IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Amk-tutkinnot, monimuotototeutus > Sosionomikoulutus

Sosionomikoulutus, Sosionomi (AMK): 210 op
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto

  • Koulutuksen tiedot
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot

Tutkintonimike ja tutkinnon taso

Sosionomi(AMK)

Koulutuksen tavoite

Sosionomi (AMK) -tutkinnon suoritettuasi sinusta tulee sosiaalihuollon laillistettu ammattihenkilö, joka toimii vaativissa ja monipuolisissa sosiaalista osallisuutta vahvistavissa asiantuntijatehtävissä. Sosionomikoulutuksessa painotetaan ihmisten arjessa selviytymistä kasvatus- ja ohjaustyön keinoin. Tutkinnon suoritettuasi osaat toimia ennaltaehkäisevässä ja kuntouttavassa työssä asiakkaan osallisuutta tukien tavoitteena syrjäytymisen ennaltaehkäiseminen ja yhteiskunnallisen eriarvoisuuden vähentäminen.

Sosionomi (AMK) tutkintoon sisältyy kuusi erilaista osaamisaluetta. Sosionomilla on eettistä osaamista ja hän on sitoutunut toimimaan työssään sosiaalialan arvojen ja ammattieettisten periaatteiden mukaisesti. Sosionomi osaa luoda ammatillisen ja asiakasta osallistavan vuorovaikutus- ja yhteistyösuhteen sekä osaa tukea ja ohjata erilaisia asiakkaita ja asiakasryhmiä heidän arjessaan, kasvun ja kehityksen eri vaiheissa ja eri elämäntilanteissa. Sosionomi tuntee hyvinvointia ja sosiaalista turvallisuutta tukevan palvelujärjestelmän ja siihen liittyvän lainsäädännön sekä osaa analysoida eriarvoisuutta ja huono-osaisuutta tuottavia rakenteita ja prosesseja. Lisäksi sosionomi osaa reflektiivisen, tutkivan ja kehittävän työotteen sekä tuntee hallinnon perusperiaatteet ja osaa toimia työyhteisön lähiesimiehenä ja kehittämisprosesseissa.

Koulutuksen sisältö

Sosionomikoulutuksen sisältöjä yhdistää asiakkaan sosiaalista osallisuutta vahvistava ajattelu- ja toimintatapa. Sosiaalipedagoginen viitekehys ohjaa opetussuunnitelman sisältöjä, oppimiskäsitystä, opintojen toteutusta ja opiskelijan oppimista. Sosiaalipedagogisessa ajattelussa ja työtavoissa korostuvat osallisuus, dialogisuus, toiminnallisuus, elämyksellisyys, yhteisöllisyys ja arkeen suuntautuneisuus.

Koulutuksen perustana ovat kasvatus- ja yhteiskuntatieteet. Sosiaalialan koulutuksessa sovelletaan monen muunkin tieteenalan tuottamaa tietoa. Koulutuksen keskeisiä sisältöjä ovat

•sosiaalipedagogiikka
•asiakas muuttuvissa toimintaympäristöissä
•ammatillinen vuorovaikutus ja asiakastyö
•hyvinvoinnin edistäminen
•hyvinvointipolitiikka ja hyvinvointipalvelut
•kasvatus- ja ohjaustyö
•monikulttuurinen työ
•mielenterveys- ja päihdetyö
•lasten, nuorten ja perheiden palvelut
•varhaiskasvatus tai aikuissosiaaliohjaus
•voimavaraistavat, luovat ja toiminnalliset menetelmät

Opintojen rakenne

Sosionomi (AMK)-tutkinto on 210 opintopistettä. Sosionomikoulutuksen opinnot muodostuvat Lahden ammattikorkeakoulun yhteisestä ydinosaamisesta (25 op), ammatillisesta ydinosaamisesta (155 op) sekä täydentävästä osaamisesta (30 op).

Ammatillinen ydinosaaminen (155 op) sisältää ammatillisia opintoja (75 op), sosiaali- ja terveysalan yhteisiä opintoja (20 op), harjoittelua (45 op) ja opinnäytetyön (15 op). Opetussuunnitelma rakentuu moduuleista, jotka ovat laajuudeltaan 10-15 opintopistettä, moduuli jakautuu edelleen 5-10 opintopisteen opintojaksoihin. Opintoihin sisältyy vähintään 15 opintopistettä englanninkielisiä opintoja.

Lisätietoa opetuskielistä

Tutkintokieli on suomen kieli. Osa opintojaksoista toteutetaan englannin kielellä ja osa opetusmateriaalista on englanninkielistä.

Opinnäytetyö

Ammattikorkeakoulututkintoon kuuluu 15 opintopisteen laajuinen opinnäytetyö. Opinnäytetyö laajentaa ja syventää ammattiosaamistasi ja antaa monipuolisia valmiuksia toimia alan kehittämistehtävissä. Opinnäytetyö kehittää tiedonhankinta- ja ongelmaratkaisutaitojasi sekä kokonaisuuksien hahmottamista. Se mahdollistaa myös aidon vuorovaikutuksen työelämän kanssa, koska opinnäytetyö toteutetaan pääsääntöisesti työelämän toimeksiantona. Opinnäytetyö voidaan tehdä yksilö-, pari- tai ryhmätyönä ja siihen kuuluu kirjallinen raportti.

Pätevyys

Valmistuttuaan opiskelija saa sosionomin pätevyyden. Sosionomin ammattinimikettä saa 1.3.2016 voimaan astuneen Sosiaalihuollon ammattihenkilölain mukaan käyttää vain sosionomi (AMK) tutkinnon suorittanut henkilö. Sosionomi on laillistettu ammattihenkilö ja toimintaa valvoo Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira.

Kansainvälistyminen

Tarjoamme sinulle monipuoliset mahdollisuudet hankkia arvokasta kansainvälistä osaamista työelämää varten. Voit suorittaa osan opinnoistasi yhteistyökorkeakouluissamme eri puolilla maailmaa ja lähteä ulkomaille myös tutkintoon sisältyvän harjoitteluun. Eri kieliä opiskelemalla tarjoamme mahdollisuuden hankkia laaja ja monipuolinen kielitaito. Osallistumalla englanninkieliseen opetukseen, pääset tutustumaan eri kulttuureista tuleviin opettajiin ja opiskelijoihin.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Opintojen aikana opiskelija suorittaa harjoittelua erilaisissa sosiaalialan toimintaympäristöissä joko Suomessa tai ulkomailla. Opiskelija voi suorittaa opintoja Laurea ammattikorkeakoulussa ja Hämeen ammattikorkeakoulussa (FUAS liittouma). Opiskelija suorittaa opintoja työelämäyhteistyössä mm. projekteissa ja aidoissa asiakastilanteissa.

Tutkimuksen painopisteet

Opinnot kytkeytyvät vahvasti työelämän kehittämiseen yhdessä yritysten ja työyhteisöjen kanssa. Monialaiset, työelämälähtöiset hankkeet ja erilaiset oppimisympäristöt (mm. opiskelijaosuuskunnat, LimuRadio, SimulTi, Fumatec ja Linkku) vahvistavat kytköksiäsi aitoon vuorovaikutukseen työelämän kanssa koko opintojesi ajan.

Uramahdollisuudet

Sosionomi (AMK) -tutkinnon suorittaneet sijoittuvat laaja-alaisesti valtion, kuntien sekä kolmannen sektorin ja yritysten tarjoamiin sosiaalialan eri tehtäviin. Näistä yleisimpiä ovat sosiaaliohjaajan, ohjaajan, vastaavan ohjaajan ja perhetyöntekijän tehtävät. Sosionomien työn sisältö koostuu asiakkaiden neuvonnasta, ohjauksesta ja tukemisesta heidän arjen toimintaympäristöissä. Sosionomien työtehtäviä ovat myös erilaiset kasvatus- ja opetustehtävät sekä kuntoutuksen ja sosiaalisen tuen tehtävät. Sosionomit voivat työskennellä myös palvelutuotanto-, johtamis- ja kehittämistehtävissä.

Lahden ammattikorkeakoulussa sosionomikoulutuksessa on kaksi valinnaista suuntautumista, joihin opiskelijat hakeutuvat eri valinnoissa.

Sosiaalipedagoginen varhaiskasvatus -suuntautuminen tuottaa valmiuksia laaja-alaisesti esimerkiksi lastensuojelu- ja perhetyöhön sekä koulukuraattorin työhön. Polku/pääaine antaa kelpoisuuden lastentarhanopettajan tehtäviin, mikäli opiskelija sisällyttää opintoihinsa kelpoisuuteen vaadittavat 60 op varhaiskasvatuksen ja/tai sosiaalipedagogiikan opinnot.

Sosiaalipedagoginen aikuissosiaaliohjaus suuntautuminen tuottaa valmiuksia laaja-alaisesti sosiaaliohjauksen tehtäviin esimerkiksi aikuisväestön kuntouttavassa työssä sekä lastensuojelu- ja perhetyössä.

Jatko-opintomahdollisuudet

Sosionomi (AMK) -tutkinto antaa sinulle hyvät mahdollisuudet kouluttautua eteenpäin. Voit hakeutua kolmen vuoden työkokemuksen jälkeen jatko-opintoihin ylempään ammattikorkeakoulututkintoon.