IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Amk-tutkinnot, päivätoteutus > Tieto- ja viestintätekniikan koulutus
AMK-tutkinnot, päivätoteutus

Tieto- ja viestintätekniikan koulutus, Insinööri (AMK): 240 op
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto

  • Koulutuksen tiedot
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot

Tutkintonimike ja tutkinnon taso

Insinööri (AMK)

Koulutuksen tavoite

Tieto– ja viestintätekniikan koulutuksen profiili Lahden ammattikorkeakoulussa on "mobiiliteknologiat – ja palvelut". Valittu profiili näkyy sekä koulutuksen sisällössä että yhdessä elinkeinoelämän (yritykset, kunnat ja kaupungit, korkeakoulut) kanssa tehtävissä projekteissa.
Koulutuksessa opit menetelmiä, tekniikoita, ohjelmistoja ja toimintatapoja, joita käyttämällä osaat suunnitella asiakkaalle mobiiliteknologiaa ja pelillisyyttä hyödyntäviä digitaalisia palveluita ja palveluiden vaatimia taustajärjestelmiä. Oppimista syventävät työelämälähtöiset projektit, joita tehdään yhteistyössä työn tilaajan kanssa.
Jos valitset suuntautumiseksi mediatekniikan, insinööri (amk) tutkinnon suoritettuasi osaat toteuttaa pelejä 2D- ja 3D-pelimoottorien avulla ja käyttää apuna mallinnus- ja animaatiotekniikoita. Osaat tuottaa eri tarkoituksiin digitaalista kuvaa, videoa, 3D-malleja ja multimediaa. Osaat hyödyntää edellä mainittuja sisältöjä www-ympäristössä.
Jos valitset suuntautumiseksi ohjelmistotekniikan, insinöörin (amk) tutkinnon suoritettuasi osaat suunnitella ja toteuttaa ohjelmistoja eri laitealustoille. Osaat hyödyntää hajautusta ja pilvipalveluja ketterästi ja osaat toimia kehitystiimin jäsenenä esimerkiksi www-, mobiili- tai IoT palveluita tuottavassa organisaatiossa. Pelillisyyden huomioiminen käytettävyydessä ei myöskään tuota sinulle ongelmia.
Jos valitset suuntautumiseksi tietoverkkotekniikan, insinööri (amk) tutkinnon suoritettuasi osaat suunnitella ja toteuttaa projektin vaatimukset täyttäviä tietoverkkoratkaisuja. Osaat hyödyntää pilvipalveluita ja toteuttaa virtualisointiratkaisuja.

Koulutuksen sisältö

Tieto- ja viestintätekniikan koulutuksessa kaikki opiskelevat samoja opintoja ensimmäiset 1,5 vuotta. Tänä aikana opit muun muassa www-teknologioita, tietoverkkojen suunnittelua ja toteutusta sekä mediajärjestelmiä. Opiskelet myös matematiikka ja fysiikkaa sekä kieliä ja viestintää. Alun opintojen jälkeen osaat valita, haluatko suuntautua mediatekniikkaan, ohjelmistotekniikkaan tai tietoverkkoihin.
Mediatekniikan koulutus on sisällöllisesti lähellä pelialaa ja antaa perusvalmiudet myös pelialalle suuntautuviin tehtäviin. Mediatekniikassa opit luomaan virtuaalimalleja tuotteista ja ympäristöistä, simuloimaan laitteistoja sekä tuottamaan digitaalista markkinointi-, käytönopastus- ja tuoteinformaatioaineistoa tietoverkkoihin.
Ohjelmistotekniikassa keskityt hajautettuihin verkkopohjaisiin palveluihin. Älylaitteiden lisääntymisen myötä www-pohjaiset palvelut ovat laajentuneet eri laitealustoille. Samalla erilaisten sensorien kirjo luo uusia sovellustyyppejä ja palveluita sekä asettaa uusia vaatimuksia taustajärjestelmien suunnitteluun, toteutukseen ja skaalautuvuuteen.
Tietoverkot ovat osa jokapäiväistä elämäämme ja niiden toimivuus on yhä kriittisemmässä roolissa jo nyt ja erityisesti tulevaisuudessa. Tietoverkkojen opinnoissa opit kehittämään ja ylläpitämään yritysten tietoverkkoja, IoT-ratkaisuja, virtualisoituja järjestelmiä ja erilaisia pilvipalveluita.
Opiskelun aikana osallistut vuosittain projekteihin, joissa on ulkoinen toimeksiantaja. Samalla tehdään aktiivista yhteistyötä yritysten ja julkisyhteisöjen (esim. kunnat, kaupungit, yliopistot ja tutkimuslaitokset) kanssa. Näiden toimeksiantojen kautta opiskelija saa käsityksen siitä, millaisia työelämätaitoja vaaditaan insinööriltä. Tämä antaa myös opiskelijalle hyvät mahdollisuudet luoda kontakteja paikallisiin yrityksiin.
Opintojen olennaisia osia ovat työharjoittelu sekä opinnäytetyö. Työharjoittelujaksoilla opiskelija työskentelee yrityksessä tai julkisyhteisössä koulutustaan vastaavissa tehtävissä.

Opintojen rakenne

Opintojen rakenne 240 OP
Insinöörikoulutuksen opetussuunnitelma Lahden ammattikorkeakoulussa rakentuu ydinosaamisesta (180 op) ja täydentävästä osaamisesta (60 op). Ydinosaaminen muodostuu kaikille Lahden ammattikorkeakoulun opiskelijoille yhteisestä ydinosaamisesta (25 op), ammatillisesta ydinosaamisesta (110 op), harjoittelusta (30 op) ja opinnäytetyöstä (15 op). Täydentävä osaaminen voi olla joko insinööriopintoja, monialaisia väyläopintoja tai jotakin muuta omaa ammatillista kasvua tukevaa osaamista. Opetussuunnitelma rakentuu moduuleista, jotka ovat laajuudeltaan 10–25 op. Moduulit jakaantuvat opintojaksoihin, jotka ovat laajuudeltaan 3–5 op.

Suuntautumisen valinta *www

Opinnoissasi voit suuntautua mediatekniikkaan, ohjelmistotekniikkaan tai tietoverkkoihin. Teet valinnan toisena opiskeluvuotena, jolloin laadit henkilökohtaisen oppimissuunnitelman yhdessä tutoropettajasi kanssa.

Lisätietoa opetuskielistä *www

Pääkieli on suomi, mutta tentit, harjoitustyöt tai opinnäytetyön voi tehdä myös esimerkiksi englannin kielellä. Ammattiaineita opiskellaan osaksi englannin kielellä.

Opinnäytetyö

Ammattikorkeakoulututkintoon kuuluu 15 opintopisteen laajuinen opinnäytetyö. Opinnäytetyö laajentaa ja syventää ammattiosaamistasi ja antaa monipuolisia valmiuksia toimia alan kehittämistehtävissä. Opinnäytetyö kehittää tiedonhankinta- ja ongelmaratkaisutaitojasi sekä kokonaisuuksien hahmottamista. Se mahdollistaa myös aidon vuorovaikutuksen työelämän kanssa, koska opinnäytetyö toteutetaan pääsääntöisesti työelämän toimeksiantona. Opinnäytetyö voidaan tehdä yksilö-, pari- tai ryhmätyönä ja siihen kuuluu kirjallinen raportti. Parhaimmillaan opinnäytetyö toimii ponnahduslautana työelämään.

Kansainvälistyminen

Tarjoamme sinulle monipuoliset mahdollisuudet hankkia arvokasta kansainvälistä osaamista työelämää varten. Voit suorittaa osan opinnoistasi yhteistyökorkeakouluissamme eri puolilla maailmaa ja lähteä ulkomaille myös tutkintoon sisältyvän harjoitteluun. Eri kieliä opiskelemalla tarjoamme mahdollisuuden hankkia laaja ja monipuolinen kielitaito. Osallistumalla englanninkieliseen opetukseen, pääset tutustumaan eri kulttuureista tuleviin opettajiin ja opiskelijoihin.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Opiskelun aikana ollaan aktiivisesti yhteistyössä yritysten ja julkisyhteisöjen (esim. kunnat, kaupungit, yliopistot ja tutkimuslaitokset) kanssa. Erityisesti näiden toimeksiantojen kautta opiskelija saa käsityksen siitä, millaisia työelämätaitoja valmistuvalta insinööriltä edellytetään.

Tutkimuksen painopisteet

Opinnot kytkeytyvät vahvasti työelämän kehittämiseen yhdessä yritysten ja työyhteisöjen kanssa. Monialaiset, työelämälähtöiset hankkeet ja erilaiset oppimisympäristöt (mm. opiskelijaosuuskunnat, LimuRadio, SimulTi, Fumatec ja Linkku) vahvistavat kytköksiäsi aitoon vuorovaikutukseen työelämän kanssa koko opintojesi ajan.
Tutkimus- ja kehittämistyö painottuu käyttäjäkokemuksen jatkuvaan parantamiseen. Mediatekniikan osaaminen tuo visuaalisen ja graafisen ilmeen ja ohjelmisto-osaaminen verkkopohjaiset palvelut, joita voi käyttää erilaisilla päätelaitteilla ajasta ja paikasta riippumatta. Tietoverkko-osaaminen mahdollistaa pilvipalvelujen ja virtualisoinnin energiatehokkaasti.

Uramahdollisuudet

Koulutus tarjoaa valmistuvalle insinöörille monipuoliset valmiudet työskennellä ICT-alalla teknisissä ja kaupallisissa tehtävissä. Tyypillisiä tehtäviä uran alkuvaiheessa ovat esimerkiksi web-suunnittelija, tietoliikennesuunnittelija tai sisällöntuottaja niin teollisuudessa kuin julkisella sektorillakin. Tämän jälkeen ura voi edetä esim. projektinhallinnan johto- ja esimiestehtäviin, ohjelmistoarkkitehdiksi, tietoturvapäälliköksi tai pelitiimin vetäjäksi. Koulutus antaa myös valmiudet toimia yrittäjänä ja osa opiskelijoista perustaa oman yrityksen jo ennen valmistumista insinööriksi.

Jatko-opintomahdollisuudet *www

AMK-insinööri voi hakeutua suoraan DI- tai maisterikoulutukseen (Master) mahdollisten siltaopintojen (esimerkiksi matematiikassa) jälkeen. Tietotekniikan AMK-insinööri voi hakeutua myös ylempään ammattikorkeakoulututkintoon tähtäävään koulutukseen hankittuaan vähintään 3 vuotta alan ammatillista työkokemusta. YAMK-tutkinto (Digitaaliset teknologiat) on laajuudeltaan 60 op.

Tutustu opetussuunnitelmaan

Tutustu opintojen rakenteeseen ja sisältökuvauksiin Opetussuunnitelmat-välilehdellä. Opinnot-välilehdelle on koottu koulutukseen liittyvät ajankohtaiset toteutukset. Täydentävän osaamisen opetustarjonta on koottu erilliseen opetussuunnitelmaan, jonka löydät opinto-oppaan päävalikosta.