IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Amk-tutkinnot, päivätoteutus > Prosessi- ja materiaalitekniikan koulutus (2015, 2016)
AMK-tutkinnot, päivätoteutus

Prosessi- ja materiaalitekniikan koulutus (2015, 2016), Insinööri (AMK): 240 op
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto

  • Koulutuksen tiedot
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot

Tutkintonimike ja tutkinnon taso

Insinööri (AMK), materiaalitekniikka, 240 opintopistettä

Koulutuksen tavoite

MATERIAALITEKNIIKAN YHTEISET TAVOITTEET

Materiaalitekniikan insinöörejä tarvitaan kaikilla teollisuuden aloilla. Materiaalitekniikan koulutusohjelmassa Lahdessa opiskelija voi hankkia osaamista ja erikoistua puutuoteteollisuuteen tai polymeeri- ja kuitutekniikkaan.

Opinnot tarjoavat laaja-alaisen tuotannollisen ja materiaaliopillisen koulutuksen, johon sisältyvät pääainevalinnan mukaisesti kaikki keskeiset materiaalityypit ja joiden jatkojalostukseen yhdistyvät korkea teknologinen osaaminen ja kestävä kehitys. Koulutusta toteutetaan monimuotoisesti yritysyhteistyökumppaneiden kanssa, esimerkiksi yhteistyöprojekteina, tutkimushankkeina ja työharjoitteluna niin kotimaassa kuin ulkomailla.

Lahden ammattikorkeakoulussa voi opiskella materiaalitekniikkaa, joka tarjoaa monipuolisen materiaalitekniikan, suunnittelun, valmistuksen ja sovellusten osaamiskokonaisuuden kestävän kehityksen periaatteet huomioon ottaen. Opiskelussa tuotteiden suunnittelun tukena käytetään mm. nykyaikaista 3D-tulostusta ja lasertyöstöä. Yhteistyötä teollisuuden kanssa toteutetaan erilaisten projektien, harjoittelun ja opinnäytetöiden muodossa. Opinnoissa toimitaan joustavasti erilaisia oppimistapoja hyödyntäen. Osa opinnoista voidaan suorittaa esimerkiksi alan yrityksissä työssä oppimisena ohjatun harjoittelun muodossa tai laajemmissa projekteissa työskentelynä. Opiskelijoille voidaan tarvittaessa laatia joustavia opintopolkuja.

Kansainvälisyys on nyt ja etenkin tulevaisuudessa merkittävää myös Suomessa ja suomalaisessa yritystoiminnassa. Kansainvälistymistä voi harjoitella jo opiskeluaikana esimerkiksi opiskelijanvaihtona tai harjoitteluna ulkomailla. Tämän sisällyttäminen opintoihin antaa lisäarvoa harjoittelu- ja työpaikkojen saamiseen. Opiskelijat ovat aktiivisesti osallistuneet kansanväliseen opiskelijavaihtoon.


Puutekniikan pääaine

Puu uusiutuvana luonnonmateriaalina on kotimaiselle puutuoteteollisuudelle ja sen tulevaisuuden kehitykselle suuri mahdollisuus. Puutuoteteollisuus jalostaa kotimaista uusiutuvaa puuraaka-ainetta ympäristöystävällisesti korkealaatuisiksi tuotteiksi. Suomen puutuoteteollisuus on kansainvälisesti arvostettua ja kilpailukykyistä. Viennin ja kansainvälisten yhteyksien merkitys on puutuoteteollisuudelle erittäin tärkeää niin kuin on myös Lahden alueen merkitys koko Suomen puunjalostusteollisuudelle, koska alueella on Suomen suurin ja monipuolinen puutuoteteollisuuden keskittymä.

Puuinsinöörien koulutus aloitettiin Lahdessa jo yli 50 vuotta sitten. Lahti sopii puualan koulutukseen erityisen hyvin, koska koulutuksen ja puutuoteteollisuuden välillä tehdään tiivistä yhteistyötä, joka hyödyttää molempia osapuolia. Koulutus tarjoaa valmistuvalle insinöörille monipuoliset valmiudet työskennellä teollisuuden tai markkinoinnin tehtävissä. Tyypillisiä työtehtäviä ovat kehitys- ja johtotehtävät sekä suunnittelu- ja markkinointitehtävät niin kotimaassa kuin kansainvälisesti. Puutekniikan insinööri voi hakeutua myös tehdassuunnittelutehtäviin tai työskennellä puutalo- ja puurakenneteollisuudessa tuotannon ja suunnittelun tehtävissä.

Puu on tulevaisuuden materiaali ja ekologinen vaihtoehto. Puun käyttöä tullaan lisäämään kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti, koska puutuotteiden valmistus ja käyttö rasittaa vain vähän ympäristöä ja hidastaa ilmaston muutosta. Paperiteollisuuden muuttaessa ulkomaille suomalaisen puun käyttöä ja käyttökohteita tulee lisätä, mikä mahdollistaa uusien innovaatioiden luomisen. Tähän tarpeeseen Suomi tarvitsee uutta insinööriosaamista.

Lue lisää puutekniikasta, http://www.lamk.fi/hakijalle/amk-tutkinnot/Sivut/tuote.aspx?pid=1297 ja www.puutekniikka.info

Polymeeri- ja kuitutekniikan pääaine


Polymeeri- ja kuitutekniikasta insinööriksi valmistuneet voivat hakeutua eri teollisuuden aloille sekä muovi- ja polymeeriteollisuuteen että polymeeripohjaisia materiaaleja ja tuotteita käyttävään teollisuuteen niin kotimaahan kuin ulkomaille. Tehtävistä voidaan mainita asiantuntija-, myynti-, markkinointi- ja suunnittelutehtävät, yritysten johto- ja esimiestehtävät, tutkimus- ja tuotekehitystehtävät, opetus ja yrittäjäksi ryhtyminen.

Polymeeripohjaisia materiaaleja on saatavissa uusiutuvista raaka-ainelähteistä suoraan luonnosta sekä synteettisesti valmistettuina, näistä osa tunnetaan nimellä muovit ja osa tekstiili- ja kuitumateriaaleina. Polymeeripohjaiset materiaalit ovat osa nykyistä elämäämme ja ne ovat korvaamattomia moniin käyttökohteisiin ja ratkaisevassa asemassa siirryttäessä kohti energia- ja materiaalitehokkaampaa sekä ympäristöystävällisempää tulevaisuutta. Polymeerimateriaalien myönteinen rooli kestävän kehityksen kaikissa ulottuvuuksissa on suuri.

Polymeeripohjaiset materiaalit ovat nykyään kaikkialla. Tämä johtuu useista seikoista, joista voidaan mainita niiden fossiilisten polttoaineiden kulutuksen vähentäminen, uusiutuvan energian maksimaalinen hyödyntäminen, puhtaan veden kuljettaminen, elintarvikkeiden hygieenisyyden takaaminen, ääriolosuhteiden sovellukset, älymateriaalit ja modernit lääketieteen innovaatiot. Polymeerimateriaalit ovat moniin muihin materiaaleihin verrattuna kevyitä, energiatehokkaita ja helposti muotoiltavia lähes mihin tahansa käyttötarkoitukseen. Polymeeripohjaiset materiaalit on mahdollista kierrättää ja käyttää uudelleen useita kertoja eli niillä on mahdollisuuksia jopa jätteenä.

Koulutuksen sisältö

MATERIAALITEKNIIKAN YHTEISET SISÄLLÖT

Materiaalitekniikan koulutuksessa kaikki opiskelevat samaa kokonaisuutta ensimmäisen puolen vuoden ajan, jonka jälkeen opiskelijat valitsevat pääaineekseen puutekniikan tai polymeeri- ja kuitutekniikan.

Koulutukseen perusopintoihin kuuluu kieliopintoja, matematiikan, fysiikan ja kemian opintoja. Materiaalitekniikan yhteisiin opintoihin kuuluu materiaalien ominaisuuksiin tutustumista, suunnittelutekniikkaa, tuotantotalouden aineita ja projektimuotoista opiskelua.

Puutekniikan pääaine

Puutekniikan opinnot tarjoavat laajan tuotannollisen ja materiaaliopillisen koulutuksen, johon sisältyy saha- ja puulevyteollisuus, huonekalu- ja puusepänteollisuus sekä puurakenneteollisuus. Opinnoissa keskitytään myös korkean teknologian osaamiseen ja kestävään kehitykseen. Koulutusta toteutetaan luentojen, harjoitustöiden sekä projektitöiden muodossa. Harjoittelujaksoja ja projektitöitä tehdään yritysyhteistyökumppaneiden kanssa niin kotimaassa kuin ulkomailla.

Puutekniikan pääaineen (60 op) lisäksi opiskelijalla on mahdollisuus opiskella puurakentamista (15 op), osana täydentäviä opintoja.

Polymeeri- ja kuitutekniikan pääaine

Polymeeri- ja kuitutekniikan opinnot tuottavat polymeerimateriaaleihin liittyvää osaamista mm. materiaalien valinnan, tuotteiden suunnittelun, valmistuksen, jatkokäsittelyjen, testausten ja uusien sovellusten osalta. Opinnoissa korostetaan materiaalitehokkuutta ja kestävää kehitystä uusia teknologioita hyödyntäen. Opintokokonaisuuksia toteutetaan usein projektitöinä laboratorioissa ja yritysten kanssa yhteistyössä. Polymeeri- ja kuitutekniikan pääaineen (60 op) lisäksi opiskelijan on mahdollisuus syventää osaamistaan materiaalitekniikan vapaasti valittavilla opinnoilla, muissa korkeakouluissa niin kotimaassa kuin ulkomailla suoritetuilla opinnoilla tai työelämässään hankkimalla kokemuksella

Opintojen rakenne

Opintojen rakenne, 240 OP

YDINOSAAMINEN 180 OP
• perusopinnot 75 op
• ammattiopinnot 60 op
• harjoittelu 30 op
• opinnäytetyö 15 op

TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN 60 OP
• muut ammattiopinnot 45
• vapaasti valittavat opinnot 15 op

Suuntautumisen valinta *www

Pääaine (puutekniikka tai polymeeri- ja kuitutekniikka) valitaan ensimmäisen vuoden joulukuussa.

Lisätietoa opetuskielistä *www

Opetuskieli on pääsääntöisesti suomi, mutta tentin, harjoitustyön tai opinnäytetyön voi tehdä myös esim. englannin kielellä.

Opinnäytetyö

Opinnäytetyö on itsenäisesti työstettävä pienimuotoinen tutkimustyö, joka raportoidaan kirjallisesti. Opinnäytetyön tavoitteena on valmentaa opiskelija soveltamaan teoriaa ratkaisuissaan, käyttämään ammattialan työtapoja, ratkaisemaan ongelmia itsenäisesti ja kokonaisvaltaisesti, työskentelemään johdonmukaisesti ja järjestelmällisesti, etsimään tietoja ja käyttämään lähdeaineistoja sekä esittämään työnsä tulokset kirjallisesti, kuvallisesti ja suullisesti.

Opinnäytetyön aiheen opiskelija hankkii itse. Valitun aiheen tulee liittyä pääainevaihtoehdon keskeisiin opintosisältöihin ja antaa perusta tulevien työtehtävien hoitamiseen. Opinnäytetyöt ovat useimmiten työelämän toimeksiantoja tai ammattikorkeakoulun omia tutkimus- ja kehittämistehtäviä. Parhaimmillaan se on hyvä ponnahduslauta työelämään.

Pätevyys *www

Tutkinto antaa insinööripätevyyden (AMK), mikä vastaa alempaa yliopistotutkintoa (Bachelor of Science) materiaalitekniikassa. Opinnot on suunniteltu 4-vuotiseksi.

Kansainvälistyminen

Opiskelijalla on mahdollisuus hakeutua vaihto-opiskelijaksi ulkomaille, sillä partnerikorkeakouluja löytyy useista maista. Myös harjoittelu ulkomaisissa teollisuusyrityksissä on mahdollista. Tämä onnistuu parhaiten hakeutumalla suomalaisen yrityksen kautta heidän ulkomailla sijaitsevaan yksikköönsä. Lisäksi LAMK:ssa olevat kv-opiskelijat luovat kansainvälisen ympäristön, mikä auttaa kansainvälistymään ja kehittämään kielitaitoa.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Opintojen olennaisena osana on työelämässä tapahtuva harjoittelu laajuudeltaan 30 opintopistettä. Harjoittelu on monipuolista käytännön työtä opiskelualaan liittyvässä työympäristössä, jolloin opiskelija perehtyy ammattiopintojen kannalta keskeisiin työtehtäviin ja opittujen tietojen ja taitojen soveltamiseen työelämässä. Opiskelija kehittää harjoittelussa valmiuksiaan itsenäiseen työskentelyyn ja valmentautuu alan työtehtäviin. Samalla opiskelija oppii analysoimaan omaa osaamistaan ja oppimisprosessiaan. Harjoitteluraportin avulla opiskelija oppii hallitsemaan ja jäsentämään laajahkoja asiakokonaisuuksia sekä kehittää kirjallista ilmaisukykyään.

Harjoittelu on osa opiskelijan ammatillisen kasvun prosessia ja siihen liittyy keskeisesti myös urasuunnittelu ja työnhakuprosessi. Opiskelija hankkii harjoittelupaikan itse.

Opiskelun aikana toteutetaan pienimuotoisia projekteja, joiden toimeksianto saadaan yritykseltä tai koululta. Laajempiin tutkimus- ja tuotekehityshankkeisiin otetaan mukaan opiskelijoita tekemään osakokonaisuuksia projektimuotoisesti tai opinnäytetyönään. Tutkimus- ja kehitystyötä tehdään eri yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa, ja myös näihin otetaan toteuttajiksi mukaan opiskelijoita.

Tutkimuksen painopisteet

Materiaalitekniikan tutkimustoiminnalla on pitkät perinteet. Olemme tehneet ulkopuolisen rahoituksen tutkimushankkeita 90-luvun alusta lähtien, joiden aikana meille on muodostunut tiiviit yhteyden eri tutkimuslaitoksiin ja alueen elinkeinoelämään. Tutkimuksen painopisteet ovat materiaalien ja tuotantomenetelmien kehityksessä, energiatehokkuudessa sekä uusiokäytössä ja kierrätyksessä, jotka ovat ajankohtaisia tutkimuskohteita. Myös yhdistelmämateriaaliratkaisut ovat keskeisessä roolissa (esim. puu+ muovi, puu+ tekstiili, muovi+ tekstiili). Materiaalitehokkuudessa keskitytään puun, muovien ja tekstiilien resurssiviisaaseen käyttöön sekä sivuvirtojen analysointiin ja hyötykäyttöön. Materiaalitekniikassa on ollut ja on edelleen käynnissä useita julkisrahoitteisia projekteja em. materiaalien sovelluksista ja kierrätyksestä.

Uramahdollisuudet

Puutekniikan pääaineopinnot tarjoavat valmistuvalle insinöörille monipuoliset valmiudet työskennellä teollisuuden tai markkinoinnin tehtävissä. Tyypillisiä työtehtäviä ovat kehitys- ja johtotehtävät sekä suunnittelu- ja markkinointitehtävät niin kotimaassa kuin kansainvälisesti. Puutekniikan insinööri voi hakeutua myös tehdassuunnittelutehtäviin tai työskennellä puutalo- ja puurakenneteollisuudessa tuotannon ja suunnittelun tehtävissä.

Polymeeri- ja kuitutekniikasta insinööriksi valmistuneet voivat hakeutua eri teollisuuden aloille sekä muovi- ja polymeeriteollisuuteen että polymeeripohjaisia materiaaleja ja tuotteita käyttävään teollisuuteen niin kotimaahan kuin ulkomaille. Tehtävistä voidaan mainita asiantuntija-, myynti-, markkinointi- ja suunnittelutehtävät, yritysten johto- ja esimiestehtävät, tutkimus- ja tuotekehitystehtävät, opetus ja yrittäjäksi ryhtyminen.

Jatko-opintomahdollisuudet *www

Insinööri (AMK) voi hakeutua suoraan DI- tai maisterikoulutukseen mahdollisten siltaopintojen (esim. matematiikassa) jälkeen.