IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Amk-tutkinnot, päivätoteutus > Visuaalisen viestinnän koulutus
AMK-tutkinnot, päivätoteutus

Visuaalisen viestinnän koulutus, Medianomi (AMK): 240 op
Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto

  • Koulutuksen tiedot
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot

Tutkintonimike ja tutkinnon taso

Medianomi (AMK)

Koulutuksen tavoite

Valmistuessasi medianomiksi (AMK) visuaalisen viestinnän alalle sinulla on valmiudet työskennellä suunnittelijana, valokuvaajana ja/tai suunnittelet sekä toteutat visuaalisia sisältöjä eri medioihin. Työpaikkanasi voi olla esimerkiksi mediatalo, kustantamo, pelifirma, verkkosisältöjä tuottava tai palvelumuotoiluun ja digitaalisuuteen suuntautunut yritys tai suunnittelu-, viestintä- tai mainostoimisto. Teet valinnan ammatillisen ydinosaamisesi suunnasta jo koulutukseen hakeutuessasi. Koulutus antaa hyvät valmiudet asiantuntija- ja kehittämistehtäviin sekä yrittäjyyteen visuaalisen viestinnän ammattikentällä.
Opiskelet upouudella, monialaisella NiemiCampuksella, jonne sijoittuvat kaikki LAMKin koulutusalat. NiemiCampus on rakennettu monipuoliseksi kokonaisuudeksi, joka tukee tulevaisuuden opiskelutarpeita sekä erilaisia oppimisen tapoja ja tyylejä. Samassa kiinteistössä toimii myös lukuisia eri alojen yrityksiä.

Koulutuksen sisältö

Visuaalisen viestinnän suuntautumisvaihtoehdot:
- Graafinen suunnittelu
- Mediasisällön suunnittelu
- Valokuvaus
Opiskelet visuaalista viestintää Muotoiluinstituutissa graafisen suunnittelijan, mediasisällön suunnittelijan tai valokuvaajan ammattitehtäviin.
Visuaalisen viestinnän alan tehtävissä menestyminen edellyttää hyvää yleissivistystä, luovuutta, visualisointikykyä sekä viestintätaitoja. Valmistuessasi medianomiksi (AMK) sinulla on ajantasaiset erikoistumisesi mukaiset ja omaan välineeseesi painottuvat viestintäteknologian taidot. Ammattimainen otteesi näkyy visuaalisessa, kerronnallisessa ja viestinnällisessä ilmaisussasi. Sinulla on myös hyvät edellytykset seurata alan nopeita muutoksia ja kehittyä edelleen omassa osaamisessasi.
Visuaalisen viestinnän koulutus toteutetaan toimintaympäristössä, jossa luovalla yhteisöllä ja yhteisöllisyydellä on suuri merkitys. Uudet tilat ja laitteet mahdollistavat monipuolisen ja ajanmukaisen oppimisen, joka tapahtuu kiinteässä yhteydessä työelämään. Valmistuneet huippuammattilaiset ovat mukana opetuksen kehittämisessä ja toteutuksessa sekä tekevät kanssasi työelämäprojekteja ja hankkeita. Näin jo opintojen aikana rakennat ammatillista verkostoa ja ymmärrystä visuaalisten suunnittelijoiden moninaisiin ja muuttuviin työprosesseihin ja tehtäviin.
Voit rakentaa kiinnostuksesi mukaista asiantuntijuutta ja oppia uusia työtapoja, ohjelmistoja ja laitteita monialaisissa oppimisympäristöissä. Ammattiopintojesi lisäksi voit kasvattaa ammattiosaamistasi täydentävän osaamisen sisällöillä. Henkilökohtaisen tutoroinnin avulla sinua ohjataan kehittämään omia vahvuuksiasi niin, että osaamisesi on kilpailukykyistä tulevaisuuden työmarkkinoilla.
Voit laajentaa ammatillista profiiliasi ja lisätä mahdollisuuksiasi erottua työmarkkinoilla suorittamalla vaihtojakson jossakin ulkomaisista yhteistyöoppilaitoksistamme.
Uudella NiemiCampuksella on Euroopan moderneimmat oppimisympäristöt, joissa opiskelet uusien, tulevaisuussuuntautuneiden menetelmien ja laitteiden avulla. NiemiCampukselta löytyy tiloja erilaisiin tarpeisiin kuten työpajatyöskentelyyn, hiljaiseen itsekseen tekemiseen, laboratoriotöihin, co-workingiin, teoriaopetukseen ja presentaatioihin.
LAMKin kaikkiin koulutuksiin sisältyy vapaasti valittavia opintoja, joiden avulla voit laajentaa ja profiloida osaamistasi. Voit valita opintoja omalta alaltasi tai oppimisväylissä, joita ovat mm. yrittäjyys, digitalisaatio, palvelumuotoilu, kiertotalous ja tapahtumatuotanto. Voit suorittaa opintoja myös monialaisissa kehittämishankkeissa ja erilaisissa oppimisympäristöissä (mm. opiskelijaosuuskunnat, kampusradio).
LAMK on urheilijaystävällinen korkeakoulu, jossa tuemme urheilu-uraasi joustavilla opiskelumahdollisuuksilla. Yhteistyökumppanimme on Päijät-Hämeen urheiluakatemia, joka tarjoaa monipuolisia palveluita, jotka tukevat urheilijan kehittymistä urheilussa ja opiskelussa.

Opintojen rakenne

Koulutus rakentuu ydinosaamisen ja täydentävän osaamisen opinnoista. Opintojen moduulit ovat laajuudeltaan 10–25 op. Täydentävä osaaminen voi koostua alan opinnoista, monialaisista väyläopinnoista tai muusta omaa ammatillista kasvua tukevasta osaamisesta.
YDINOSAAMINEN 180 op
Yhteinen ydinosaaminen 25 op
Ammatillinen ydinosaaminen 110 op
Harjoittelu 30 op
Opinnäytetyö 15 op
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN 60 op
Valinnaiset ammatilliset opinnot sekä vapaasti valittavat opinnot 60 op

Suuntautumisen valinta *www

Teet valinnan ammatillisen ydinosaamisesi suunnasta jo koulutukseen hakeutuessasi. Vaihtoehtoina ovat graafinen suunnittelu, mediasisällön suunnittelu ja valokuvaus.

Lisätietoa opetuskielistä *www

Tutkintokieli on suomen kieli. Osa opintojaksoista toteutetaan englannin kielellä ja tentin, oppimistehtävät tai opinnäytetyön voi sovitusti tehdä englannin kielellä.

Opinnäytetyö

Ammattikorkeakoulututkintoon kuuluu 15 opintopisteen laajuinen opinnäytetyö, jossa voit painottaa tutkimuksellista tai toiminnallista otetta. Opinnäytetyö laajentaa ja syventää ammattiosaamistasi ja antaa monipuolisia valmiuksia toimia alan kehittämistehtävissä. Opinnäytetyö kehittää tiedonhankinta- ja ongelmaratkaisutaitojasi sekä kokonaisuuksien hahmottamista. Opinnäytetyö voidaan toteuttaa työelämän toimeksiantona tai kehittämishankkeessa. Opinnäytetyö voidaan tehdä yksilö-, pari- tai ryhmätyönä ja siihen kuuluu kirjallinen osio. Parhaimmillaan opinnäytetyö toimii ponnahduslautana työelämään.

Kansainvälistyminen

Kasva kansainväliseksi! Tarjoamme sinulle monipuoliset mahdollisuudet hankkia arvokasta kansainvälistä osaamista ja kielitaitoa työelämää varten. Voit suorittaa osan opinnoistasi yhteistyökorkeakouluissamme eri puolilla maailmaa tai suorittaa harjoittelun ulkomailla. LAMKiin tulee vuosittain paljon opiskelijoita eri maista, joten opiskelu on aidosti kansainvälistä, vaikka et ulkomaille lähtisikään.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Uusi kampuksemme on entiseen huonekalutehtaaseen täysin remontoitu moderni oppimisympäristö. Samassa kiinteistössä toimii kymmeniä yrityksiä eri aloilta, joten jokapäiväisessä arjessa kohtaat valtavan määrän potentiaalisia yhteistyökumppaneita niin omalta kuin muiltakin aloilta. Opinnoissasi teet yhteistyöprojekteja yritysten ja muiden työelämän organisaatioiden kanssa.
Työelämäyhteistyö on keskeinen osa opintojasi Muotoiluinstituutissa. Teet yritysten ja julkisyhteisöjen kanssa ohjattuja hankkeita, projekteja, kehittämistyötä ja erilaisia toimeksiantoja. Ne antavat sinulle arvokasta työelämäosaamista ja kontakteja ammattialalla. Muotoiluinstituutista valmistuneet ammattilaiset ovat tärkeä yhteistyötaho oppilaitoksen toiminnassa, opetuksessa ja projekteissa.

Tutkimuksen painopisteet

LAMKissa opintosi kytkeytyvät vahvasti työelämän kehittämiseen yhdessä yritysten ja työyhteisöjen kanssa. Monialaiset, työelämälähtöiset hankkeet ja erilaiset oppimisympäristöt, kuten opiskelijaosuuskunnat, vahvistavat kytköksiäsi aitoon vuorovaikutukseen työelämän kanssa koko opintojesi ajan. LAMKin osaamisen painopisteinä ovat älykäs liiketoiminta, kiertotalous, muotoilu sekä hyvinvointi ja uudistava kasvu.

Uramahdollisuudet

Kiinteän työelämäyhteyden ansiosta työllistymismahdollisuutesi ovat erinomaiset. Ensimmäisen työpaikan saat usein opiskelun aikana luoduilla kontakteilla. Suuntautumisestasi riippuen voit valmistuttuasi toimia monissa erilaisissa työtehtävissä tai itsenäisenä yrittäjänä.
Graafisen suunnittelun opinnot antavat valmiuden toimia esimerkiksi julkaisemisen, markkinoinnin ja viestinnän, visuaalisen ilmeen suunnittelun, brändäämisen, kuvittamisen, informaatiomuotoilun, peli-, verkkosivu- ja käytettävyyssuunnittelun sekä kirjainmuotoilun aloilla. Graafiset suunnittelijat työskentelevät usein myös yrittäjinä ja suunnittelijoina esimerkiksi kuvituksen, sarjakuvan, kirjainsuunnittelun, animaation tai multimedian alueilla tai toimivat alansa opetustehtävissä.
Mediasisällön suunnittelun opinnot antavat valmiuden toimia erilaisissa viestinnällisissä työtehtävissä esimerkiksi mainos- ja viestintätoimistoissa, peliteollisuudessa, liikkuvan kuvan leikkaamisessa, jälkikäsittelyssä tai tehosteiden tekemisessä. Tulevaisuudessa myös uusien tekniikoiden mahdollistamat virtuaalimaailmat ja muut viestintävälineet tarvitsevat yhä enemmän sisällöntekijöitä.
Valokuvauksen opinnot syventävät kuvan tekemisen ja kuvakerronnan taitoja erilaisiin medioihin. Opinnot antavat ammatilliset valmiudet erityisesti dokumentaarisen valokuvakerronnan tekemiseen, mutta myös laajemminkin valokuvaajan ammatin eri alueille esim. studiokuvaus ja kuvajournalismi.
Meiltä valmistuessasi sinulla on valmiudet toimia viestinnän kentällä nimenomaan kuvallisen viestinnän ymmärtäjänä, tuottajana ja tekijänä.

Jatko-opintomahdollisuudet *www

Medianomi (AMK) -tutkinto antaa sinulle jatko-opintomahdollisuuden useisiin maisteriopintoihin ja visuaalisen viestinnän ylempiin ammattikorkeakouluopintoihin Suomessa ja ulkomailla. Muotoiluinstituutista medianomi (AMK) -tutkinnolla valmistuneista osa on jatkanut opintojaan esimerkiksi Muotoiluinstituutin ylempään ammattikorkeakoulututkintoon, Aalto-yliopistoon, Lapin yliopistoon tai ulkomaisiin yliopistoihin.

Tutustu opetussuunnitelmaan

Tutustu opintojen rakenteeseen ja sisältökuvauksiin Opetussuunnitelmat-välilehdellä. Opinnot-välilehdelle on koottu koulutukseen liittyvät ajankohtaiset toteutukset. Täydentävän osaamisen opetustarjonta on koottu erilliseen opetussuunnitelmaan, jonka löydät opinto-oppaan päävalikosta.