IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Amk-tutkinnot, päivätoteutus > Muotoilun koulutus (2014, 2015, 2016)
AMK-tutkinnot, päivätoteutus

Muotoilun koulutus (2014, 2015, 2016), Muotoilija (AMK): 240 op
Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto

  • Koulutuksen tiedot
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot

Tutkintonimike ja tutkinnon taso

Muotoilija (AMK)

Koulutuksen tavoite

Muotoilun koulutus antaa valmiudet toimia suunnittelijana muotoilu- ja suunnittelutoimistoissa, alan asiantuntija- ja kehittämistehtävissä, teollisuuden palveluksessa tai itsenäisenä ammatinharjoittajana.

Muotoilun koulutus toteutetaan mielenkiintoisessa toimintaympäristössä, jossa luovalla yhteisöllä ja yhteisöllisyydellä on suuri merkitys. Muotoiluinstituutin tilat ja laitteet mahdollistavat monipuolisen ja ajanmukaisen oppimisen, joka tapahtuu kiinteässä yhteydessä työelämään. Meiltä valmistuneet huippuammattilaiset ovat kiinteästi mukana opetuksen kehittämisessä ja toteutuksessa sekä tekemässä kanssamme erilaisia työelämäprojekteja ja hankkeita.

Koulutuksen sisältö

Muotoilijan ammatin edellyttämät tiedolliset ja taidolliset valmiudet opitaan pääosin erilaisissa käytännön suunnitteluprojekteissa. Suunnitteluprojektien toimeksiannot tulevat usein suoraan työelämäkumppaneilta, jolloin myös teollisuuden prosessit ja toimintamallit tulevat tutuiksi jo opiskeluaikana.

Koulutuksen sisältöjä ovat mm. suunnittelu- ja muotoiluprosessien hallinta, muotoiluajattelu, palvelumuotoilu, muotoilun teoriat, käyttäjälähtöisyys ja käytettävyys, ympäristöosaaminen, strateginen muotoilu, tuotekehitysosaaminen sekä erilaisista visualisointi-, mallinrakennus- ja materiaaliosaaminen.

Monialainen oppimisympäristö laitteineen antaa opiskelijalle mahdollisuuden rakentaa asiantuntijuuttaan ja työtapojaan kiinnostuksensa mukaan. Pääaineopintojensa lisäksi opiskelija voi profiloida ammattiosaamistaan täydentävän osaamisen sisällöillä. Henkilökohtaisen tutoroinnin avulla jokaista opiskelijaa ohjataan kehittämään omia vahvuuksiaan niin, että osaaminen on kilpailukykyistä tulevaisuuden työmarkkinoilla.

Ammatillista profilointia ja työmarkkinoilla erottautumista voi tarvittaessa lisätä suorittamalla kolmantena lukuvuotena vaihtojakson jossakin ulkomaisista yhteistyöoppilaitoksistamme. Viimeisenä opiskeluvuotenaan opiskelijalla on mahdollisuus vahvistaa omaa muotoilijaidentiteettiään vielä opinnäytetyön aihevalinnalla.

Opintojen rakenne

Muotoilija (AMK) -tutkinto on laajuudeltaan 240 opintopistettä ja tutkinto rakentuu ydinosaamisesta ja täydentävästä osaamisesta. Ydinosaaminen koostuu perusopinnoista, ammattiopinnoista, alan työharjoittelusta ja opinnäytetyöstä ja ne antavat opiskelijalle tutkinnon edellyttämän osaamisen perustan ja asiantuntijuuden. Täydentävän osaamisen opinnoilla, jotka koostuvat opiskelijan valitsemista muista ammatillisista opinnoista sekä vapaasti valittavista opinnoista, opiskelijalla on mahdollisuus laajentaa ja suunnata osaamistaan oman kiinnostuksensa mukaisesti.

Suuntautumisen valinta *www

Opiskelija valitsee pääaineensa jo hakuvaiheessa.

Lisätietoa opetuskielistä *www

Tutkintokieli on suomen kieli. Osa opintojaksoista toteutetaan englannin kielellä ja osa opetusmateriaalista on englanninkielistä.

Opinnäytetyö

Opinnäytetyö (15 op) on itsenäinen tai ryhmätyönä toteutettu omaa ammattitaitoa kehittävä ja ammattialaa palveleva ohjattu suunnitteluprojekti tai teosluonteinen kokonaisuus. Tuotokseen liittyy aina sitä taustoittava kirjallinen osa. Opinnäytetyössä arvostetaan ammatillista kypsyyttä, hyvää työmenetelmien ja oman ilmaisun hallintaa ja kykyä käsitellä analyyttisesti omaa työtä.

Kansainvälistyminen

Muotoiluinstituutin kansainvälisyys on opiskelija- ja opettajavaihtoja yhteistyöoppilaitosten kanssa, kansainvälisiä projekteja, näyttely-, messu- ja työpajavierailuja ulkomailla. Kansainvälisyys on luontevasti mukana lähes kaikessa toiminnassa.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Työelämäyhteistyö on keskeinen osa opintoja. Yritysten ja julkisyhteisöjen kanssa tehdään ohjattuja projekteja, kehittämistyötä ja erilaisia toimeksiantoja, jotka antavat opiskelijalle arvokasta työelämäosaamista ja kontakteja ammattialalla. Muotoiluinstituutista valmistuneet ammattilaiset ovat tärkeä yhteistyötaho oppilaitoksen toiminnassa niin opetuksessa kuin projekteissa. Korkeakouluyhteistyötä tehdään mm. laajasti kansainvälisessä korkeakouluverkostossa.

Tutkimuksen painopisteet

Opetukseen liittyvän tutkimus- ja kehittämistyön painopistealueet ovat Lahden ammattikorkeakoulun strategiset osaamisen kärjet eli Muotoilu, Älykäs teollisuus, Hyvinvointi ja uudistava kasvu sekä Elinvoimainen ympäristö.

Uramahdollisuudet

Kiinteän työelämäyhteyden ansiosta työllistymismahdollisuudet ovat hyvät. Opiskelijan ensimmäinen työpaikka toteutuu usein opiskelun aikana luoduilla kontakteilla.

Jatko-opintomahdollisuudet *www

Muotoilija (AMK) -tutkinto antaa jatko-opintomahdollisuuden useisiin maisteriopintoihin ja muotoilun ylempiin ammattikorkeakouluopintoihin Suomessa ja ulkomailla. Muotoiluinstituutista Muotoilija (AMK) -tutkinnolla valmistuneista osa on jatkanut opintojaan, esim. Muotoiluinstituutin ylempään ammattikorkeakoulututkintoon tai muihin kotimaisiin ja ulkomaisiin muotoilun maisteriopintoja tarjoaviin yliopistoihin ja korkeakouluihin.