IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Amk-tutkinnot, päivätoteutus > Energia- ja ympäristötekniikan koulutus
AMK-tutkinnot, päivätoteutus

Energia- ja ympäristötekniikan koulutus, Insinööri (AMK): 240 op
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto

  • Koulutuksen tiedot
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot
Koulutuksen rakennetaulukot

Tutkintonimike ja tutkinnon taso

Insinööri (AMK)

Koulutuksen tavoite

Energia – ja ympäristötekniikan koulutuksen profiili Lahden ammattikorkeakoulussa on "kiertotalouden ratkaisut ja kestävä kaupunkiympäristö". Valittu profiili näkyy sekä koulutuksen sisällössä että yhdessä elinkeinoelämän (yritykset, kunnat ja kaupungit, korkeakoulut) kanssa tehtävissä projekteissa.

Koulutuksessa opit menetelmiä, tekniikoita, ohjelmistoja ja toimintatapoja, joita käyttämällä osaat suunnitella asiakkaalle energia – ja materiaalitehokkaita (resurssitehokkaita) ratkaisuja. Oppimista syventävät työelämälähtöiset projektit, joita tehdään yhteistyössä työn tilaajan kanssa.

Jos valitset suuntautumiseksi yhdyskuntasuunnittelun, insinööri (amk) tutkinnon suoritettuasi osaat kehittää rakennettua ympäristöä, hallitset kaavatasot ja tarvittavat suunnitteluohjelmistot ja perusinventoinnit sekä vuorovaikutteisen suunnitteluprosessin. Osaat myös parantaa yhdyskuntarakenteen energiatehokkuutta oman asiantuntemuksesi avulla.

Jos valitset suuntautumiseksi ympäristötekniikan, insinööri (amk) tutkinnon suoritettuasi osaat kehittää energia – ja materiaalitehokkaita tekniikoita ja toimintatapoja. Osaat arvioida ympäristön tilaa ja valita menetelmät ja tekniikat kunnostussuunnitelmaan. Kiertotalouden ratkaisujen kehittämisessä osaat tuoda oman ympäristötekniikan asiantuntemuksesi monialaisen tiimiin.

Opiskelet upouudella, monialaisella NiemiCampuksella, jonne sijoittuvat kaikki LAMKin koulutusalat. NiemiCampus on rakennettu monipuoliseksi kokonaisuudeksi, joka tukee tulevaisuuden opiskelutarpeita sekä erilaisia oppimisen tapoja ja tyylejä. Samassa kiinteistössä toimii myös lukuisia eri alojen yrityksiä.

Koulutuksen sisältö

Energia - ja ympäristötekniikan koulutuksessa kaikki opiskelevat samoja opintoja 1,5 vuotta. Tänä aikana opit muun muassa maa-, vesi- ja kaupunkiekosysteemeistä, ilmastonmuutoksen vaikutuksista, jäte-, vesi- ja energiahuollosta, ympäristö- ja yhdyskuntasuunnittelusta sekä ympäristölainsäädännöstä. Opiskelet myös luonnontieteitä ilmiöpohjaisesti sekä kieliä, viestintää ja digitaitoja. Alun opintojen jälkeen valitset, suuntaudutko yhdyskuntasuunnitteluun vai ympäristötekniikkaan.

Yhdyskuntasuunnittelussa keskityt ympäristöystävälliseen ja energiatehokkaaseen asuinympäristöjen, yhdyskuntarakenteiden ja liikenneväylien kehittämiseen CAD-pohjaisia suunnitteluohjelmia hyödyntäen. Kaupunkisuunnittelussa kaava- ja infraverkostojen suunnittelun ohella tärkeä sija on mm. hulevesien hallitulla käsittelyllä.

Ympäristötekniikassa syvennät osaamistasi resurssitehokkuudesta esimerkiksi tarkastelemalla teollisuuden sivuvirtojen (jäte) hyötykäyttömahdollisuuksia. Energiatehokkuus – teemaan voit paneutua vaikka uusiutuviin ja hajautettuihin energioihin keskittyvässä projektissa. Tärkeitä osaamisia työllistymisen kannalta ovat myös ympäristönäytteenotto, pilaantuneen maan ja vesiympäristön kunnostusprosessin hallinta sekä prosessien ja toimintojen ympäristötehokkuuden parantamisen tarkastelut.

Opiskelun aikana tehtävissä työelämälähtöisissä projekteissa syvennät osaamistasi itse aiheesta ja lisäksi opit projektinhallinta-, raportointi-, tiimityöskentelytaitoja, tutkimusmenetelmiä ja tiedonhakua. Työharjoittelussa perehdyt yrityksen tai julkisyhteisön toimintaan sekä käytännön työskentelyyn. Opinnäytetyössä keskityt kiinnostavan työelämälähtöisen aiheeseen tutkimuksellisella otteella.

Kiertotalous - väyläopinnoissa voit syventyä monialaisissa tiimeissä (mukana mm. muotoilun ja liiketalouden opiskelijoita) kiertotalouteen liittyviin teemoihin: energia- ja resurssitehokkuuteen, kestäviin toimintojen ohjaukseen, tuotesuunnitteluun ja sivuainevirtojen hyödyntämiseen. Toimeksiannot voivat tulla yrityksiltä ja väyläopinnot sisältävät mm. yrittäjyysosaamista jos haluat viedä omaa ideaa eteenpäin.

Voit täydentää osaamistasi paitsi energia – ja ympäristötekniikan "tarjottimelta" myös tekniikan ja LAMKin muista koulutuksista.

Uudella NiemiCampuksella on Euroopan moderneimmat oppimisympäristöt, joissa opiskelet uusien, tulevaisuussuuntautuneiden menetelmien ja laitteiden avulla. NiemiCampukselta löytyy tiloja erilaisiin tarpeisiin kuten työpajatyöskentelyyn, hiljaiseen itsekseen tekemiseen, laboratoriotöihin, co-workingiin, teoriaopetukseen ja presentaatioihin.

LAMKin kaikkiin koulutuksiin sisältyy vapaasti valittavia opintoja, joiden avulla voit laajentaa ja profiloida osaamistasi. Voit valita opintoja omalta alaltasi tai oppimisväylissä, joita ovat mm. yrittäjyys, digitalisaatio, palvelumuotoilu, kiertotalous ja tapahtumatuotanto. LAMK on urheilijaystävällinen korkeakoulu, jossa tuemme urheilu-uraasi joustavilla opiskelumahdollisuuksilla. Yhteistyökumppanimme on Päijät-Hämeen urheiluakatemia, joka tarjoaa monipuolisia palveluita, jotka tukevat urheilijan kehittymistä urheilussa ja opiskelussa. Voit suorittaa opintoja myös monialaisissa kehittämishankkeissa ja erilaisissa oppimisympäristöissä (mm. opiskelijaosuuskunnat, kampusradio).

Opintojen rakenne

Koulutus rakentuu ydinosaamisesta ja täydentävästä osaamisesta. Koulutus rakentuu moduuleista, jotka ovat laajuudeltaan 10–25 op. Täydentävä osaaminen voi olla joko insinööriopintoja, monialaisia väyläopintoja tai jotakin muuta omaa ammatillista kasvua tukevaa osaamista.
YDINOSAAMINEN 180 op
    Yhteinen ydinosaaminen 25 op
    Ammatillinen ydinosaaminen 110 op
    Harjoittelu 30 op
    Opinnäytetyö 15 op
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN 60 op
    Valinnaiset ammatilliset opinnot sekä vapaasti valittavat opinnot 60 op

Suuntautumisen valinta *www

Opinnoissasi voit suuntautua yhdyskuntasuunnitteluun tai ympäristötekniikkaan. Teet valinnan toisena opiskeluvuotena, jolloin laadit henkilökohtaisen oppimissuunnitelman yhdessä tutoropettajasi kanssa.

Lisätietoa opetuskielistä *www

Tutkintokieli on suomen kieli. Osa opintojaksoista toteutetaan englannin kielellä ja tentin, oppimistehtävät tai opinnäytetyön voi sovitusti tehdä englannin kielellä.

Opinnäytetyö

Ammattikorkeakoulututkintoon kuuluu 15 opintopisteen laajuinen opinnäytetyö, jossa voi painottaa tutkimuksellista tai toiminnallista otetta. Opinnäytetyö laajentaa ja syventää ammattiosaamistasi ja antaa monipuolisia valmiuksia toimia alan kehittämistehtävissä. Opinnäytetyö kehittää tiedonhankinta- ja ongelmaratkaisutaitojasi sekä kokonaisuuksien hahmottamista. Opinnäytetyö voidaan toteuttaa työelämän toimeksiantona tai kehittämishankkeessa. Opinnäytetyö voidaan tehdä yksilö-, pari- tai ryhmätyönä ja siihen kuuluu kirjallinen osio. Parhaimmillaan opinnäytetyö toimii ponnahduslautana työelämään.

Kansainvälistyminen

Kasva kansainväliseksi! Tarjoamme sinulle monipuoliset mahdollisuudet hankkia arvokasta kansainvälistä osaamista ja kielitaitoa työelämää varten. Voit suorittaa osan opinnoistasi yhteistyökorkeakouluissamme eri puolilla maailmaa tai suorittaa harjoittelun ulkomailla. LAMKiin tulee vuosittain paljon opiskelijoita eri maista, joten opiskelu on aidosti kansainvälistä, vaikka et ulkomaille lähtisikään.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Uusi kampuksemme on entiseen huonekalutehtaaseen täysin remontoitu moderni oppimisympäristö. Samassa kiinteistössä toimii kymmeniä yrityksiä eri aloilta, joten jokapäiväisessä arjessa kohtaat valtavan määrän potentiaalisia yhteistyökumppaneita niin omalta alaltasi kuin muiltakin aloilta. Opinnoissasi teet yhteistyöprojekteja yritysten ja muiden työelämän organisaatioiden kanssa.

Tutkimuksen painopisteet

LAMKissa opintosi kytkeytyvät vahvasti työelämän kehittämiseen yhdessä yritysten ja työyhteisöjen kanssa. Monialaiset, työelämälähtöiset hankkeet ja erilaiset oppimisympäristöt, kuten opiskelijaosuuskunnat, vahvistavat kytköksiäsi aitoon vuorovaikutukseen työelämän kanssa koko opintojesi ajan. LAMKin osaamisen painopisteinä ovat älykäs liiketoiminta, kiertotalous, muotoilu sekä hyvinvointi ja uudistava kasvu.

Uramahdollisuudet

Yhdyskuntasuunnittelun insinöörinä työskentelet suunnittelijana projekteissa, konsulttitoimistoissa, kaupungin tai kunnan palveluksessa. Urapolku voi johtaa projektien vastuu - ja johtotehtäviin. Ympäristötekniikan insinöörinä voit toimia erilaisissa konsultointitehtävissä, suunnittelijana, yrityksen ympäristövastaavana tai - päällikkönä. Voit toimija myös kiertotalouden asiantuntijana yrityksessä tai julkisella sektorilla. Yksi mahdollisuus on yrittäjyys.

Jatko-opintomahdollisuudet *www

AMK-insinööri voi hakeutua suoraan DI- tai maisterikoulutukseen (Master) mahdollisten siltaopintojen (esimerkiksi matematiikassa) jälkeen. Ympäristöalan AMK-insinööri voi hakeutua suomen- tai englanninkieliseen ylempään ammattikorkeakoulututkintoon tähtäävään koulutukseen hankittuaan 3 vuotta alan ammatillista työkokemusta.

LAMKissa tekniikan alalla järjestettävät YAMK-ohjelmat (Kestävä kaupunkiympäristö ja Urban Sustainability) ovat laajuudeltaan 60 opintopistettä. Niissä keskitytään kaupunkiyhdyskuntien monialaiseen kehittämiseen ja ilmastonmuutokseen sopeutumiseen.

Tutustu opetussuunnitelmaan

Tutustu opintojen rakenteeseen ja sisältökuvauksiin Opetussuunnitelmat-välilehdellä. Opinnot-välilehdelle on koottu koulutukseen liittyvät ajankohtaiset toteutukset. Täydentävän osaamisen opetustarjonta on koottu erilliseen opetussuunnitelmaan, jonka löydät opinto-oppaan päävalikosta.