IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Amk-tutkinnot, monimuotototeutus > Liiketalouden koulutus > Liiketalouden koulutus ja liiketoiminnan logistiikka 15s, monimuotototeutus

Liiketalouden koulutus ja Liiketoiminnan logistiikka 15S, monimuotototeutus

2015

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3
Hae nimellä: op 1 2 3 1S 1K 2S 2K 3S 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3
YDINOSAAMINEN
(Valitaan opintoja 150 op)
                                             
Liiketalouden koulutusohjelman perusopinnot
(Valitaan opintoja 70 op)
                                             
Liiketoimintaosaaminen
                                             
Tekstit, taulukot ja esitysmateriaalit 5
   
       
                       
Innovaatio- ja projektityötaidot 5
   
       
                       
Organisaatio ja henkilöstöjohtaminen 4
     
           
                 
Taloushallinto 4
   
       
                       
Talous- ja rahoitusmatematiikka 4
   
       
                       
Asiakassuhteet ja markkinointi 4
   
       
                       
Logistiikka 4
   
       
                       
Yrittäjyys ja yrityksen ulkoinen toimintaympäristö
                                             
Yrittäjyysopinnot 4                                              
Kansantalous 3
     
           
                 
Yrityksen oikeudellinen riskienhallinta 3
   
       
                       
Tutkimusmenetelmien perusteet 5
     
           
                 
Viestintä ja vuorovaikutustaidot
                                             
Englannin kieli ja viestintä 3
   
       
                       
Ruotsin kieli, kirjallinen 1.5
     
           
                 
Ruotsin kieli, suullinen 1.5
     
           
                 
Asiantuntijaviestintä 3
   
       
                       
Informaatiolukutaito 1
   
       
                       
Yhteisöviestintä ja monikulttuurisuustaidot 5
     
           
                 
Business -kielet ja kulttuuriosaaminen
(Valitaan opintoja 10 op)
                                             
Business Presentation Skills 5  
     
               
           
Business Communication 5  
       
                   
     
Aktuellt i affärsvärlden 5  
       
                   
     
Writing Skills 5                                              
Ammattiopinnot
(Valitaan opintoja 35 op)
                                             
Syventävät tutkimusopinnot
(Valitaan opintoja 5 op)
                                             
Kvalitatiiviset menetelmät ja raportointi 5  
       
                   
     
Kvantitatiiviset menetelmät ja raportointi 5  
       
                   
     
Johtamisen, esimiestyön ja esimiesviestinnän moduulit
(Valitaan opintoja 0 op)
                                             
Työyhteisöosaaminen
(Valitaan opintoja 15 op)
                                             
Itsensä johtaminen ja ammattilaisena kehittyminen 5  
     
             
     
Työyhteisötaidot 5  
       
                   
     
Hyvinvoiva organisaatio 5  
       
                   
     
Esimiesosaaminen
(Valitaan opintoja 15 op)
                                             
Henkilöstöjohtaminen 5  
       
                   
     
Työlainsäädäntö 5  
       
                   
     
Esimiesviestintä 5  
       
                   
     
Markkinoinnin moduulit
(Valitaan opintoja 0 op)
                                             
Brandin rakentaminen ja lanseeraus
(Valitaan opintoja 15 op)
                                             
Brandin rakentaminen ja lanseeraus 10
     
           
                 
Viestintämateriaalin tuottaminen 5
     
           
                 
Digital Marketing Communication
(Valitaan opintoja 15 op)
                                             
Digital Marketing Communication and Online Selling 10  
     
               
           
Marketing in Social Media and Analytics 5  
     
               
           
Asiakassuhteen johtaminen
(Valitaan opintoja 15 op)
                                             
Asiakassuhteen johtamisprosessi 10
     
           
                 
Asiakashankinta ja asiakkaan kohtaaminen 5
     
           
                 
Taloushallinnon moduulit
(Valitaan opintoja 0 op)
                                             
Hyvä tilinpäätöskäytäntö
(Valitaan opintoja 15 op)
                                             
Kirjanpito ja tilinpäätös 5
     
           
                 
Tilinpäätöksen laadinta 5
     
           
                 
Tilinpäätösanalyysi ja tilintarkastus 5  
     
               
           
Kannattavuuden hallinta
(Valitaan opintoja 15 op)
                                             
Katetuottolaskenta 5  
     
               
           
Kustannuslaskentamenetelmät 5  
     
               
           
Johdon raportointi 5  
       
                   
     
Rahoitus ja sijoitustoiminta
(Valitaan opintoja 15 op)
                                             
Finanssimarkkinat 5
     
           
                 
Säästäminen ja sijoitustoiminta 5
     
           
                 
Rahoitusriskien hallinta 5  
       
                   
     
Logistiikan moduulit
(Valitaan opintoja 0 op)
                                             
Toimitusketjun hallinta ja SAP-toiminnanohjausjärjestelmä
(Valitaan opintoja 15 op)
                                             
Arvovirtaketju- ja prosessinmallinnus toimitusketjun hallinnan tukena 5  
     
               
           
Toimitusketjun hallinta 5
   
       
                       
SAP-toiminnanohjausjärjestelmä 5
     
           
                 
Hankintatoimi
(Valitaan opintoja 15 op)
                                             
Hankintatoimi 5  
     
               
           
Julkiset hankinnat 5  
     
               
           
Sopimisen ja kaupan juridiikka 5  
     
               
           
Yhteiskuntavastuu toimitusketjun johtamisessa
(Valitaan opintoja 10 op)
                                             
Logistics English 5    
       
                       
Yhteiskuntavastuu toimitusketjun hallinnassa 5    
       
                       
Logistiikan kansainvälinen toimintaympäristö
(Valitaan opintoja 15 op)
                                             
Viennin ja tuonnin suunnittelu 10  
       
                   
     
Kansainvälisen kaupan ja kuljetusten juridiikka 5  
       
                   
     
Yrittäjyys - Entrepreneurship
(Valitaan opintoja 15 op)
                                             
Liiketoiminnan Start Up 5  
       
                   
     
Development Project 5  
       
                   
     
eCommerce 5  
       
                   
     
HARJOITTELU
(Valitaan opintoja 30 op)
                                             
Harjoittelu 10  
       
                   
     
Harjoittelu 2 10  
       
                   
     
Harjoittelu 3 10  
       
                   
     
OPINNÄYTETYÖ
(Valitaan opintoja 15 op)
                                             
Opinnäytetyön suunnittelu 5    
       
                       
Opinnäytetyön toteutus 5    
       
                       
Opinnäytetyön julkaiseminen 5    
       
                       
11617525417557.5117.52513.713.713.725252519.219.219.239.239.239.28.38.38.3
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 60 op)
                                             
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
                                             
Ammatillinen kasvu 3                                              
Matematiikan valmentava opintojakso 3
   
       
                       
Ruotsin valmentava opintojakso 3
   
       
                       
Englannin valmentava opintojakso 3
   
       
                       
Ulkomainen vaihto
(Valitaan opintoja 30 op)
                                             
90090000333000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 6060606060606060606060606060606060606060606060

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

LIIKETALOUDEN ALA

Tradenomin tutkinto

Tradenomi (Bachelor of Business Administration) on liiketalouden alan ammattikorkeakoulu-tutkinto, jonka laajuus on 210 opintopistettä ja suorittamisaika keskimäärin 2,5 vuotta. Liiketalouden koulutus keskittyy liiketoimintaosaamisen, vieraiden kielten ja kansainvälistymistaitojen rakentamiseen ja valmistaa monitaitoisia business-asiantuntijoita logistiikan, markkinoinnin, taloushallinnon tai henkilöstöjohtamisen sekä viestinnän asiantuntija-, kehittämis- tai esimiestehtäviin yrityksissä ja muissa organisaatioissa. Koulutus antaa hyvät valmiudet myös yrittäjänä toimimiseen sekä kansainvälisiin tehtäviin.

Tradenomin tutkinto antaa pätevyyden hakea sellaisia virkoja ja julkisia tehtäviä, joihin on säädetty pätevyysvaatimukseksi korkeakoulu- tai alempi korkeakoulututkinto. Tradenomeja työllistyy runsaasti palvelualoille sekä teknologiateollisuuden, tukku- ja vähittäiskaupan, finanssialan, valtion ja kuntien palvelukseen.

Lahden ammattikorkeakoulussa on valittu strategisiksi painoaloiksi muotoilu, ympäristö, ja hyvinvointipalveluiden kehittäminen. Ne toteutuvat liiketalouden alan opinnoissa erityisesti ammattiopintojen moduuleissa sovellettavien tutkimus- ja kehityshankkeiden ja -projektien kohdeteemoina ja monialaisena yhteistyönä LAMKin muiden koulutusalojen kanssa, joille voidaan tuoda liiketoiminta- ja kaupallistamisosaamista. Toimintaa ohjaavina profiileina ovat integroiva pedagogiikka, käytäntölähtöinen innovaatiotoiminta ja opiskelijayrittäjyys.

Opintojen eteneminen

Ensimmäisenä vuonna tradenomiopinnoissa paneudutaan liiketoiminnan perusteisiin soveltaen opittua tietoperustaa suoraan käytännön yritystoimintaan. Opiskelijat tutustuvat valitsemansa yrityksen toimintaan sen eri osa-alueilla ja laativat kohdeyrityksestä liiketoimintaprosessien kuvauksia ja esittelyjä yritysportfolioon.Tällä tavoin harjaannutaan opettajien ohjaamina tutkimus- ja kehitystoimintaan yhteistyössä yritysten kanssa.

Toisena ja kolmantena vuonna keskitytään ammattiopintoihin, joita opiskelija voi valita ja yhdistellä oman ammatillisen uratavoitteensa mukaan varsin vapaasti sekä opinnäytetyöhön. Keskittymällä valittuun teemaan saa urapolkuaan varten syvemmän asiantuntijuuden mutta voi myös valita moduuleja eri teemoista ja hankkia laajempaa perusosaamista monialaisesti. Ammattiopinnot koostuvat 15 op:n moduuleista, joissa tietoperustan koostamisen lisäksi suoritetaan opettajien ohjaamina soveltavia käytännön innovaatiotehtäviä sekä projekti- ja suunnittelutehtäviä yhdessä yritysten ja yhteisöjen kanssa. Tavoitteena on kehittää ongelmanratkaisu- ja yhteistyövalmiuksia sekä kasvattaa yrittäjämäistä työotetta.

Aiemmin hankittua alan ammatillista osaamista voidaan arvioida ja hyödyntää tutkinnon osana.

Opintojen huipennuksena laaditaan osaamisen todentava opinnäytetyö, joka on yritystoimintaa kehittävä henkilökohtainen tutkimus-, kehitys- tai selvityshanke (15 op). Sen aihe löytyy usein jo tutussa työkohteessa. Opiskelijalle nimetään henkilökohtainen ohjaava opettaja tukemaan työskentelyä tutkimushankkeen aikana.

LAMKilla on laaja yhteistyöverkosto alan arvostettujen korkeakoulujen kanssa Euroopassa, Aasiassa ja Amerikassa. Opiskelija voi suorittaa myös arvostetun kaksoistutkinnon opiskelemalla samanaikaisesti sekä LAMKissa että ulkomaisessa kumppanikorkeakoulussa. Runsas englanninkielinen sekä muiden vieraiden kielten opetustarjonta ja aktiivinen kanssakäyminen ulkomaisten vaihto-opiskelijoiden kanssa tukee kansainvälisyysosaamisen kehittymistä kotimaassakin.

Liiketalouden alan tradenomiopintojen osaamistavoitteet

Opintojen tavoitteena on hankkia työelämässä tarvittava monipuolinen ja ajankohtainen osaaminen. Yleiset korkeakouluopinnoissa tavoitteena olevat osaamisalueet on kuvattu opinto-oppaan johdannossa aiemmin, niitä ovat oppimisen taidot, eettinen osaaminen, työyhteisöosaaminen, innovaatio-osaaminen ja kansainvälistymisosaaminen.

Oppimisen taidot kuvaavat oman osaamisen arviointia ja kehittämistä, tiedonhankintaa ja sen kriittistä arviointia sekä vastuunottoa ryhmän oppimisesta ja opitun jakamisesta. Eettinen osaaminen kuvaa omaa vastuullisuutta, ammattieettistä toimintaa, erilaisuuden huomioimista, tasa-arvoisuutta, kestävän kehityksen huomioon ottamista ja yhteiskunnallista vaikuttamista. Työyhteisöosaaminen kuvaa toimintaa työyhteisössä ja yhteisön hyvinvoinnin edistämistä, viestintä- ja vuorovaikutustaitoja, tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämistä, toimintaa verkostoissa, päätöksenteko-, johtamis- ja yrittäjyystaitoja sekä kykyä toimia asiantuntijana.Innovaatio-osaaminen kuvaa ongelmanratkaisukykyä, työskentelyä projekteissa, tutkimus- ja kehittämishankkeiden toteuttamista sekä kestävien ratkaisujen etsimistä. Kansainvälistymisosaaminen kuvaa kielitaitoa, taitoja toimia monikulttuurisessa yhteistyössä sekä kansainvälisen tilanteen huomioonottamista. )

Liiketalouden alan opinnot valmentavat tulevia tradenomeja lisäksi erityisesti seuraaviin osaamisalueisiin:

Verkosto-osaaminen:

Verkostojen rakentaminen, tietovirtojen hallinta, kumppanuuksien solmiminen ja ylläpito sekä yhteistyötaidot

Asiakasosaaminen:

Asiakkuuksien johtaminen, arvon tuottaminen asiakkaalle ja ongelmien ratkaisu; asiakkaan kohtaaminen sekä ratkaisujen esittely- ja myyntivalmiudet

Talousosaaminen:

Talousosaaminen, kannattavuuden hallinta, rahoituksen riittävyyden varmistaminen, sijoitusten hallinta, tilinpäätöstaidot ja verotusosaaminen

Johtamisosaaminen:

Management- ja leadership-valmiudet esimiestehtävissä, HRM-taidot eli henkilöresurssien johtaminen

Markkinointiosaaminen:

Tuotteiden ja palveluiden suunnittelun ja kaupallistamisen osaaminen ja kilpailukentässä toimiminen, brändin rakentaminen ja hallinta, markkinointiviestintä erityisesti sähköisessä mediassa

Vastuullisuusosaaminen:

Ekologinen, sosiaalinen ja taloudellinen kestävä kehitys, vastuullinen liiketoiminta

Oman ammatillisen henkilöbrändin rakentaminen:

Henkilökohtaiset vuorovaikutustaidot, business-etiketin hallinta ja oman ammatillisen osaamisen esittäminen

Tutkinnon tuottama ydinosaaminen muodostuu perusopinnoista, tutkimustyötä tukevista menetelmäopinnoista, työharjoittelusta ja opinnäytetyöstä. Täydentävä osaaminen rakentuu ammattiopintojen moduuleista henkilökohtaisen urapolkutavoitteen ja opintosuunnitelman mukaan.