IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Amk-tutkinnot, monimuotototeutus > Konetekniikan koulutus

Konetekniikan koulutus, Insinööri (AMK): 240 op
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto

  • Koulutuksen tiedot
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot

Tutkintonimike ja tutkinnon taso

Insinööri (AMK)

Koulutuksen tavoite

Opiskelet upouudella, monialaisella NiemiCampuksella, jonne sijoittuvat kaikki LAMKin koulutusalat. NiemiCampus on rakennettu monipuoliseksi kokonaisuudeksi, joka tukee tulevaisuuden opiskelutarpeita sekä erilaisia oppimisen tapoja ja tyylejä. Samassa kiinteistössä toimii myös lukuisia eri alojen yrityksiä. Seuraavassa on eritelty opiskelun tuloksena saatavia osaamisia.
MATEMAATTISLUONNONTIETEELLINEN OSAAMINEN
• kykenet loogis-matemaattiseen ajatteluun ja lähestymistapaan teknisessä ongelmanratkaisussa
• osaat hyödyntää matemaattisia periaatteita, menetelmiä ja työkaluja
• tunnet alan sovelluksissa tärkeät fysiikan ja kemian lainalaisuudet
KESTÄVÄN KEHITYKSEN OSAAMINEN
• ymmärrät kestävän kehityksen periaatteet, elinkaariajattelun ja materiaali- ja energiatehokkuuden merkityksen
KONETEKNINEN OSAAMINEN
• osaat suunnitella ja mitoittaa koneen tai laitteen mekaaniset osat ja kokonaisuuden
• osaat valita koneeseen tai laitteeseen sopivat materiaalit
• osaat valita ja mitoittaa koneen tai laitteen sähköiset, pneumaattiset ja hydrauliset toimilaitteet
• osaat valita tuotantoon sopivan robotin ja osaa ohjelmoida sen
AUTOMAATIOTEKNINEN OSAAMINEN
• osaat suunnitella ja mitoittaa koneen tai laitteen ohjauksen
• osaat suunnitella ja mitoittaa koneen tai laitteen sähköiset osat ja toimilaitteet
• osaat käyttää ohjelmoitavia logiikoita tuotannon automaatioprojekteissa
• osaat suunnitella koneen tai laitteen käyttöliittymän
TUOTANTOTALOUDELLINEN OSAAMINEN
• osaat suunnitella ja ohjata yrityksen taloutta
• osaat markkinoida yrityksen tuotteita
• osaat johtaa alaisia
• osaat ohjata tuotantoa laadukkaasti
• osaat toimia yrittäjämäisesti

Koulutuksen sisältö

Konetekniikan koulutusvastuussa kaikki opiskelevat 180 opintopisteen ydinopinnot. 60 opintopisteen täydentävän osaamisen valitset LAMKin täydentävän osaamisen tarjonnasta.
Koulutuksen perusopintoihin kuuluu matematiikan, fysiikan ja kemian sekä kielten opintoja. Kaikille yhteiset ammattiopinnot sisältävät mekaniikka- ja automaatiosuunnittelua, materiaali- ja valmistustekniikkaa, toimilaitevalintaa ja mitoitusta sekä toiminnanohjausta. Täydentävät opinnot sisältävät valinnaisina mekaniikkasuunnittelun, automaatiosuunnittelun sekä materiaali- ja valmistustekniikan syventäviä opintojaksoja sekä tuotantotaloutta ja ympäristötehokkuutta.
Jokaisena opiskeluvuonna teet ryhmätyönä vuoden opintosisältöjä kokoavan projektin. Ensimmäisen ja toisen vuoden projektin teet oppilaitoksen laboratoriossa, kolmannen ja neljännen vuoden projektin teet yrityksen toimeksiannosta. Varsinkin yritysprojekteissa saat käsityksen siitä, millaisia työelämätaitoja insinööriltä vaaditaan. Projektin laajuus on noin seitsemän opintopistettä.
Opintojen olennaisia osia ovat työharjoittelu sekä opinnäytetyö. Työharjoittelujaksoilla perehdyt yrityksen toimintaan sekä käytännön työskentelyyn. Opinnäytetyössä keskityt kiinnostavan työelämälähtöisen aiheen selvitys- ja suunnittelutehtävään.
Uudella NiemiCampuksella on Euroopan moderneimmat oppimisympäristöt, joissa opiskelet uusien, tulevaisuussuuntautuneiden menetelmien ja laitteiden avulla. NiemiCampukselta löytyy tiloja erilaisiin tarpeisiin kuten työpajatyöskentelyyn, hiljaiseen itsekseen tekemiseen, laboratoriotöihin, co-workingiin, teoriaopetukseen ja presentaatioihin.
LAMKin kaikkiin koulutuksiin sisältyy vapaasti valittavia opintoja, joiden avulla voit laajentaa ja profiloida osaamistasi. Voit valita opintoja omalta alaltasi tai oppimisväylissä, joita ovat mm. yrittäjyys, digitalisaatio, palvelumuotoilu, kiertotalous ja tapahtumatuotanto. LAMK on urheilijaystävällinen korkeakoulu, jossa tuemme urheilu-uraasi joustavilla opiskelumahdollisuuksilla. Yhteistyökumppanimme on Päijät-Hämeen urheiluakatemia, joka tarjoaa monipuolisia palveluita, jotka tukevat urheilijan kehittymistä urheilussa ja opiskelussa. Voit suorittaa opintoja myös monialaisissa kehittämishankkeissa ja erilaisissa oppimisympäristöissä (mm. opiskelijaosuuskunnat, kampusradio).

Opintojen rakenne

Koulutus rakentuu ydinosaamisesta ja täydentävästä osaamisesta. Koulutus rakentuu moduuleista, jotka ovat laajuudeltaan 10–25 op. Täydentävä osaaminen voi olla joko insinööriopintoja, monialaisia väyläopintoja tai jotakin muuta omaa ammatillista kasvua tukevaa osaamista.
YDINOSAAMINEN 180 op
Yhteinen ydinosaaminen 25 op
Ammatillinen ydinosaaminen 110 op
Harjoittelu 30 op
Opinnäytetyö 15 op
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN 60 op
Valinnaiset ammatilliset opinnot sekä vapaasti valittavat opinnot 60 op

Suuntautumisen valinta *www

Opinnoissasi voit suuntautua koneensuunnitteluun, sähkö- ja automaatiotekniikkaan tai materiaali- ja valmistustekniikkaan. Teet valinnan toisena opiskeluvuotena.

Lisätietoa opetuskielistä *www

Tutkintokieli on suomen kieli. Osa opintojaksoista toteutetaan englannin kielellä ja tentit, oppimistehtävät tai opinnäytetyön voi sovitusti tehdä englannin kielellä.

Opinnäytetyö

Ammattikorkeakoulututkintoon kuuluu 15 opintopisteen laajuinen opinnäytetyö, jossa voi painottaa tutkimuksellista tai toiminnallista otetta. Opinnäytetyö laajentaa ja syventää ammattiosaamistasi ja antaa monipuolisia valmiuksia toimia alan kehittämistehtävissä. Opinnäytetyö kehittää tiedonhankinta- ja ongelmaratkaisutaitojasi sekä kokonaisuuksien hahmottamista. Opinnäytetyö voidaan toteuttaa työelämän toimeksiantona tai kehittämishankkeessa. Opinnäytetyö voidaan tehdä yksilö-, pari- tai ryhmätyönä ja siihen kuuluu kirjallinen osio. Parhaimmillaan opinnäytetyö toimii ponnahduslautana työelämään.

Kansainvälistyminen

Kasva kansainväliseksi! Tarjoamme sinulle monipuoliset mahdollisuudet hankkia arvokasta kansainvälistä osaamista ja kielitaitoa työelämää varten. Voit suorittaa osan opinnoistasi yhteistyökorkeakouluissamme eri puolilla maailmaa tai suorittaa harjoittelun ulkomailla. LAMKiin tulee vuosittain paljon opiskelijoita eri maista, joten opiskelu on aidosti kansainvälistä, vaikka et ulkomaille lähtisikään.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Uusi kampuksemme on entiseen huonekalutehtaaseen täysin remontoitu moderni oppimisympäristö. Samassa kiinteistössä toimii kymmeniä yrityksiä eri aloilta, joten jokapäiväisessä arjessa kohtaat valtavan määrän potentiaalisia yhteistyökumppaneita niin omalta alaltasi kuin muiltakin aloilta. Opinnoissasi teet yhteistyöprojekteja yritysten ja muiden työelämän organisaatioiden kanssa.

Tutkimuksen painopisteet

LAMKissa opintosi kytkeytyvät vahvasti työelämän kehittämiseen yhdessä yritysten ja työyhteisöjen kanssa. Monialaiset, työelämälähtöiset hankkeet ja erilaiset oppimisympäristöt, kuten opiskelijaosuuskunnat, vahvistavat kytköksiäsi aitoon vuorovaikutukseen työelämän kanssa koko opintojesi ajan. LAMKin osaamisen painopisteinä ovat älykäs liiketoiminta, kiertotalous, muotoilu sekä hyvinvointi ja uudistava kasvu.

Uramahdollisuudet

Tyypillisiä tehtäviä ovat esim. mekaniikkasuunnittelija, automaatiosuunnittelija, tuotantoinsinööri, huoltoinsinööri, myynti-insinööri.

Jatko-opintomahdollisuudet *www

Insinööri (AMK) voi hakea ylempään ammattikorkeakoulututkintoon (YAMK) tähtäävään koulutukseen hankittuaan vähintään kolme vuotta alan ammatillista työkokemusta. Voit hakeutua opiskelemaan myös eri tiedekorkeakoulujen maisteriohjelmiin.

Tutustu opetussuunnitelmaan

Tutustu opintojen rakenteeseen ja sisältökuvauksiin Opetussuunnitelmat-välilehdellä. Opinnot-välilehdelle on koottu koulutukseen liittyvät ajankohtaiset toteutukset. Täydentävän osaamisen opetustarjonta on koottu erilliseen opetussuunnitelmaan, jonka löydät opinto-oppaan päävalikosta.