IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Amk-tutkinnot, monimuotototeutus > Fysioterapeuttikoulutus

Fysioterapeuttikoulutus, Fysioterapeutti (AMK): 210 op
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto

  • Koulutuksen tiedot
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot

Tutkintonimike ja tutkinnon taso

Fysioterapeutti (AMK)

Koulutuksen tavoite

Fysioterapeuttina vastaat itsenäisesti työsi suunnittelusta, toteutuksesta, arvioinnista ja kehittämisestä ottamalla huomioon eettiset ja lainsäädännölliset näkökulmat sekä vaikuttavuuden, tehokkuuden ja taloudellisuuden vaatimukset.

Fysioterapeuttikoulutuksessa perehdyt eri-ikäisten ja toimintakyvyltään erilaisten ihmisten toiminta- ja liikkumiskyvyn analysointiin, tutkimiseen, tukemiseen sekä erilaisten sairauksien ja vammojen ennaltaehkäisyyn ja kuntoutukseen. Ammatillinen ydinosaamisesi muodostuu fysioterapeuttisesta tutkimisesta ja arvioinnista, ohjaus- ja terapiakäytännöistä ja asiantuntijaosaamisesta.

Fysioterapeuttina työsi on asiakaslähtöistä ja näyttöön perustuvaa. Toimit yhteistyössä muiden asiakkaan hoitoon ja kuntoutukseen osallistuvien asiantuntijoiden kanssa ja toimit asiantuntijana moniammatillisissa työryhmissä. Tunnistat terveyden, liikkumisen ja toimintakyvyn edellytykset ja osaat arvioida asiakkaan terveyttä, liikkumista, toimintakykyä ja toimintarajoitteita hänen toimintaympäristössään. Hallitset fysioterapiamenetelmien käytön, joita ovat terveyttä ja toimintakykyä edistävä ohjaus ja neuvonta, terapeuttinen harjoittelu, manuaalinen ja fysikaalinen terapia sekä apuvälinepalvelut. Fysioterapeuttina osaat jäsentää, yhdistää ja arvioida kriittisesti tietoa sekä kehittää itseäsi, työtäsi ja omaa ammattialaasi.

Koulutuksen sisältö

Fysioterapeuttikoulutuksessa opiskelet työelämäläheisesti ja opinnoissa korostuu älykkäät terveysliikunnan ratkaisut. Fysioterapeuttina saat tilaisuuden kehittää tulevaisuuden ratkaisuja väestön hyvinvoinnin ja kuntoutuksen edistämiseksi. Opiskelet aidoissa asiakastilanteissa ja työelämän hankkeissa, joissa yhteistyökumppaneitasi ovat opettajat ja työelämän toimijat. Opiskelijana voit kehittää myös yrittäjämäistä työotetta ja osaamista toimimalla opiskelijaosuuskunnassa.

Koulutuksen yhteisiä sisältöjä Lahden ammattikorkeakoulussa ovat mm. kieliopinnot, joiden tavoitteena on syventää kielen ammatillista osaamista. Muita yhteisen osaamisen sisältöjä ovat ammatillisen osaamisen kehittyminen, tulevaisuuden ennakointi ja tutkimus- ja kehittämisosaaminen. Sosiaali- ja terveysalan yhteisessä osaamisessa keskitytään asiakkaaseen muuttuvissa toimintaympäristöissä, terveyden edistämiseen sekä johtamiseen ja laatuun.

Fysioterapeuttikoulutuksen ydinosaamisen keskeisiä sisältöjä ovat mm. ihmisen anatomia ja fysiologia, ihmisen toimintakyvyn ja liikkumisen analysointi sekä tukeminen, erilaisten sairauksien ja vammojen ennaltaehkäisy ja hoito fysioterapian keinoin, manuaalisen terapian menetelmät, fyysisen harjoittelun perusteet ja terapeuttinen harjoittelu, hyvinvointiteknologia, apuvälinepalvelut, ympäristön suunnittelu, motorinen oppiminen ja ohjausosaaminen, terveyden edistäminen ja terveysliikuntaosaaminen.

Opintojen täydentävä osaaminen profiloi ja syventää opiskelijan ammatillista osaamista. Niissä opinnoissa korostuvat alan keskeiset, ajankohtaiset tai tulevaisuuden haasteet sekä moniammatillisuus, joita opitaan mm. projektityöskentelyn menetelmin yhteistyössä työelämän kanssa.

Opintojen rakenne

Opintojen laajuus on 210 opintopistettä. Fysioterapeuttikoulutuksen opinnot muodostuvat Lahden ammattikorkeakoulun yhteisestä ydinosaamisesta (25 op), ammatillisesta ydinosaamisesta (155 op) sekä täydentävästä osaamisesta (30 op).

Ammatillinen ydinosaaminen (155 op) sisältää sosiaali- ja terveysalan yhteisiä opintoja (20 op), fysioterapeuttikoulutuksen ammatillisia opintoja (120 op, joista harjoittelua on 45 op) ja opinnäytetyön (15 op). Opetussuunnitelma rakentuu moduuleista, jotka ovat laajuudeltaan 10-15 opintopistettä, moduuli jakautuu edelleen 5-10 opintopisteen opintojaksoihin. Opintoihin sisältyy vähintään 15 opintopistettä englanninkielisiä opintoja.

Lisätietoa opetuskielistä

Tutkintokieli on suomen kieli. Osa opintojaksoista toteutetaan englannin kielellä ja osa opetusmateriaalista on englanninkielistä.

Opinnäytetyö

Ammattikorkeakoulututkintoon kuuluu 15 opintopisteen laajuinen opinnäytetyö. Opinnäytetyö laajentaa ja syventää ammattiosaamistasi ja antaa monipuolisia valmiuksia toimia alan kehittämistehtävissä. Opinnäytetyö kehittää tiedonhankinta- ja ongelmaratkaisutaitojasi sekä kokonaisuuksien hahmottamista. Se mahdollistaa myös aidon vuorovaikutuksen työelämän kanssa, koska opinnäytetyö toteutetaan pääsääntöisesti työelämän toimeksiantona. Opinnäytetyö voidaan tehdä yksilö-, pari- tai ryhmätyönä ja siihen kuuluu kirjallinen raportti.

Pätevyys

Valmistuttuasi saat fysioterapeutti (AMK) pätevyyden, jolloin olet terveydenhuollon laillistettu ammattihenkilö. Fysioterapeutin ammattinimikettä saa käyttää ja ammattia harjoittaa vain tutkinnon suorittanut fysioterapeutti. Fysioterapeuttien toimintaa valvoo sosiaali- ja terveysalan valvonta- ja lupaosasto VALVIRA sekä aluehallintovirasto AVI (yrittäjä). Toimintaasi ohjaavat lait ja asetukset, arvot, ammattietiikka ja työympäristön käytännöt.

Kansainvälistyminen

Tarjoamme sinulle monipuoliset mahdollisuudet hankkia arvokasta kansainvälistä osaamista työelämää varten. Voit suorittaa osan opinnoistasi yhteistyökorkeakouluissamme eri puolilla maailmaa ja lähteä ulkomaille myös tutkintoon sisältyvän harjoitteluun. Eri kieliä opiskelemalla tarjoamme mahdollisuuden hankkia laaja ja monipuolinen kielitaito. Osallistumalla englanninkieliseen opetukseen, pääset tutustumaan eri kulttuureista tuleviin opettajiin ja opiskelijoihin.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Opintojen aikana opiskelija suorittaa harjoittelua erilaisissa fysioterapian toimintaympäristöissä joko Suomessa tai ulkomailla. Opiskelija voi suorittaa opintoja Laurea ammattikorkeakoulussa ja Hämeen ammatikorkeakoulussa (FUAS liittouma). Opiskelija suorittaa opintoja työelämäyhteistyössä mm. projekteissa ja aidoissa asiakastilanteissa.

Tutkimuksen painopisteet

Opinnot kytkeytyvät vahvasti työelämän kehittämiseen yhdessä yritysten ja työyhteisöjen kanssa. Monialaiset, työelämälähtöiset hankkeet ja erilaiset oppimisympäristöt (mm. opiskelijaosuuskunnat, LimuRadio, SimulTi, Fumatec ja Linkku) vahvistavat kytköksiäsi aitoon vuorovaikutukseen työelämän kanssa koko opintojesi ajan.

Uramahdollisuudet

Valmistuttuasi voit työskennellä julkisella, yksityisellä ja kolmannella sektorilla tai yrittäjänä. Työympäristönäsi voi olla erilaiset sairaalat ja terveyskeskukset, tutkimus- ja hoitolaitokset, kuntoutuslaitokset ja kylpylät, työterveyshuolto, kansanterveys-, liikunta- ja vammaisjärjestöt, sosiaalitoimi, vanhuspalvelut ja päiväkodit, koulu- ja liikuntatoimi sekä vapaa-ajan palvelujen parissa, projekteissa, tutkimus- tai kehittämishankkeissa ja hyvinvointialalla.

Jatko-opintomahdollisuudet

Fysioterapeuttikoulutus antaa sinulle hyvät mahdollisuudet kouluttautua eteenpäin. Voit hakeutua kolmen vuoden työkokemuksen jälkeen jatko-opintoihin ylempään ammattikorkeakoulututkintoon.