SUOMEKSI Study guide
Curricula > Master's degree programmes > Master of social services, development of child and family services
Master's Degree Programmes

Master of Social Services, Development of Child and Family Services, Sosionomi (ylempi AMK): 90 ECTS
Master of Social and Health Care

  • Programme
  • Curricula
  • Implementations

Degree title and level

Sosionomi (ylempi AMK)

Study objectives

Koulutuksen keskiössä on lapsi- ja perhepalveluiden kehittäminen, sekä matalan kynnyksen että vaativan ja erityistason palveluihin liittyvät sisällölliset kysymykset, kuten lasten ja nuorten osallisuus, varhainen tukeminen ja syrjäytymisen ja eriarvoistumisen ehkäisy.  Tavoitteena on, että tutkinnon suoritettuaan opiskelija kykenee työskentelemään itsenäisesti sosiaalialan vaativissa asiantuntijatehtävissä ja kansainvälisissä yhteistyöverkostoissa, kykenee johtamaan osaamista sekä sosiaalialan työkäytäntöjen ja palveluiden kehittämistä monimutkaisissa ja ennakoimattomissa verkostoissa ja toimintaympäristöissä. (not translated)

Study contents

Koulutuksen ydinosaamisen keskeisenä sisältönä ovat lapsi- ja perhepalveluiden kehittäminen, lasten ja nuorten ja hyvinvoinnin haasteisiin vastaaminen sekä lasten ja nuorten hyvinvointia ja osallisuutta turvaava toiminta. Lisäksi opiskelija voi valita muita opintoja monialaisesta opintotarjonnasta (esimerkiksi tulevaisuuteen johtaminen, tutkimus- ja kehittämisopinnot, liiketoimintaosaaminen). Opinnäytetyön laajuus on 30 op.

Opinnot toteutuvat päivä / monimuoto-opetuksena, joka sisältää lähiopetusta ja itsenäistä opiskelua. Osa opintojaksoista on verkkototeutuksena. Lähiopetus toteutuu lukuvuosina 2018 – 2019 ja 2019 - 2020. Lähiopetuspäivien määrä on keskimäärin 2-4/kuukausi riippuen opintojen ajankohdasta. Lähiopetus on Lahdessa arkipäivinä. Osassa opintojaksoja on mahdollisuus osallistua ac-yhteydellä. (not translated)

Structure of studies

Opinnot koostuvat ydinosaamisesta 30 op, opinnäytetyöstä 30 op ja täydentävistä, monialaisista opinnoista 30 op (esimerkiksi tulevaisuuteen johtaminen, tutkimus- ja kehittämisopinnot, luovat ja toiminnalliset menetelmät). Osa ydinosaamiseen kuuluvista opinnoista on pakollisia, osa vaihtoehtoista. Täydentävät opinnot ovat valinnaisia.

Thesis

Ylemmässä AMK-tutkinnossa opintojen keskiössä on opinnäytetyö, jonka tavoitteena on työelämän tutkimuksellinen kehittäminen. Opiskelija voi toteuttaa opinnäytetyön oman työpaikan kehittämisen näkökulmasta tai erilaisissa hankkeissa. Opinnäytetyössä opiskelija osoittaa ammatillisen osaamisen lisäksi taidon käyttää erilaisia kehittämistyön ja/tai tieteellisen tutkimuksen menetelmiä ja kykynsä käyttää tieteellistä kirjallisuutta. Opinnäytetyön tekeminen ajoittuu pääsääntöisesti koko opintojen ajalle. (not translated)

Qualification *www

Koulutus tuottaa kelpoisuuden virkoihin ja toimiin, joissa edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa. Sosiaalialan henkilöstön kelpoisuuksia määrittää lisäksi laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista. (not translated)

Internationalization

Koulutukseen sisältyy yksi englanninkielinen jakso, jonka aikana toteutetaan intensiivijakso yhteistyössä eurooppalaisen korkeakoulun kanssa. Opiskelijalla on mahdollisuus kansainväliseen Erasmus vaihtoon. (not translated)

Co-operation with other parties

Ammattikorkeakoulujen sosiaalialan valtakunnallinen YAMK- verkosto. (not translated)

Postrgraduate study opportunities *www

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneella on mahdollisuus tieteelliseen tai taiteelliseen jatkotutkintoon tiedekorkeakoulussa. (not translated)

Curriculum

Tutustu opintojen rakenteeseen ja sisältökuvauksiin Opetussuunnitelmat-välilehdellä. Opinnot-välilehdelle on koottu koulutukseen liittyvät ajankohtaiset toteutukset. Täydentävän osaamisen opetustarjonta on koottu erilliseen opetussuunnitelmaan, jonka löydät opinto-oppaan päävalikosta. (not translated)