittamaan.

Sosiaali- ja terveysalalla myös opintojen ohjaajat (opot) ovat käytettävissä opintojen tukemiseen ja uraohjaukseen, he vastaavat myös opiskelijaohjauksen kehittämisestä ja opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämisestä sosiaali- ja terveysalalla. Tuutoropiskelijoilla on tärkeä rooli toimia vertaistukena varsinkin opintojen alkuvaiheissa.