SUOMEKSI Study guide
Curricula > Master's degree programmes > Master of business administration, regenerative leadership
Master's Degree Programmes

Master of Business Administration, Regenerative Leadership, Tradenomi (ylempi AMK): 90 ECTS
Master of Business Administration

  • Programme
  • Curricula
  • Implementations
Course Structure Diagram

Degree title and level

Tradenomi (ylempi AMK)

Study objectives

Uudistava johtaminen koulutuksen lähtökohtana on yhteiskunnan ja työelämän nopea ja laaja rakenteellinen muutos, jossa on keskeistä tiedon ja innovaatioiden yhdessä luominen. Koulutuksen tavoitteena on syventää, tuottaa ja jakaa uutta tietoa ja osaamista työelämän ja organisaatioiden uudistamiseen ja uudistumiseen. Koulutuksen keskiössä ovat johtaminen, tulevaisuuden skenaariot ja strategiat, asiakkuusjohtaminen, verkottuminen sekä innovatiivisuus ja luovuus.

Tradenomi (ylempi AMK) koulutuksen aikana opiskelija saa hyvät ja monipuoliset johtamisen ja kehittämisen taidot ja työkalut, joita tarvitaan jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä sekä liike-elämässä että julkisella sektorilla. Opiskelija oppii hankkimaan ja käyttämään ajankohtaista johtamiseen liittyvää tietoa ja tunnistamaan tulevaisuuden työelämän osaamistarpeita. Opintojaksoihin liittyvät oppimistehtävät voidaan linkittää opiskelijan oman työorganisaation kehittämiseen. (not translated)

Study contents

Koulutuksen ydinopinnoissa keskitytään tämän päivän ja tulevaisuuden johtamisen haasteisiin ja toiminnan uudistamiseen, asiakkuuksien johtamiseen, innovatiivisuuden kehittämiseen, työyhteisön johtamiseen ja LEAN toiminnan kehittämiseen.

Täydentävien opintojen kautta opiskelija voi rakentaa itselleen oman polun, joka tukee opiskelijan omia tavoitteita. Opinnot antavat näin hyvän pohjan henkilökohtaiselle elämän ja uran hallinnalle. Vapaasti valittavia täydentäviä opintoja opiskelija voi valita esimerkiksi LAMK:n ylempien AMK-koulutusten yhteisestä tarjonnasta (esim. tutkimuksellinen kehittäminen, verkostojen johtaminen, työhyvinvoinnin johtaminen, yrittäjyys, markkinointi, yhteiskunnallinen muutos, pelillisyys, ja käyttäjälähtöinen palvelumuotoilu) ja/tai muiden ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen tarjonnasta. Ammatillisen kehittymisen lisäksi opinnot vahvistavat opiskelijan tutkivaa ja kehittävää työotetta.

Jokaisen opiskelijan kanssa tehdään opintojen alussa henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jossa otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon opiskelijan aiemmat maisteritason opinnot ja työkokemuksen kautta hankittu osaaminen. (not translated)

Structure of studies

Opintojen (90 op) rakenne on seuraava:
Ydinopinnot 30 op
- Osa ydinopinnoista on pakollisia ja osa vaihtoehtoisia
Vapaasti valittavat täydentävät opinnot 30 op
Opinnäytetyö 30 op
Ydinopintoihin sisältyy lähiopetuspäiviä keskimäärin 2-3 päivää/kuukaudessa, yleensä torstaina ja/tai perjantaina klo 9-16. Lisäksi joihinkin opintojaksoihin sisältyy illalla järjestettävä online luento. Kaikkiin opintojaksoihin sisältyy runsaasti itsenäistä työskentelyä.
LAMK:n järjestämien täydentävien opintojen toteutus ja lähipäivät vaihtelevat opintojaksoittain, mutta useimmiten lähipäivät sijoittuvat ydinopintojen tapaan torstai- ja perjantaipäiviin.

More about the language of instruction *www

Oppimateriaalit ja aineistot ovat osittain englanninkielisiä. Opintoihin sisältyy ainakin yksi englanninkielinen opintojakso. (not translated)

Thesis

Ylemmässä AMK-tutkinnossa opintojen keskiössä on opinnäytetyö, jonka tavoitteena on työelämän tutkimuksellinen kehittäminen. Opiskelija voi toteuttaa opinnäytetyön esimerkiksi oman työpaikan kehittämisen näkökulmasta tai ammattikorkeakoulun hankkeessa. Opinnäytetyössä opiskelija osoittaa ammatillisen osaamisen lisäksi taidon käyttää erilaisia kehittämistyön ja tieteellisen tutkimuksen menetelmiä ja kykynsä käyttää tieteellistä kirjallisuutta. Opinnäytetyön tekeminen ajoittuu pääsääntöisesti koko opintojen ajalle. (not translated)

Qualification *www

Koulutus tuottaa Tradenomi (ylempi AMK) –tutkinnon. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on suomalaisessa koulutusjärjestelmässä samalla EQF (European Qualifications Framework) -tasolla kuin muutkin ylemmät korkeakoulututkinnot (esim. yliopistojen maisteritutkinnot) ja tuottaa saman pätevyyden esim. julkisen sektorin virkoihin. (not translated)

Internationalization

YAMK -opiskelijoiden kansainvälisten valmiuksien kehittymistä tuetaan koulutuksessa eri tavoin. Kansainvälistymisen muotoja ovat mahdollisuus osallistua International Business Development -koulutuksen opintojaksoille, osallistuminen kansainvälisiin verkostoihin, seminaareihin ja hankkeisiin sekä eri vaihto-ohjelmien kautta toteutuvat opiskelijavaihdot ja harjoittelumahdollisuudet ulkomailla. (not translated)

Co-operation with other parties

Lahden ammattikorkeakoulun LAMK Master School on LAMK:n eri koulutusalojen (liiketalous, sosiaali- ja terveysala, tekniikka ja muotoilu) yhteinen ylemmän ammattikorkeakoulun opetusta organisoiva verkosto. LAMK Master School järjestää vuosittain useita kaikkien alojen yhteisiä opintojaksoja, joita opiskelija voi valita osaksi täydentäviä opintoja. Korkeakouluyhteistyötä toteutetaan Lappeenrannan teknillisen yliopiston ja Saimaan ammattikorkeakoulun kanssa. (not translated)

Postrgraduate study opportunities *www

Koulutuksen suorittaneella on mahdollisuus hakeutua suorittamaan jatkotutkintoa tiedekorkeakoulussa. (not translated)

Curriculum

Tutustu opintojen rakenteeseen ja sisältökuvauksiin Opetussuunnitelmat-välilehdellä. Opinnot-välilehdelle on koottu koulutukseen liittyvät ajankohtaiset toteutukset. Täydentävän osaamisen opetustarjonta on koottu erilliseen opetussuunnitelmaan, jonka löydät opinto-oppaan päävalikosta. (not translated)