IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Amk-tutkinnot, monimuotototeutus > Sosionomikoulutus > Sosionomikoulutus 15s, monimuotototeutus, sosionomikoulutus 15s sosiaalipedagoginen aikuistyö

Sosionomikoulutus 15S, monimuotototeutus, Sosionomikoulutus 15S Sosiaalipedagoginen aikuistyö

2015

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3
YDINOSAAMINEN
(Valitaan opintoja 180 op)
                                                               
PERUSOPINNOT
                                                               
Ammatillisen vuorovaikutuksen perusteet
                                                               
Ammatillinen osaaminen 1
     
           
                                   
Asiantuntijaviestintä 3
     
           
                                   
Informaatiolukutaito 1
     
           
                                   
Osallistava taide itsetuntemuksen ja ryhmäytymisen välineenä 5
     
           
                                   
Sosiaalipedagogiikan ja sosiaalialan asiakastyön perusteet 5
     
           
                                   
AMMATTIOPINNOT
                                                               
Sosialipedagoginen kasvatus- ja ohjausosaaminen
                                                               
Ihmisen kasvu ja kehitys 5
     
           
                                   
Kasvuympäristöt 5
     
           
                                   
Kasvatus- ja ohjausosaaminen 5
     
           
                                   
Hyvinvointipolitiikan muutossuunnat
                                                               
Yhteiskunnan muutos, sosiaalihuollon tehtävät ja haasteet 5
       
               
                             
Yksilönä yhteiskunnassa 5
       
               
                             
Human Rights 2
       
               
                             
Englannin kieli ja viestintä 3
       
               
                             
Sosiaalista osallisuutta tukeva asiakastyö
                                                               
Sosiaalisen kuntoutumisen tukeminen 5
       
               
                             
Ryhmä- ja yhteisötason ohjaus 5
       
               
                             
Lääkehoito 2
       
               
                             
Ruotsin kieli, kirjallinen 1.5
       
               
                             
Ruotsin kieli, suullinen 1.5
       
               
                             
Sosiaalipedagogisen muutostyön osaaminen
                                                               
Lastensuojelu 4  
         
                       
                 
Päihdetyö 4  
         
                       
                 
Mielenterveystyö 4  
         
                       
                 
Perhetyö 4  
         
                       
                 
Muutostyön syventävä 4    
         
                           
           
Muutostyön harjoittelu
                                                               
Ammatillinen harjoittelu II 15    
         
                           
           
Sosiaalipedagoginen aikuistyö
(Valitaan opintoja 25 op)
                                                               
Työelämäosallisuutta vahvistava toiminta 5  
       
                   
                       
Multicultural work 5  
       
                   
                       
Keskusteluja ikääntymisestä 5  
       
                   
                       
Voimavaraistavat menetelmät osallisuuden tukemisessa 5  
       
                   
                       
Uudistuva aikuissosiaalityö - haasteet ja tulevaisuus 5  
       
                   
                       
Ammatillinen harjoittelu I
                                                               
Ammatillinen harjoittelu I 15  
         
                       
                 
Hyvinvointipalvelujen kehittäminen
                                                               
Johtaminen, esimiestyö ja työyhteisöissä toimiminen 5    
           
                               
     
Otetta osaamiseen -yrittäjyysosaaminen 5    
         
                           
           
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 5  
         
                       
                 
Ammatillinen harjoittelu III
                                                               
Ammatillinen harjoittelu III 15    
           
                               
     
Opinnäytetyö
                                                               
Opinnäytetyön asiantuntijaosaaminen 1 5    
         
                           
           
Opinnäytetyön asiantuntijaosaaminen 2 5    
           
                               
     
Opinnäytetyön asiantuntijaosaaminen 3 5      
           
                                   
606154530302536292551010101010108.38.38.31212129.79.79.78.38.38.31.71.71.7
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                               
Täydentävä osaaminen
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                               
Counsellingosaaminen 5                                                                
Multiprofessional competence 5                                                                
Työyhteisöosaaminen 5                                                                
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                               
00000000000000000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 606154530302536292551010101010108.38.38.31212129.79.79.78.38.38.31.71.71.7

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Sosionomikoulutus 15S, monimuotototeutus

Sosiaalialan koulutuksen kuvaus ja pedagogiset lähtökohdat

Sosiaalialan koulutus profiloituu Lahden ammattikorkeakoulussa kriittistä ja yhteiskunnallista osallisuutta vahvistavaan kasvatus- ja ohjaustyöhön. Koulutuksen aikana keskiössä ovat asiakkaan osallisuuden vahvistaminen ja tukeminen sekä syrjäytymisen ehkäisy.

Sosiaalialan koulutukseen sisältyy kaksi valinnaista polkua, joihin opiskelijat hakeutuvat eri valinnoissa. Sosiaalipedagogisen varhais- ja nuorisokasvatuksen polku antaa kelpoisuuden lastentarhanopettajan tehtäviin, mikäli opiskelija sisällyttää opintoihinsa kelpoisuuteen vaadittavat opinnot. Sosiaalipedagogisen aikuistyön polku tuottaa valmiuksia laaja-alaisesti aikuisväestön kuntouttavaan työhön. Sosiaalialan koulutuksessa sosiaalipedagoginen viitekehys ohjaa opetussuunnitelman sisältöjä, oppimiskäsitystä, opintojen toteutusta ja opiskelijan oppimista. Sosiaalipedagogisessa ajattelussa ja työtavoissa korostuvat osallisuus, dialogisuus, toiminnallisuus, elämyksellisyys, yhteisöllisyys ja arkeen suuntautuneisuus.

a) Osallisuus sosiaalialan koulutuksessa tavoitteena opiskelijoiden aktiivinen osallistuminen oppimisprosessiin. Opiskelijaa ohjataan ja tuetaan ottamaan vastuuta omasta oppimisestaan. Pyrkimyksenä on rohkaista opiskelijaa luomaan suhdetta sosiaalialan työhön omista henkilökohtaisista lähtökohdistaan käsin. Didaktisena periaatteena osallisuus tarkoittaa sitä, että koulutuksen aikana opiskelijoille tarjotaan mahdollisuus olla aktiivisesti luomassa omaa oppimispolkua ja mahdollisuutta vaikuttaa opetuksen toteutumiseen. Osallisuuden edistämiseksi opetuksessa käytetään vuorovaikutuksellisia opetusmenetelmiä sekä opiskelijoiden aktiivista osallistumista vertaisryhmätoimintaan. Opiskelijoiden osallisuus opetuksen kehittämistyössä mahdollistetaan keräämällä opiskelijoilta säännöllisesti palautetta opetuksen toteutumisesta.

b) Dialogisuus näkyy koulutuksessa vuorovaikutuksellisina oppimistilanteina. Oppimisessa edetään kohti opetussuunnitelman tavoitteita yhdessä oppien, huomioiden opiskelijoiden kokemukset ja kiinnostusten kohteet opintojakson sisällöissä. Kaikkien mielipiteitä arvostetaan ja kuunnellaan tasapuolisesti niin, että keskustelun kuluessa voidaan luoda asiaan yhdessä uusia näkökulmia. Keskustelua ja opiskelijoiden välistä vuorovaikutusta tukevat muun muassa ryhmätyöt, seminaarit, harjoitukset ja muut yhteistoiminnalliset oppimistavat.

c) Toiminnallisuuden avulla ihminen oppii ensin ymmärtämään itseään, omia tunteitaan ja niiden yhteyttä elettyyn ja koettuun. Ne edistävät yksilön kykyä ymmärtää laajasti toisia ihmisiä ja elämää. Sosiaalialan työssä toiminnalliset menetelmät auttavat ihmisiä rakentamaan omaa maailmankuvaa ja elämäntulkintaa. Oman itsensä tunteminen tukee ammatillista kasvua, joka kumpuaa refleksiivisestä työotteesta. Refleksiivisyys on tietoisuutta omasta ajattelusta ja toiminnasta ja siihen liittyvistä tottumuksista. Yksilö on entistä paremmin tietoinen arvoistaan, käyttämistään käsitteistä ja päättelytavoistaan. Lisäksi refleksiivisyys tukee kriittistä suhtautumista ympäröivään kulttuuri- ja toimintaympäristöön. Refleksiivisyys tukee

ammatillista kasvua ja oman identiteetin rakentumista. Tässä koulutuksessa toiminnallisuus näkyy toiminnallisina opetusmenetelminä ja harjoituksina.

d) Elämyksellisyys tarkoittaa sitä, että oppimistilanteissa nousevat tunteet, kokemukset ja asenteet kiinnitetään uuden asian oppimiseen. Reflektion avulla muodostetaan käsitteitä ja ajatusmalleja, joiden avulla muodostuu ymmärrys opittavasta asiasta. Elämyksellisyys toteutuu reflektoimalla harjoittelujaksoja ja asiakastapausharjoituksia sekä luovien ja toiminnallisten menetelmien sekä kasvuryhmätyöskentelyn ja erilaisten ongelmanratkaisutaitoja kehittävien harjoitusten yhteydessä.

e) Yhteisöllisyys ja yhteistoiminnallisuus kehittyvät vuorovaikutuksellisina ilmiöinä. Koulutuksessa opiskelijoiden ryhmäidentiteetti sosiaalialan tulevina ammattilaisina muodostuu konkreettisen toiminnan seurauksena. Tavoitteena on, että ryhmästä syntyy toiminnallinen yhteisö, jonka jokainen jäsen oppii kantamaan vastuuta paitsi omasta myös muiden ryhmän jäsenten oppimisesta. Kokemus ryhmään kuulumisesta ja ryhmän jäsenenä olemisesta voimistaa yhteenkuuluvuuden tunnetta, jonka tuloksena kehittyy symbolista yhteisöllisyyttä, sen voidaan ajatella vahvistavan ammatillista ryhmäidentiteettiä. Sosiaalialan koulutusohjelmassa yhteisöllisyys ja yhteistoiminnallisuus näkyvät monimuotoisena ryhmätyöskentelynä: ryhmätentteinä ja erilaisina ryhmätyön muotoina. Yhteistoiminnallinen oppiminen konkretisoituu erilaisissa opintojaksoihin liittyvissä hankkeissa, projekteissa ja produktioissa sekä toiminnallisten työmenetelmien ja -tapojen opiskelussa.

f) Arkilähtöisyys näkyy opiskelijan kunnioittamisena ja hänen arkensa ja elämismaailmansa tukemisena. Opiskelijoiden arki on mukana kohtaamisissa, dialogisissa opetusmenetelmissä ja reflektoinnissa. Käytännössä koulutusohjelman arki rakentuu opettajien ja opiskelijoiden välisessä vuorovaikutuksessa ja yhteisessä työskentelyssä sekä toiselle annetussa arvostuksessa ja huomioinnissa. Jokainen opiskelija tekee henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) oman tutoropettajansa kanssa.

Ydinosaaminen ja täydentävä osaaminen

Ydinosaaminen varmistaa alan asiantuntijuuden. Ydinosaaminen määritellään työelämän vaatimina osaamisalueina, kompetensseina. Työelämässä vaadittavat yleiset työelämän osaamisvaatimukset määritellään kaikille yhteisissä yleisissä kompetensseissa ja ammattialakohtaiset kompetenssit määritellään kunkin alan substanssikompetensseina. Sosiaalialan ammatillinen osaaminen liittyy seuraaviin osaamisalueisiin: sosiaalialan eettinen osaaminen, asiakastyön osaaminen, sosiaalialan palvelujärjestelmäosaaminen, kriittinen ja osallistuva yhteiskuntaosaaminen, tutkimuksellinen osaaminen ja johtamisosaaminen. Opiskelijan tulee ammatillisessa kehityksessään saavuttaa mainitut yleiset valmiudet ja osaaminen. Koulutuksen tavoitteena on, että jokaisella valmistuvalla sosionomilla on hyvät valmiudet siirtyä työelämään. Ydinosaamisen lisäksi opiskelija valitsee tutkintoonsa täydentäviä osaamiskokonaisuuksia ja opintojaksoja, joilla opiskelija voi profiloida omaa osaamistaan ja suunnata omia ammatillisia tavoitteitaan. Täydentävät opinnot on mahdollista valita sosiaali- ja terveysalan täydentävien opintojen tarjonnasta tai kokonaan toisen ammattialan tarjonnasta.

Opetussuunnitelman rakenne

Sosiaali- ja terveysalan opetussuunnitelma rakentuu perusopinnoista, ammattiopinnoista, harjoittelusta ja opinnäytetyöstä (15 op) sekä täydentävistä ammattiopinnoista (30 op), joka sisältää vapaasti valittavat opinnot (15 op). Opetussuunnitelma rakentuu moduuleista, jotka ovat laajuudeltaan 15-30 opintopistettä, moduuli jakautuu opintojaksoihin, jotka ovat laajuudeltaan tavallisesti 5-10 opintopistettä. Ammattiopinnoissa yksi 15 op:n moduuli ,Hyvinvointipalvelujen kehittäminen, on kaikille koulutusaloille yhteinen ja se opiskellaan moniammatillisesti. Myös sosiaali- ja terveysalan täydentävät opinnot ovat suunniteltu siten että ne palvelevat kaikkia sosiaali- ja terveysalan opiskelijoita, jolloin opiskelijan valinnan mahdollisuudet lisääntyvät. Sosiaali- ja terveysalalla harjoittelun määrä on laaja, 45-90 opintopistettä tutkinnosta riippuen. Sosiaalialan koulutuksessa harjoittelun laajuus on 45 opintopistettä. Harjoitteluja on kolme ja ne ovat kukin laajuudeltaan 15 opintopistettä. Kolmas syventävä harjoittelu on suunniteltu suoritettavaksi samanaikaisesti täydentävien opintojen kanssa tai heti niiden jälkeen.

Sosionomikoulutus 15S Sosiaalipedagoginen aikuistyö