IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Amk-tutkinnot, päivätoteutus > Sisustusarkkitehtuurin ja kalustemuotoilun koulutus
AMK-tutkinnot, päivätoteutus ...

Sisustusarkkitehtuurin ja kalustemuotoilun koulutus, Muotoilija (AMK): 240 op
Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto

  • Koulutuksen tiedot
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot

Tutkintonimike ja tutkinnon taso

Muotoilija (AMK)

Koulutuksen tavoite

Sisustusarkkitehtuuri ja kalustemuotoilu -hakukohteen opiskelijana voit erikoistua joko sisustusarkkitehtuuriin/tilasuunnitteluun tai kalustemuotoiluun. Valmistuttuasi sinulla on valmiudet työskennellä esimerkiksi muotoilu- tai arkkitehtitoimistoissa oman alan asiantuntijana suunnittelutiimeissä, tai itsenäisenä sisustusarkkitehtina tai kalustemuotoilijana.

Koulutuksen sisältö

Sisustusarkkitehtuuri ja kalustemuotoilu -hakukohteen koulutus keskittyy asumisympäristöjen ja julkisten tilojen, kuten työ-, kaupallisten- ja vapaa-ajan ympäristöjen sekä niihin liittyvien tuotteiden ja palvelujen suunnitteluosaamiseen ja tutkimukseen. Koulutuksen keskeisinä tarkastelunäkökulmina ovat visuaalinen laatu, käyttäjälähtöisyys ja kestävä kehitys.

Perehdyt käyttäjälähtöiseen muotoilu- ja arkkitehtuurinäkökulmaan ja kehität ratkaisuja erilaisissa suunnittelutehtävissä käyttäjien, henkilökohtaisten, sosiaalisten ja kulttuuristen tarpeiden ja toiveiden mukaan. Huomioit lisäksi kehittyvän sosiaalisen ja kulttuurisen ympäristön asettamat vaatimukset ja haasteet muotoilu- ja suunnittelutyössäsi.

Tarkastelet rakennettua ympäristöä ja sen muuttuvia tarpeita kestävän kehityksen kannalta. Kehität uusia ratkaisuja, jotka tyydyttävät ihmisten tilallisia tarpeita luonnonympäristöä säästävällä tavalla.

Opintojen rakenne

Muotoilija (AMK) -tutkinto on laajuudeltaan 240 opintopistettä ja tutkinto rakentuu ydinosaamisesta ja täydentävästä osaamisesta. Ydinosaaminen koostuu kaikille Lamkin opiskelijoille tarjottavista yhteisistä opinnoista (25 op), hakukohteen ammattiopinnoista (110 op), alan työharjoittelusta (30 op) ja opinnäytetyöstä (15 op). Nämä opinnot antavat sinulle tutkinnon edellyttämän osaamisen perustan ja asiantuntijuuden. Täydentävän osaamisen opinnoilla (60 op), jotka koostuvat valitsemistasi Lamkin tarjoamista väyläopinnoista, muista ammatillisista opinnoista, sekä hankkeista ja yritysyhteistyöprojekteista, sinulla on mahdollisuus laajentaa ja suunnata osaamistasi oman kiinnostuksesi mukaisesti.

Lisätietoa opetuskielistä

Tutkintokieli on suomen kieli. Osa opintojaksoista toteutetaan englannin kielellä ja osa opetusmateriaalista on englanninkielistä.

Opinnäytetyö

Ammattikorkeakoulututkintoon kuuluu 15 opintopisteen laajuinen opinnäytetyö. Opinnäytetyö laajentaa ja syventää ammattiosaamistasi ja antaa monipuolisia valmiuksia toimia alan kehittämistehtävissä. Opinnäytetyö kehittää tiedonhankinta- ja ongelmaratkaisutaitojasi sekä kokonaisuuksien hahmottamista. Se mahdollistaa myös aidon vuorovaikutuksen työelämän kanssa, koska opinnäytetyö toteutetaan pääsääntöisesti työelämän toimeksiantona. Opinnäytetyö voidaan tehdä yksilö-, pari- tai ryhmätyönä ja siihen kuuluu kirjallinen raportti.

Kansainvälistyminen

Tarjoamme sinulle monipuoliset mahdollisuudet hankkia arvokasta kansainvälistä osaamista työelämää varten. Voit suorittaa osan opinnoistasi yhteistyökorkeakouluissamme eri puolilla maailmaa ja lähteä ulkomaille myös tutkintoon sisältyvän harjoitteluun. Eri kieliä opiskelemalla tarjoamme mahdollisuuden hankkia laaja ja monipuolinen kielitaito. Osallistumalla englanninkieliseen opetukseen, pääset tutustumaan eri kulttuureista tuleviin opettajiin ja opiskelijoihin.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Työelämäyhteistyö on keskeinen osa opintojasi. Teet yritysten ja julkisyhteisöjen kanssa ohjattuja hankkeita, projekteja, kehittämistyötä ja erilaisia toimeksiantoja. Ne antavat sinulle arvokasta työelämäosaamista ja kontakteja ammattialalla. Muotoiluinstituutista valmistuneet ammattilaiset ovat tärkeä yhteistyötaho oppilaitoksen toiminnassa, opetuksessa ja projekteissa. Korkeakouluyhteistyötä tehdään sekä kotimaisessa että kansainvälisessä korkeakouluverkostossa.

Tutkimuksen painopisteet

Opetukseen liittyvän tutkimus- ja kehittämistyön painopistealueet ovat Lahden ammattikorkeakoulun strategiset osaamisen kärjet eli Muotoilu, Älykäs teollisuus, Hyvinvointi ja Uudistava kasvu sekä Elinvoimainen ympäristö. Monialaiset, työelämälähtöiset hankkeet ja erilaiset oppimisympäristöt (mm. opiskelijaosuuskunnat, LimuRadio, SimulTi, Fumatec ja Linkku) vahvistavat kytköksiäsi aitoon vuorovaikutukseen työelämän kanssa koko opintojesi ajan.

Uramahdollisuudet

Kiinteän työelämäyhteyden ansiosta työllistymismahdollisuutesi ovat hyvät. Ensimmäinen työpaikka toteutuu usein opintojen aikana luotujen kontaktien avulla.

Jatko-opintomahdollisuudet

Muotoilija (AMK) -tutkinto antaa sinulle jatko-opintomahdollisuuden useisiin maisteriopintoihin ja visuaalisen viestinnän ylempiin ammattikorkeakouluopintoihin Suomessa ja ulkomailla. Muotoiluinstituutista Muotoilija (AMK) -tutkinnolla valmistuneista osa on jatkanut opintojaan, esim. Muotoiluinstituutin ylempään ammattikorkeakoulututkintoon, Aalto-yliopistoon, Lapin yliopistoon tai ulkomaisiin yliopistoihin.