IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Ylempi amk-tutkinto > Kulttuurialan koulutus (ylempi amk), muotoilu ja media-alan uudistava osaaminen
Ylempi AMK-tutkinto ...

Kulttuurialan koulutus (ylempi AMK), Muotoilu ja media-alan uudistava osaaminen, Muotoilija (ylempi AMK), Medianomi (ylempi AMK): 60 op
Kulttuurialan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

  • Koulutuksen tiedot
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot

Tutkintonimike ja tutkinnon taso

Muotoilija (ylempi AMK)
Medianomi (ylempi AMK)

Koulutuksen tavoite

Koulutuksen käynyt ammattilainen osaa soveltaa muotoiluajattelua yritysten ja organisaatioiden kehittämisprosesseihin ja strategiseen suunnitteluun. Hän osaa kohdentaa muotoilun tai media-alan ammatillista erityisosaamista sellaisiin laajempiin, kohteisiin, kuten brändien kehittäminen, palvelumuotoilu, informaatiomuotoilu, kaupunkimuotoilu, julkisen sektorin kehittäminen, hyvinvoinnin kehittäminen, ja ympäristömyötäinen suunnittelu. Koulutus mahdollistaa luovan alan ammattilaisille myös uusien urapolkujen etsimisen muuttuvassa työelämässä.

Koulutuksen sisältö

Muotoilun ja media-alan uudistavan osaamisen ylempi ammattikorkeakoulututkinto käsittelee muotoiluajattelua erilaisiin kohteisiin sovellettavana kehittämisprosessina. Muotoiluajattelun hyödyntämiin menetelmiin kuuluvat asiakaskokemusta kehittävä, käyttäjälähtöinen, käyttäjiä sekä monialaisia kehittämisryhmiä osallistava yhteiskehittäminen (co-design) ja nopea, kokeileva kehittäminen. Näitä menetelmiä sovelletaan toiminta- ja liiketoimintamallien, brändien ja palvelujen kehittämiseen. Erityisinä sovelluskohteina opinnoissa käsitellään myös informaatio, kaupunki- ja ympäristömyötäistä muotoilua.

Ydinosaamisen sisällöt ovat:
• Muotoiluajattelu ja strateginen muotoilu
• Brändinhallinta ja kehittäminen
• Palvelumuotoilu
• Informaatiomuotoilu
• Opinnäytetyö

Koulutus on suunniteltu siten, että tutkinto on mahdollista suorittaa työn ohessa 1,5 vuodessa. Opinnot toteutetaan monimuotototeutuksena, joka rakentuu lähiopetusjaksoista ja itsenäisen työskentelyn osuudesta. Lähiopetus toteutetaan pääsääntöisesti päivä- ja viikonloppuopintoina (pe klo 9-17 ja la klo 9-16). Ensimmäisenä lukuvuonna lähiopetusta on keskimäärin 2 viikonloppua kuukaudessa. Toinen lukuvuosi keskittyy itsenäiseen tutkimuksellisen kehittämistyön läpivientiin ja siihen liittyviin ryhmäseminaareihin.

Jokaisen opiskelijan kanssa laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma ja opiskelijaa ohjataan hyödyntämään myös oma aiemmin hankittu osaaminen, josta voi hakea hyväksilukemista tutkintoon soveltuvilta osin. Jos opiskelijan ammattikorkeakoulututkinto ei ole 4 vuoden, 240 opintopisteen pituinen, joutuu hän myös esittämään käydyksi tai suorittamaan ammattikorkeakoulutasoiset 30 opintopisteen lisäopinnot.

Opintojen rakenne

Kulttuurialan ylempi ammattikorkeakoulututkinto on laajuudeltaan 60 opintopistettä ja tutkinto rakentuu ydinosaamisesta ja täydentävästä osaamisesta. Ydinosaaminen koostuu syventävistä ammattiopinnoista ja opinnäytetyöstä, joiden avulla kartutetaan uudistavaa tutkimus- ja kehittämisosaamista. Opinnäytetyön lisäksi opiskelijalla on mahdollisuus täydentävissä, vapaasti valittavissa opinnoissa laajentaa ja suunnata osaamistaan oman kiinnostuksensa mukaisesti. Täydentäviä opintojen tarjontaa on monialaisesti Lahden ammattikorkeakoulun Master School –opinnoissa. Myös kansainvälinen vaihto on mahdollinen.

Lisätietoa opetuskielistä

Tutkinto on suomenkielinen, mutta osa opetuksesta toteutetaan englannin kielellä ja osa opetusmateriaalista on englanninkielistä.

Opinnäytetyö

Opinnäytetyö on joko opiskelijan omaan työelämään tai muulle toimeksiantajalle toteutettava työelämälähtöinen, tutkimuksellinen kehittämishanke. Opinnäytetyö on strategisen tason kehittämistä sisältävä toimintamalli tai ratkaisu, johon voi liittyä esim. tuotteita, palveluja, prosesseja, työtapoja ja menetelmiä.

Kansainvälistyminen

Kansainvälistä vaihtoa on mahdollista tehdä sekä lyhyinä vapaasti valittavien opintojen osina että pidempinä, ydinopintoihin sisältyvinä osina. Kansainvälisyysosaamista voi vahvistaa myös Lahden ammattikorkeakoulun ylempien ammattikorkeakoulututkintojen yhteistyönä toteutettavissa kansainvälisissä opintojaksoissa.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Työelämäyhteistyö toteutuu ennen kaikkea opiskelijoiden omien työelämään liittyvien, opinnäytetyönä toteutettavien kehittämistehtävien kautta. Opetukseen sisältyy myös eri yrityksistä, yliopistoista ja organisaatioista vierailevia luennoitsijoita, esimerkkiprojekteja ja opintotehtäviä. Opintoihin voi sisältyä myös laajempien työelämää kehittävien hankkeiden osia.

Tutkimuksen painopisteet

Opinnäytetyönä toteutettavat tutkimukselliset kehittämishankkeet perustuvat työelämän kehittämishaasteille ja niissä tarvittavalle tutkimuksellisille sovelluksille. Koko Lahden ammattikorkeakoulun tutkimuksellista toimintaa linjaavat strategiset painoalat, joita ovat muotoilu, älykäs teollisuus, hyvinvointi ja uudistava kasvu sekä elinvoimainen ympäristö. Yhteistyötä tehdään opintoihin liittyen erilaisissa kehittämishankkeissa, niiden yhteistyökumppaneiden ja yritysten kanssa.

Uramahdollisuudet

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa valmiudet toimia erilaisissa muotoiluun ja media-alaan liittyvissä asiantuntija-, suunnittelu-, kehittämis- ja johtotehtävissä
esim.
• strateginen ja toimintaprosessien suunnittelu ja toteutus
• yritysten- ja organisaatioiden kehittäminen
• tutkimus- ja kehittämisprojektien suunnittelu ja johtaminen

Tutkinto antaa kelpoisuuden tehtäviin, joihin vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto.

Jatko-opintomahdollisuudet

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa muodollisesti samat jatko-opintomahdollisuudet kuin yliopistossa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto. Tutkinnolla on mahdollisuus jatkaa useisiin vastaavan alan yliopistojen tohtorikoulutusohjelmiin sekä kotimaassa että ulkomailla.