IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Amk-tutkinnot, monimuotototeutus > Sosionomikoulutus

Sosionomikoulutus, Sosionomi (AMK): 210 op
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto

  • Koulutuksen tiedot
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot

Tutkintonimike ja tutkinnon taso

Sosionomi (AMK)

Koulutuksen tavoite

Sosionomi (AMK) -tutkinnon suoritettuasi sinusta tulee sosiaalihuollon laillistettu ammattihenkilö, joka toimii asiakkaan sosiaalista osallisuutta tukien tavoitteena syrjäytymisen ennaltaehkäiseminen ja yhteiskunnallisen eriarvoisuuden vähentäminen.

Sosionomina tulet työskentelemään vaativissa ja monia palveluita yhteen liittävissä asiantuntijatehtävissä. Työpaikkasi voi olla esimerkiksi mielenterveys- ja päihdepalveluissa tai lasten, nuorten ja perheiden, työikäisten, vammaisten tai ikääntyvien palveluissa.

Tutkintoon sisältyy kuusi erilaista osaamisaluetta. Sosionomitutkinnon suoritettuasi sinulla on eettistä osaamista, ja sitoudut toimimaan työssäsi sosiaalialan arvojen ja ammattieettisten periaatteiden mukaisesti. Osaat luoda ammatillisen ja asiakkaan osallisuutta vahvistavan vuorovaikutus- ja yhteistyösuhteen sekä osaat tukea ja ohjata erilaisia asiakkaita ja asiakasryhmiä heidän arjessaan. Tunnet hyvinvointia ja sosiaalista turvallisuutta tukevan palvelujärjestelmän ja siihen liittyvän lainsäädännön sekä osaat analysoida ja dokumentoida eriarvoisuutta ja huono-osaisuutta tuottavia rakenteita ja prosesseja. Lisäksi opit reflektiivisen, tutkivan ja kehittävän työotteen sekä tunnet hallinnon perusperiaatteet ja osaat toimia työyhteisön lähiesimiehenä, verkostotyössä ja kehittämisprosesseissa. LAMKista saat valmiudet toimia yrittäjänä.

Opiskelet upouudella, monialaisella NiemiCampuksella, jonne sijoittuvat kaikki LAMKin koulutusalat. NiemiCampus on rakennettu monipuoliseksi kokonaisuudeksi, joka tukee tulevaisuuden opiskelutarpeita sekä erilaisia oppimisen tapoja ja tyylejä. Samassa kiinteistössä toimii myös lukuisia eri alojen yrityksiä

Koulutuksen sisältö

Sosionomi (AMK) koulutuksen sisältöjä yhdistää asiakkaan sosiaalista osallisuutta vahvistava ajattelu- ja toimintatapa. Sosiaalipedagoginen viitekehys ohjaa opetussuunnitelman sisältöjä, oppimiskäsitystä, opintojen toteutusta ja opiskelijan oppimista. Sosiaalipedagogisessa ajattelussa ja työtavoissa korostuvat osallisuus, dialogisuus, toiminnallisuus, elämyksellisyys, yhteisöllisyys ja arkeen suuntautuneisuus. Sosionomikoulutuksen perustana ovat yhteiskunta- ja kasvatustieteet. Koulutuksessa sovelletaan muidenkin tieteenalojen tuottamaa tietoa. Koulutuksen keskeisiä sisältöjä ovat

- sosiaalipedagogiikka ja sosiokulttuurinen innostaminen
- asiakkuus muuttuvissa toimintaympäristöissä
- ammatillinen vuorovaikutus ja asiakastyö
- osallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen
- hyvinvointipolitiikka ja hyvinvointipalvelut
- kasvatus- ja ohjaustyö kasvokkain ja verkossa
- lasten, nuorten ja perheiden palvelut
- varhaiskasvatus tai aikuissosiaaliohjaus
- monikulttuurinen työ
- kansalaistoiminta
- voimavaraistavat, luovat ja toiminnalliset menetelmät
- mielenterveys- ja päihdetyö

Opiskelusi sisältää lähi- ja etäpäiviä. Etäpäivinä opiskelu on ajasta ja paikasta riippumatonta. Oppistehtäviä teet joko yksin tai yhdessä muiden opiskelijoiden kanssa esimerkiksi digitaalisissa oppimisympäristöissä ja työelämähankkeissa. Lähipäivinä harjoittelet taitoja, reflektoit ja jaat osaamista sekä orientoidut seuraavien etäpäivien osaamistavoitteisiin. Kaikkien opintokokonaisuuksien oppimisprosessit on rakennettu verkko-oppimisympäristöön.

Uudella NiemiCampuksella on Euroopan moderneimmat oppimisympäristöt, joissa opiskelet uusien, tulevaisuussuuntautuneiden menetelmien ja laitteiden avulla. NiemiCampukselta löytyy tiloja erilaisiin tarpeisiin kuten työpajatyöskentelyyn, hiljaiseen itsekseen tekemiseen, laboratoriotöihin, co-workingiin, teoriaopetukseen ja presentaatioihin.

LAMKin kaikkiin koulutuksiin sisältyy vapaasti valittavia opintoja, joiden avulla voit laajentaa ja profiloida osaamistasi. Voit valita opintoja omalta alaltasi tai oppimisväylissä, joita ovat mm. yrittäjyys, digitalisaatio, palvelumuotoilu, kiertotalous ja tapahtumatuotanto. LAMK on urheilijaystävällinen korkeakoulu, jossa tuemme urheilu-uraasi joustavilla opiskelumahdollisuuksilla. Päijät-Hämeen urheiluakatemia on yhteistyökumppanimme, joka tarjoaa monipuolisia palveluita urheilijan kehittymiseen urheilussa ja opiskelussa. Voit suorittaa opintoja myös monialaisissa kehittämishankkeissa ja erilaisissa oppimisympäristöissä (mm. opiskelijaosuuskunnat, kampusradio).

Opintojen rakenne

Sosionomi (AMK) tutkinto on laajuudeltaan 210 opintopistettä. Koulutus rakentuu ydinosaamisen ja täydentävän osaamisen opinnoista. Opintojen moduulit ovat laajuudeltaan 10-25 opintopistettä. Sosionomiopintoihin sisältyy vähintään 25 opintopistettä englanninkielisiä opintoja. Koulutus alkaa sosiaali- ja terveysalan monialaisella Hyvinvoinnin tekijät –moduulilla, joka toteutuu tiimioppimisen menetelmää hyödyntäen.
YDINOSAAMINEN 180 op
    Yhteinen ydinosaaminen 25 op
    Ammatillinen ydinosaaminen 75 op
    Harjoittelu 45 op
    Opinnäytetyö 15 op
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN 30 op
    Valinnaiset ammatilliset opinnot sekä vapaasti valittavat opinnot 30 op
Täydentävä osaaminen voi koostua sosiaali- ja terveysalan opinnoista, monialaisista väyläopinnoista tai muusta omaa ammatillista kasvua tukevista opinnoista.

Lisätietoa opetuskielistä *www

Tutkintokieli on suomen kieli. Osa opintojaksoista toteutetaan englannin kielellä ja tentin, oppimistehtävät tai opinnäytetyön voi sovitusti tehdä englannin kielellä.

Opinnäytetyö

Ammattikorkeakoulututkintoon kuuluu 15 opintopisteen laajuinen opinnäytetyö, jossa voi painottaa tutkimuksellista tai toiminnallista otetta. Opinnäytetyö laajentaa ja syventää ammattiosaamistasi ja antaa sinulle monipuolisia valmiuksia toimia alan kehittämistehtävissä. Opinnäytetyö kehittää tiedonhankinta- ja ongelmaratkaisutaitojasi sekä kokonaisuuksien hahmottamista. Opinnäytetyö voidaan toteuttaa työelämän toimeksiantona tai kehittämishankkeessa. Opinnäytetyö voidaan tehdä yksilö-, pari- tai ryhmätyönä ja siihen kuuluu kirjallinen osio. Parhaimmillaan opinnäytetyö toimii ponnahduslautana työelämään.

Pätevyys *www

Tutkinto antaa sinulle sosionomi AMK:n pätevyyden. Sosionomin ammattinimikettä saa Sosiaalihuollon ammattihenkilölain (2016) mukaan käyttää vain sosionomi AMK tutkinnon suorittanut henkilö. Sosionomi on laillistettu ammattihenkilö. Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa valvoo Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira).

Kansainvälistyminen

Kasva kansainväliseksi! Tarjoamme sinulle monipuoliset mahdollisuudet hankkia arvokasta kansainvälistä osaamista ja kielitaitoa työelämää varten. Voit suorittaa osan opinnoistasi yhteistyökorkeakouluissamme eri puolilla maailmaa tai suorittaa harjoittelun ulkomailla. LAMKiin tulee vuosittain paljon opiskelijoita eri maista, joten opiskelu on aidosti kansainvälistä, vaikka et ulkomaille lähtisikään.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Uusi kampuksemme on entiseen huonekalutehtaaseen täysin remontoitu moderni oppimisympäristö. Samassa kiinteistössä toimii kymmeniä yrityksiä eri aloilta, joten jokapäiväisessä arjessa kohtaat valtavan määrän potentiaalisia yhteistyökumppaneita niin omalta alaltasi kuin muiltakin aloilta. Opinnoissasi teet yhteistyöprojekteja yritysten ja muiden työelämän organisaatioiden kanssa.

Tutkimuksen painopisteet

LAMKissa opintosi kytkeytyvät vahvasti työelämän kehittämiseen yhdessä yritysten ja työyhteisöjen kanssa. Monialaiset, työelämälähtöiset hankkeet ja erilaiset oppimisympäristöt, kuten opiskelijaosuuskunnat, vahvistavat kytköksiäsi aitoon vuorovaikutukseen työelämän kanssa koko opintojesi ajan. LAMKin osaamisen painopisteinä ovat älykäs liiketoiminta, kiertotalous, muotoilu sekä hyvinvointi ja uudistava kasvu.

Uramahdollisuudet

Sosionomi AMK -tutkinnon suorittaneet sijoittuvat kuntien, kolmannen sektorin, valtion ja yritysten tarjoamiin sosiaali- ja terveysalan tehtäviin. Näistä yleisempiä ovat sosiaaliohjaajan, ohjaajan, vastaavan ohjaajan, lastentarhanopettajan ja perhetyöntekijän tehtävät. Sosionomien työn sisältö koostuu asiakkaiden neuvonnasta, ohjauksesta ja tukemisesta heidän arjen toimintaympäristöissä ja sähköisissä palveluissa. Sosionomien työtehtäviä ovat myös erilaiset kasvatus- ja opetustehtävät sekä kuntoutuksen ja sosiaalisen tuen tehtävät. Sosionomit voivat työskennellä myös palvelutuotanto-, johtamis- ja kehittämistehtävissä.

LAMKn sosionomikoulutuksessa on kaksi valinnaista suuntautumista, joihin opiskelijat hakeutuvat eri valinnoissa.

Sosiaalipedagoginen varhaiskasvatus suuntautuminen tuottaa valmiuksia laaja-alaisesti sosiaaliohjauksen tehtäviin lasten, nuorten ja perheiden palveluissa. Suuntautuminen antaa kelpoisuuden lastentarhanopettajan tehtäviin, mikäli opiskelija sisällyttää opintoihinsa kelpoisuuteen vaadittavat 60 op varhaiskasvatuksen ja/tai sosiaalipedagogiikan opinnot.

Sosiaalipedagoginen aikuissosiaaliohjaus suuntautuminen tuottaa valmiuksia laaja-alaisesti sosiaaliohjauksen tehtäviin esimerkiksi työikäisten ja ikääntyvien palveluissa, vammaispalveluissa, mielenterveys- ja päihdepalveluissa sekä lasten, nuorten ja perheiden palveluissa.

Jatko-opintomahdollisuudet *www

Sosionomi (AMK) voi hakea ylempään ammattikorkeakoulututkintoon (YAMK) tähtäävään koulutukseen hankittuaan vähintään kolme vuotta alan ammatillista työkokemusta. Voit hakeutua opiskelemaan myös eri tiedekorkeakoulujen maisteriohjelmiin.

Tutustu opetussuunnitelmaan

Tutustu opintojen rakenteeseen ja sisältökuvauksiin Opetussuunnitelmat-välilehdellä. Opinnot-välilehdelle on koottu koulutukseen liittyvät ajankohtaiset toteutukset. Täydentävän osaamisen opetustarjonta on koottu erilliseen opetussuunnitelmaan, jonka löydät opinto-oppaan päävalikosta.