IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Amk-tutkinnot, päivätoteutus > Fysioterapeuttikoulutus
AMK-tutkinnot, päivätoteutus

Fysioterapeuttikoulutus, Fysioterapeutti (AMK): 210 op
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto

  • Koulutuksen tiedot
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot
Koulutuksen rakennetaulukko

Tutkintonimike ja tutkinnon taso

Fysioterapeutti (AMK)

Koulutuksen tavoite

Fysioterapeuttina vastaat itsenäisesti työsi suunnittelusta, toteutuksesta, arvioinnista ja kehittämisestä ottamalla huomioon eettiset ja lainsäädännölliset näkökulmat sekä vaikuttavuuden, tehokkuuden ja taloudellisuuden vaatimukset. Fysioterapeuttikoulutuksessa perehdyt eri-ikäisten ja toimintakyvyltään erilaisten ihmisten toiminta- ja liikkumiskyvyn analysointiin, tutkimiseen, tukemiseen sekä erilaisten sairauksien ja vammojen ennaltaehkäisyyn ja kuntoutukseen. Ammatillinen ydinosaamisesi muodostuu fysioterapeuttisesta tutkimisesta ja arvioinnista, ohjaus- ja terapiakäytännöistä ja asiantuntijaosaamisesta.

Fysioterapeuttina työsi on asiakaslähtöistä ja näyttöön perustuvaa. Toimit yhteistyössä muiden asiakkaan hoitoon ja kuntoutukseen osallistuvien asiantuntijoiden kanssa ja toimit asiantuntijana moniammatillisissa työryhmissä. Tunnistat terveyden, liikkumisen ja toimintakyvyn edellytykset ja osaat arvioida asiakkaan terveyttä, liikkumista, toimintakykyä ja toimintarajoitteita hänen toimintaympäristössään. Hallitset fysioterapiamenetelmien käytön, joita ovat terveyttä ja toimintakykyä edistävä ohjaus ja neuvonta, terapeuttinen harjoittelu, manuaalinen ja fysikaalinen terapia sekä apuvälinepalvelut. Fysioterapeuttina osaat jäsentää, yhdistää ja arvioida kriittisesti tietoa sekä kehittää itseäsi, työtäsi ja omaa ammattialaasi. LAMKista saat valmiudet toimia yrittäjänä.

Opiskelet upouudella, monialaisella NiemiCampuksella, jonne sijoittuvat kaikki LAMKin koulutusalat. NiemiCampus on rakennettu monipuoliseksi kokonaisuudeksi, joka tukee tulevaisuuden opiskelutarpeita sekä erilaisia oppimisen tapoja ja tyylejä. Samassa kiinteistössä toimii myös lukuisia eri alojen yrityksiä.

Koulutuksen sisältö

Fysioterapeuttikoulutuksen alussa saat valmiudet tiimioppimiseen opiskelemalla yhdessä sairaanhoitaja ja sosionomiopiskelijoiden kanssa. Perehdyt sosiaali-ja terveysalan toimintaympäristöihin ja ihmisten hyvinvointiin vaikuttaviin tekijöihin.

Opiskelet työelämäläheisesti ja opinnoissa tulee tutuksi älykkäät terveysliikunnan ratkaisut. Fysioterapeuttina saat tilaisuuden kehittää tulevaisuuden ratkaisuja väestön hyvinvoinnin ja kuntoutuksen edistämiseksi. Opiskelet aidoissa asiakastilanteissa ja työelämän hankkeissa.

Fysioterapeuttikoulutuksen ydinosaamisen keskeisiä sisältöjä ovat mm. ihmisen anatomia ja fysiologia, ihmisen toimintakyvyn ja liikkumisen analysointi sekä tukeminen, erilaisten sairauksien ja vammojen ennaltaehkäisy ja hoito fysioterapian keinoin, manuaalisen terapian menetelmät, fyysisen harjoittelun perusteet ja terapeuttinen harjoittelu, hyvinvointiteknologia, apuvälinepalvelut, ympäristön suunnittelu, motorinen oppiminen ja ohjausosaaminen, terveyden edistäminen ja terveysliikuntaosaaminen. Opinnoissa korostuvat alan keskeiset, ajankohtaiset tai tulevaisuuden haasteet sekä moniammatillisuus.

Uudella NiemiCampuksella on Euroopan moderneimmat oppimisympäristöt, joissa opiskelet uusien, tulevaisuussuuntautuneiden menetelmien ja laitteiden avulla. NiemiCampukselta löytyy tiloja erilaisiin tarpeisiin kuten työpajatyöskentelyyn, hiljaiseen itsekseen tekemiseen, laboratoriotöihin, co-workingiin, teoriaopetukseen ja presentaatioihin.

LAMKin kaikkiin koulutuksiin sisältyy vapaasti valittavia opintoja, joiden avulla voit laajentaa ja profiloida osaamistasi. Voit valita opintoja omalta alaltasi tai oppimisväylissä, joita ovat mm. yrittäjyys, digitalisaatio, palvelumuotoilu, kiertotalous ja tapahtumatuotanto. LAMK on urheilijaystävällinen korkeakoulu, jossa tuemme urheilu-uraasi joustavilla opiskelumahdollisuuksilla. Yhteistyökumppanimme on Päijät-Hämeen urheiluakatemia, joka tarjoaa monipuolisia palveluita, jotka tukevat urheilijan kehittymistä urheilussa ja opiskelussa. Voit suorittaa opintoja myös monialaisissa kehittämishankkeissa ja erilaisissa oppimisympäristöissä (mm. opiskelijaosuuskunnat, kampusradio).

Opintojen rakenne

Fysioterapeutti (AMK) tutkinto on laajuudeltaan 210 opintopistettä. Koulutus rakentuu ydinosaamisen ja täydentävän osaamisen opinnoista. Opintojen moduulit ovat laajuudeltaan 10-25 opintopistettä. Fysioterapeuttiopintoihin sisältyy vähintään 30 opintopistettä englanninkielisiä fysioterapian ydinosaamisen opintoja.
Täydentävä osaaminen voi koostua alan opinnoista, monialaisista väyläopinnoista tai muusta omaa ammatillista kasvua tukevasta osaamisesta.
    
YDINOSAAMINEN 180 op
    Yhteinen ydinosaaminen 25 op
    Ammatillinen ydinosaaminen 155 op
        Harjoittelua 45 op
        Opinnäytetyö 15 op
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN 30 op
    Valinnaiset ammatilliset opinnot 15 op
    Vapaasti valittavat opinnot 15 op

Suuntautumisen valinta *www

Hakeminen tapahtuu suoraan fysioterapeuttikoulutukseen. Ensimmäisen vuoden jälkeen voit valita joko osuuskunta tai työelämäläheisen oppimispolun.

Lisätietoa opetuskielistä *www

Tutkintokieli on suomen kieli. Osa opintojaksoista toteutetaan englannin kielellä ja tentin, oppimistehtävät tai opinnäytetyön voi sovitusti tehdä englannin kielellä.

Opinnäytetyö

Ammattikorkeakoulututkintoon kuuluu 15 opintopisteen laajuinen opinnäytetyö, jossa voi painottaa tutkimuksellista tai toiminnallista otetta. Opinnäytetyö laajentaa ja syventää ammattiosaamistasi ja antaa monipuolisia valmiuksia toimia alan kehittämistehtävissä. Opinnäytetyö kehittää tiedonhankinta- ja ongelmaratkaisutaitojasi sekä kokonaisuuksien hahmottamista. Opinnäytetyö voidaan toteuttaa työelämän toimeksiantona tai kehittämishankkeessa. Opinnäytetyö voidaan tehdä yksilö-, pari- tai ryhmätyönä ja siihen kuuluu kirjallinen osio. Parhaimmillaan opinnäytetyö toimii ponnahduslautana työelämään.

Pätevyys *www

Valmistuttuasi saat fysioterapeutti (AMK) pätevyyden, jolloin olet terveydenhuollon laillistettu ammattihenkilö. Fysioterapeutin ammattinimikettä saa käyttää ja ammattia harjoittaa vain tutkinnon suorittanut fysioterapeutti. Fysioterapeuttien toimintaa valvoo sosiaali- ja terveysalan valvonta- ja lupaosasto VALVIRA sekä aluehallintovirasto AVI (yrittäjä). Toimintaasi ohjaavat lait ja asetukset, arvot, ammattietiikka ja työympäristön käytännöt.

Kansainvälistyminen

Kasva kansainväliseksi! Tarjoamme sinulle monipuoliset mahdollisuudet hankkia arvokasta kansainvälistä osaamista ja kielitaitoa työelämää varten. Voit suorittaa osan opinnoistasi yhteistyökorkeakouluissamme eri puolilla maailmaa tai suorittaa harjoittelun ulkomailla. LAMKiin tulee vuosittain paljon opiskelijoita eri maista, joten opiskelu on aidosti kansainvälistä, vaikka et ulkomaille lähtisikään.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Uusi kampuksemme on entiseen huonekalutehtaaseen täysin remontoitu moderni oppimisympäristö. Samassa kiinteistössä toimii kymmeniä yrityksiä eri aloilta, joten jokapäiväisessä arjessa kohtaat valtavan määrän potentiaalisia yhteistyökumppaneita niin omalta alaltasi kuin muiltakin aloilta. Opinnoissasi teet yhteistyöprojekteja yritysten ja muiden työelämän organisaatioiden kanssa.

Tutkimuksen painopisteet

LAMKissa opintosi kytkeytyvät vahvasti työelämän kehittämiseen yhdessä yritysten ja työyhteisöjen kanssa. Monialaiset, työelämälähtöiset hankkeet ja erilaiset oppimisympäristöt, kuten opiskelijaosuuskunnat, vahvistavat kytköksiäsi aitoon vuorovaikutukseen työelämän kanssa koko opintojesi ajan. LAMKin osaamisen painopisteinä ovat älykäs liiketoiminta, kiertotalous, muotoilu sekä hyvinvointi ja uudistava kasvu.

Uramahdollisuudet

Valmistuttuasi voit työskennellä julkisella, yksityisellä ja kolmannella sektorilla tai yrittäjänä. Työympäristönäsi voi olla erilaiset sairaalat ja terveyskeskukset, tutkimus- ja hoitolaitokset, kuntoutuslaitokset ja kylpylät, työterveyshuolto, kansanterveys-, liikunta- ja vammaisjärjestöt, sosiaalitoimi, vanhuspalvelut ja päiväkodit, koulu- ja liikuntatoimi sekä vapaa-ajan palvelujen parissa, projekteissa, tutkimus- tai kehittämishankkeissa ja hyvinvointialalla.

Jatko-opintomahdollisuudet *www

Fysioterapeutti (AMK) voi hakea ylempään ammattikorkeakoulututkintoon (YAMK) tähtäävään koulutukseen hankittuaan vähintään kolme vuotta alan ammatillista työkokemusta. Voit hakeutua opiskelemaan myös eri tiedekorkeakoulujen maisteriohjelmiin.

Tutustu opetussuunnitelmaan

Tutustu opintojen rakenteeseen ja sisältökuvauksiin Opetussuunnitelmat-välilehdellä. Opinnot-välilehdelle on koottu koulutukseen liittyvät ajankohtaiset toteutukset. Täydentävän osaamisen opetustarjonta on koottu erilliseen opetussuunnitelmaan, jonka löydät opinto-oppaan päävalikosta.