IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Ylempi amk-tutkinto > Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutus (yamk) (2015) > Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutus (yamk) 15s
Ylempi AMK-tutkinto

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutus (YAMK) 15S

2015

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2
Hae nimellä: op 1 2 1S 1K 2S 2K 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
YDINOSAAMINEN
                                   
Muuttuva toimintaympäristö
                                   
Societal Change and Foresight Methods 5
 
     
                 
Kehittäjän työkalut ja menetelmät 5  
   
             
     
Toiminnan uudistaminen ja muutoksen johtaminen 5
 
     
                 
Liiketoiminnan johtaminen
                                   
Liiketoiminnan strateginen johtaminen 5
   
         
           
Verkostot ja asiakkuuksien johtaminen 5
   
         
           
Prosessi ja projektijohtaminen 5
 
     
                 
Työyhteisön johtaminen ja kehittäminen
                                   
Henkilöstön ja osaamisen johtaminen 5
   
         
           
Työhyvinvoinnin johtaminen 5  
   
             
     
Tutkimuksellinen kehittäminen 5
 
   
           
Opinnäytetyö
                                   
Opinnäytetyö 30  
   
           
354017.517.525155.85.85.85.85.85.88.38.38.3555
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
                                   
Strategic Knowledge and Competence Management 5
   
         
           
Yrittäjyys 5
 
     
                 
Strateginen laskentatoimi 5
   
         
           
150510001.671.671.673.333.333.33000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 606060606060606060606060606060606060

Ajoitussuunnitelman opinnot on suunniteltu siten että lukuvuodessa opiskellaan 60 opintopistettä.Opintojen suunniteltua ajoitus voi vaihtua opintojen aikana.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Koulutuksen tavoitteet
Tavoitteena on hankkia hyvät valmiudet toimia yritysten vaativissa johtamis-, asiantuntija- ja kehittämistehtävissä. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto syventää opiskelijan ammatillista osaamista sekä vahvistaa tutkivaa ja kehittävää työotetta. Opinnoissa korostetaan myös reflektiivisen ajattelun ja vuorovaikutustaitojen merkitystä. Kaikkia näitä taitoja yhdistelemällä opiskelijalla on hyvät mahdollisuudet kehittyä työssään uuden tiedon tuottajaksi sekä luoda myös vahva pohja henkilökohtaiselle elämän- ja uranhallinnalle.

Koulutus rakentuu kaikille yhteisistä syventävistä ammattiopinnoista ja vapaasti valittavista opinnoista. Opinnoissa keskeisenä on opinnäytetyö, joka toteutetaan tutkimuksellisena kehittämishankkeena. Kehittämishankkeen toteuttamista tukevat kaikille opiskelijoille yhteiset liiketoiminnan johtamisen ja tutkimus- ja kehittämismenetelmien opintokokonaisuudet. Osa opinnoista suoritetaan englanniksi. Jokainen opiskelija laatii ohjatusti henkilökohtaisen kehittymissuunnitelman, jotta suoritettavat opinnot vastaavat mahdollisimman hyvin opiskelijan osaamisen kehittämistarpeita.

Koulutuksen tuottama tutkinto Tradenomi (Ylempi AMK) on ylempi korkeakoulututkinto, joka tuottaa saman pätevyyden julkisen sektorin virkaan kuin yliopistoissa suoritettu maisterin tutkinto.

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon yleiset osaamistavoitteet
Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on ammattikorkeakoulun perustutkinnon jälkeistä koulutusta, jonka yleisenä tavoitteena on antaa opiskelijalle (Asetus 423/2005):
- työelämän kehittämisen edellyttämät laajat ja syvälliset tiedot asianomaiselta alalta sekä tarvittavat teoreettiset tiedot asianomaisen alan vaativissa asiantuntija- ja johtamistehtävissä toimimista varten
- syvällinen kuva asianomaisesta alasta, asemasta työelämässä ja yhteiskunnallisesta merkityksestä sekä valmius asianomaisen alan tutkimustiedon ja ammattikäytännön kehityksen seuraamiseen ja erittelyyn
- valmiudet elinikäiseen oppimiseen ja jatkuvaan oman ammattitaidon kehittämiseen
- työelämässä vaadittava hyvä viestintä- ja kielitaito
- kansainvälisen vuorovaikutuksen ja ammatillisen toiminnan edellyttämät valmiudet.

Syventävien ammattiopintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle mahdollisuus syventää teorian soveltamista käytäntöön, analyyttisiä taitoja projektin johtamisen sekä tutkimus- ja kehitystyön osallistumisen taitoja ja sosiaalisia taitoja.
Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa kykyä soveltaa tutkimustietoa ja käyttää valittuja menetelmiä työelämän ongelmien erittelyyn ja ratkaisemiseen sekä valmiutta itsenäiseen vaativaan asiantuntijatyöhön.

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto sijoittuu sekä Eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen (European Qualifications Framework, EQF) tasolle 7. Eurooppalaisessa tutkintojen viitekehyksessä oppimistuloksia on jäsennetty kolmen ulottuvuuden kautta: tiedot, taidot ja pätevyys.

TAULUKKO 1. Eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen kuvailemat ylempään korkeakoulututkintoon liittyvät tason 7 oppimistulokset.

Osa-alue

Oppimistavoitteet (learning outcomes)

Tiedot (knowledge)

Pitkälle erikoistuneet, osittain työ- tai opintoalan huippuosaamista vastaavat taidot, joita käytetään itsenäisen ajattelun ja/tai tutkimuksen perustana.
Alan ja eri alojen rajapintojen tietoihin liittyvien kysymysten kriittinen ymmärtäminen.

Taidot (skills)

Erikoistuneet ongelmanratkaisutaidot, joita vaaditaan tutkimus- ja/tai innovaatiotoiminnassa uusien tietojen ja menettelyjen kehittämiseen ja eri alojen yhdistämiseen.

Pätevyys (competence)

Monimutkaisten, ennakoimattomien ja uusien strategisia lähestymistapoja vaativien työ- tai opintoympäristöjen johtaminen ja muuttaminen.
Vastuun ottaminen ammattialan tietojen ja käytäntöjen kartuttamisesta ja/tai ryhmien strategisen toiminnan arvioinnista.

Kansallisessa tutkintojen ja muun osaamisen viitekehyksessä (National Qualifications Framework, NQF) oppimistulokset on jaoteltu viiteen osa-alueeseen: 1) tiedot, 2) taidot, 3) vastuu, johtaminen ja yrittäjyys, 4) arviointi sekä 5) elinikäinen oppiminen.

TAULUKKO 2. Kansallisen tutkintojen ja muun osaamisen viitekehyksen kuvailemat ylempään korkeakoulututkintoon liittyvät tason 7 oppimistulokset.

Osa-alue

Oppimistavoitteet (learning outcomes)

Tieto

Hallitsee laaja-alaiset ja pitkälle erikoistuneet oman alansa erityisosaamista vastaavat käsitteet, menetelmät ja tiedot, joita käytetään itsenäisen ajattelun ja/tai tutkimuksen perustana.

Ymmärtää alan ja eri alojen rajapintojen tietoihin liittyviä kysymyksiä ja tarkastelee niitä ja uutta tietoa kriittisesti.

Työskentelytapa ja soveltaminen (taito)

Kykenee ratkaisemaan vaativia ongelmia tutkimus- ja/tai innovaatiotoiminnassa, jossa kehitetään uusia tietoja ja menettelyjä sekä sovelletaan ja yhdistetään eri alojen tietoja.

Vastuu, johtaminen, yrittäjyys

Kykenee työskentelemään itsenäisesti alan vaativissa asiantuntijatehtävissä tai yrittäjänä. Kykenee johtamaan ja kehittämään monimutkaisia, ennakoimattomia ja uusia strategisia lähestymistapoja.

Kykenee johtamaan asioita ja/tai ihmisiä.

Arviointi

Kykenee arvioimaan yksittäisten henkilöiden ja ryhmien toimintaa.

Kykenee kartuttamaan oman alansa tietoja ja käytäntöjä ja/tai vastaamaan muiden kehityksestä.

Elinikäisen oppimisen avaintaidot

Valmius jatkuvaan oppimiseen.

Osaa viestiä hyvin suullisesti ja kirjallisesti sekä alan että alan ulkopuoliselle yleisölle.

Kykenee vaativaan kansainväliseen viestintään ja vuorovaikutukseen toisella kotimaisella ja vähintään yhdellä vieraalla kielellä.

Koulutuksen opetukselliset lähtökohdat
Oppimiskäsitys
Opetus perustuu konstruktivistiseen oppimiskäsitykseen. Konstruktivistinen oppiminen on aktiivista toimintaa, jossa oppija tulkitsee havaintojaan ja uutta tietoa aikaisemman tietonsa ja kokemuksensa pohjalta. Oppija nähdään kehittymään pyrkivänä yksilönä ja aktiivisena toimijana, joka etsii ja rakentaa merkityksiä. Opettajan roolina on olla asiantuntija ja oppimisen mahdollistaja tarjoamalla ohjausta ja oppimisympäristö, joka tukee konstruktivistista oppimista. Oppimisen lähtökohtana toimivat osaamistavoitteet, jotka on kuvattu opintojaksokuvauksissa.

Verkko-oppimisympäristö
Koulutuksessa hyödynnetään aktiivisesti verkko-oppimisympäristöä, joka mahdollistaa opiskelun työn ohessa joustavasti. Lähiopetusta järjestetään lähijaksoilla 2-3 kertaa kuukaudessa. Yksi lähijakso sisältää pääsääntöisesti torstai-illan ja perjantaipäivän. Lähiopetus sisältää asiantuntijaluentoja ja yksilö- sekä pienryhmätyöskentelyä. Etäopetuksessa hyödynnetään erilaisia sosiaalisen median työvälineitä, joiden avulla tehdään ryhmätyöskentelyjä sekä ohjataan ja tuetaan itsenäistä oppimista.

Opinnäytetyö
Koulutuksen rungon muodostaa tutkimuksellinen kehittämishanke eli opinnäytetyö (30 op). Opinnäytetyö on mahdollista toteuttaa kiinteässä yhteydessä opiskelijan työhön ja yrityksen toimintaan. Opinnäytetyö lähtee liikkeelle, kun opiskelija yhdessä taustaorganisaationsa kanssa määrittelee ongelman, jonka ratkaisemiseen hanke keskittyy tai määrittelee tavoitteet jonkin yrityksen osa-alueen kehittämiseen. Opinnäytetyön tekemisen aikana opiskelija esittää kykynsä ammatillisesta osaamisestaan, kehittämistyön menetelmien hallinnasta, tieteellisten tutkimusmenetelmien hallinnasta ja kyvystään käyttää tieteellistä kirjallisuutta. Prosessin aikana opiskelija pystyy arvioimaan omaa ja taustayhteisön toimintaa sekä niiden kehitystä. Opinnäytetyön tuloksia tulee voida hyödyntää työelämässä. Opiskelijan on myös mahdollista tehdä opinnäytetyö ammattikorkeakoulun hankkeissa.

Tutkinnon osaamisprofiili ja kompetenssit
Kompetenssit ovat laajoja osaamiskokonaisuuksia - yksilön tietojen, taitojen ja asenteiden yhdistelmiä. Kompetenssit kuvaavat pätevyyttä, suorituspotentiaalia ja kykyä suoriutua ammattiin kuuluvista työtehtävistä. Yleiset kompetenssit ovat eri koulutusohjelmille yhteisiä osaamisalueita, mutta niiden erityispiirteet ja tärkeys voivat vaihdella eri ammateissa ja työtehtävissä. Yleiset kompetenssit luovat perustan työelämässä toimimiselle, yhteistyölle ja asiantuntijuuden kehittymiselle.

TAULUKKO 3. Arene ry:n suositus ammattikorkeakoulujen ylempien ammattikorkeakoulututkintojen yleisistä kompetensseista.

Yleiset kompetenssit (General competences)

Osaamisalueen kuvaus, ylempi AMK-tutkinto


Oppimisen taidot
(Learning competence)

Osaa monipuolisesti ja tavoitteellisesti arvioida ja kehittää asiantuntijuuttaan
Osaa hankkia, käsitellä, tuottaa ja arvioida tietoa kriittisesti ja eri alojen näkökulmista
Kykenee ottamaan vastuuta yhteisön tavoitteellisesta oppimisesta
Eettinen osaaminen
(Ethical competence)

Kykenee ottamaan vastuuta yhteisön toiminnasta ja sen seurauksista
Osaa soveltaa alansa ammattieettisiä periaatteita asiantuntijana ja työelämän kehittäjänä
Osaa tehdä ratkaisuja ottaen huomioon yksilön ja yhteisön näkökulmat
Osaa edistää tasa-arvoisuuden periaatteiden toteutumista työyhteisössä
Osaa edistää kestävän kehityksen periaatteiden ja yhteiskuntavastuun toteutumista
Kykenee johtamaan yhteiskunnallisesti vaikuttavaa toimintaa eettisiin arvoihin perustuen
Työyhteisöosaaminen
(Working community competence)

Osaa kehittää työyhteisön toimintaa ja työhyvinvointia
Osaa kehittää työelämän monialaista viestintää ja vuorovaikutusta
Osaa soveltaa tieto- ja viestintätekniikkaa tehtävissään
Osaa luoda verkostoja ja kumppanuuksia
Osaa johtaa ja uudistaa toimintaa monimutkaisissa ja ennakoimattomissa toimintaympäristöissä
Kykenee toimimaan vaativissa siantuntijatehtävissä, johtamistehtävissä tai yrittäjänä
Innovaatio-osaaminen
(Innovation competence)

Osaa tuottaa uutta tietoa ja uudistaa toimintatapoja yhdistäen eri alojen osaamista
Osaa johtaa projekteja
Osaa johtaa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeita sekä hallitsee tutkimus- ja kehitys-toiminnan menetelmiä
Osaa kehittää asiakaslähtöistä, kestävää ja taloudellisesti kannattavaa toimintaa
Kansainvälistymisosaaminen
(Internationalization competence)

Kykenee kansainväliseen viestintään työtehtävissään ja toiminnan kehittämisessä
Osaa toimia kansainvälisissä toimintaympäristöissä
Osaa ennakoida kansainvälisyys-kehityksen vaikutuksia ja mahdollisuuksia omalla ammattialallaan
Koulutuskohtaiset kompetenssit muodostavat opiskelijan ammatillisen asiantuntijuuden kehittymisen perustan.