IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Amk-tutkinnot, monimuotototeutus > Media-alan koulutus (2014, 2015, 2016)

Media-alan koulutus (2014, 2015, 2016), Medianomi (AMK): 240 op
Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto

  • Koulutuksen tiedot
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot

Tutkintonimike ja tutkinnon taso

Medianomi (AMK)

Koulutuksen tavoite

Media-alan koulutus antaa valmiudet toimia opiskelijan valitsemasta pääaineesta riippuen graafisena suunnittelijana, valokuvaajana ja/tai erilaisten visuaalisten sisältöjen tekijänä moniin eri medioihin sekä myös alan muissa asiantuntija- ja kehittämistehtävissä. Media-alalle valmistuvista monet perustavat omia yrityksiä, toimivat erilaisissa mediataloissa ja kustantamoissa, viestintä- ja mainostoimistoissa sekä yritysten ja julkisyhteisöjen palveluksessa.

Media-alan koulutus toteutetaan mielenkiintoisessa toimintaympäristössä, jossa luovalla yhteisöllä ja yhteisöllisyydellä on suuri merkitys. Muotoiluinstituutin tilat ja laitteet mahdollistavat monipuolisen ja ajanmukaisen oppimisen, joka tapahtuu kiinteässä yhteydessä työelämään. Meiltä valmistuneet huippuammattilaiset ovat mukana opetuksen kehittämisessä ja toteutuksessa sekä tekemässä kanssamme erilaisia työelämäprojekteja ja hankkeita. Näin jo opintojen aikana rakennetaan ammatillista verkostoa ja ymmärrystä visuaalisten suunnittelijoiden moninaisiin ja muuttuviin työprosesseihin ja tehtäviin.

Koulutuksen sisältö

Media-alaa opiskellaan Muotoilu- ja taideinstituutissa graafisen suunnittelun, mediasisällön suunnittelun ja valokuvauksen pääaineissa.

Edustamillamme media-aloilla menestyminen edellyttää hyvää yleissivistystä, luovuutta, visualisointikykyä, taiteellista lahjakkuutta sekä viestintätaitoja. Valmistuvalla medianomilla on ajantasaiset viestintäteknologian taidot painottuen oman välineen ja erikoistumisen (eli pääaineen) mukaiseen ammattitaitoon. Hänellä on myös hyvät edellytykset seurata alan nopeita muutoksia ja kehittyä omassa osaamisessaan edelleen. Koulutuksessa kiinnitetään erityistä huomiota opiskelijan oman visuaalisen, kerronnallisen ja viestinnällisen ilmaisukyvyn kehittymiseen hyvälle ammatilliselle tasolle.

Monialainen oppimisympäristö laitteineen antaa opiskelijalle mahdollisuuden rakentaa asiantuntijuuttaan ja työtapojaan kiinnostuksensa mukaan. Pääaineopintojensa lisäksi opiskelija voi profiloida ammattiosaamistaan täydentävän osaamisen sisällöillä. Henkilökohtaisen tutoroinnin avulla jokaista opiskelijaa ohjataan kehittämään omia vahvuuksiaan niin, että osaaminen on kilpailukykyistä tulevaisuuden työmarkkinoilla.

Ammatillista profilointia ja työmarkkinoilla erottautumista voi tarvittaessa lisätä suorittamalla kolmantena lukuvuotena vaihtojakson jossakin ulkomaisista yhteistyöoppilaitoksistamme. Viimeisenä opiskeluvuotenaan opiskelijalla on mahdollisuus vahvistaa omaa ammatillista identiteettiään vielä opinnäytetyön aihevalinnalla.

Opintojen rakenne

Medianomi (AMK) -tutkinto on laajuudeltaan 240 opintopistettä ja tutkinto rakentuu ydinosaamisesta ja täydentävästä osaamisesta. Ydinosaaminen koostuu perusopinnoista, ammattiopinnoista, alan työharjoittelusta ja opinnäytetyöstä ja ne antavat opiskelijalle tutkinnon edellyttämän osaamisen perustan ja asiantuntijuuden. Täydentävän osaamisen opinnoilla, jotka koostuvat opiskelijan valitsemista muista ammatillisista opinnoista sekä vapaasti valittavista opinnoista, opiskelijalla on mahdollisuus laajentaa ja suunnata osaamistaan oman kiinnostuksensa mukaisesti.

Ydinosaaminen hankitaan keskeisesti pääaineen ammattiopinnoissa, joissa voi olla yhteisiä osioita muiden pääaineiden kanssa. Opinnoissa kuljetaan ensimmäisten vuosien perusteista aina syvemmälle oman alan osaamiseen.

Opiskelijan oma aktiivisuus on ensisijaisen tärkeää oppimisen tapahtuessa tekemisen kautta. Tekemisen prosesseissa opiskelija saavuttaa välineen (kameran, ohjelmistojen ym.) hallinnan, mutta myös oman persoonallisen ilmaisutapansa näitä välineitä käyttäen.

Opiskelija valitsee opintomoduuleja täydentävään osaamiseensa eli syventyy näin haluamalleen osaamisalueelle. Vapaasti valittavat opinnot (15 op) ovat osa täydentävää osaamista ja niitä voi valita niin media-alan omasta kuin laajemmin Muotoiluinstituutin, Lahden ammattikorkeakoulun tai muiden korkeakoulujen opetustarjonnasta. Erikoistumisen valinnat tehdään pääaineen tutor-opettajan kanssa ns. hops-keskusteluissa, joissa laaditaan opiskelijan henkilökohtainen opintosuunnitelma.

Myös työpaikoilla, yrittäjänä, ammatinharjoittajana tai koulun projekteissa hankittava harjoittelu erikoistaa opiskelijaa. Tyypillistä opinnoille onkin kiinteä yhteys työelämään ja monialaisuus koulun toimintaympäristössä.

Media-alan koulutus toteutetaan mielenkiintoisessa toimintaympäristössä, jossa luovalla yhteisöllä ja yhteisöllisyydellä on suuri merkitys. Media-alan ammattien edellyttämät tiedolliset ja taidolliset valmiudet opitaan pääosin erilaisissa käytännön suunnitteluprojekteissa. Suunnitteluprojektien toimeksiannot tulevat usein suoraan työelämäkumppaneilta, jolloin myös teollisuuden prosessit ja toimintamallit tulevat tutuiksi jo opiskeluaikana.

Suuntautumisen valinta *www

Opiskelija valitsee pääaineensa jo hakuvaiheessa.

Lisätietoa opetuskielistä *www

Tutkintokieli on suomen kieli. Osa opintojaksoista toteutetaan englannin kielellä ja osa opetusmateriaalista on englanninkielistä.

Opinnäytetyö

Opinnäytetyö (15 op) on itsenäinen tai ryhmätyönä toteutettu omaa ammattitaitoa kehittävä ja ammattialaa palveleva ohjattu suunnitteluprojekti tai teosluonteinen kokonaisuus. Tuotokseen liittyy aina sitä taustoittava kirjallinen osa. Opinnäytetyössä arvostetaan ammatillista kypsyyttä, hyvää työmenetelmien ja oman ilmaisun hallintaa ja kykyä käsitellä analyyttisesti omaa työtä.

Kansainvälistyminen

Muotoiluinstituutin kansainvälisyys on opiskelija- ja opettajavaihtoja yhteistyöoppilaitosten kanssa, kansainvälisiä projekteja, näyttely-, messu- ja työpajavierailuja ulkomailla. Kansainvälisyys on luontevasti mukana lähes kaikessa toiminnassa.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Työelämäyhteistyö on keskeinen osa opintoja. Yritysten ja julkisyhteisöjen kanssa tehdään ohjattuja projekteja, kehittämistyötä ja erilaisia toimeksiantoja, jotka antavat opiskelijalle arvokasta työelämäosaamista ja kontakteja ammattialalla. Muotoiluinstituutista valmistuneet ammattilaiset ovat tärkeä yhteistyötaho oppilaitoksen toiminnassa niin opetuksessa kuin projekteissa. Korkeakouluyhteistyötä tehdään mm. Aalto yliopiston kanssa ja laajasti kansainvälisessä korkeakouluverkostossa.

Tutkimuksen painopisteet

Opetukseen liittyvän tutkimus- ja kehittämistyön painopistealueet ovat Lahden ammattikorkeakoulun strategiset osaamisen kärjet eli Muotoilu, Älykäs teollisuus, Hyvinvointi ja uudistava kasvu sekä Elinvoimainen ympäristö.

Uramahdollisuudet

Kiinteän työelämäyhteyden ansiosta työllistymismahdollisuudet ovat hyvät. Opiskelijan ensimmäinen työpaikka toteutuu usein opiskelun aikana luoduilla kontakteilla.

Jatko-opintomahdollisuudet *www

Medianomi (AMK) -tutkinto antaa jatko-opintomahdollisuuden useisiin maisteriopintoihin ja media-alan ylempiin ammattikorkeakouluopintoihin Suomessa ja ulkomailla. Muotoiluinstituutista Medianomi (AMK) -tutkinnolla valmistuneista osa on jatkanut opintojaan, esim. Muotoiluinstituutin ylempään ammattikorkeakoulututkintoon, Aalto yliopistoon, Lapin yliopistoon, Taideyliopistoon tai ulkomaisiin taideyliopistoihin.