IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Amk-tutkinnot, päivätoteutus > Teollisen ja brändimuotoilun koulutus
AMK-tutkinnot, päivätoteutus ...

Teollisen ja brändimuotoilun koulutus, Muotoilija (AMK): 240 op
Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto

  • Koulutuksen tiedot
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot

Tutkintonimike ja tutkinnon taso

Muotoilija (AMK)

Koulutuksen tavoite

Valmistuessasi teollisen ja brändimuotoilun koulutuksesta muotoilija (AMK) -tutkintoon sinulla on valmiudet työskennellä ajoneuvomuotoilun, pakkaus- ja brändimuotoilun, puettavan muotoilun ja teollisen muotoilun tehtävissä. Teet valinnan ammatillisen ydinosaamisesi suunnasta jo koulutukseen hakeutuessasi.

Suuntautumisestasi riippuen työllistäjinä voivat olla mainos- ja muotoilutoimistot, julkinen sektori ja kaupungit, brändin omistajat sekä tiedotus ja kaupan ala. Työskentelet tuotekehitystiimissä esimerkiksi ajoneuvojen, pakkauksien, vaatetuksen ja muiden puettavien tuotteiden, palvelujen sekä teollisen muotoilun parissa. Monet alan työpaikat löytyvät opiskelijan kiinnostuksen mukaan myös kansainväliseltä kentältä. Koulutuksessa hankit valmiudet toimia muotoilijana ja luovan alan yrittäjänä.

Koulutuksen sisältö

Teollisen ja brändimuotoilun opinnoissa voit keskittyä ajoneuvomuotoiluun ja suunnitella erilaisia ajoneuvoja kulkuvälineitä, työkoneita ja liikennejärjestelmiä alalle tyypillisten visuaalisten ja teknisten suunnitteluperiaatteiden mukaan. Voit myös keskittyä pakkaus- ja brändisuunnitteluun, jolloin suunnittelet pakkauksia ja brändimateriaalia pakkausteollisuuteen, yrityksille ja muille brändinomistajille. Puettavan muotoilun opinnoissa suunnittelet kaupallisesti, funktionaalisesti, eettisesti ja ekologisesti korkeatasoisia puettavia tuotteita. Teollisen muotoilun opinnoissa teet monipuolisesti erilaisia suunnittelutehtäviä tuotesuunnittelusta, palvelujen ja systeemien suunnitteluun. Voit halutessasi tarkentaa suuntautumistasi erityisesti palvelumuotoilun suuntaan valitsemalla palvelumuotoilun opintoja.

Osaamisesi koostuu mm. käyttäjälähtöisten muotoiluprosessien hallinnasta, kestävien ja ympäristömyötäisten valmistusprosessien tunnistamisesta ja uusien liiketoimintamallien soveltamisesta. Koulutuksessa painottuu muotoilun prosessiosaaminen taustoituksesta ja ideoinnista suunnittelutaitoihin ja edelleen projektihallintaan. Lisäksi monenlaiset muotoilijan työhön liittyvät taidot, kuten erilaiset visualisointi, kuvitus ja mallinnustekniikat ovat koulutuksen ytimessä.


Teollisen ja brändimuotoilun aloilla työskentely edellyttää hyvää kaksi- ja kolmiulotteista esteettistä hahmottamista sekä hyvää työvälineiden hallintaa ja materiaalien tuntemusta. Yhteistyö- ja kommunikointikyky, luova ongelmanratkaisukyky sekä kyky seurata yhteiskunnan tulevaisuuden muutostarpeita ovat tärkeitä. Lisäksi vaaditaan hyvää brändiosaamista sekä kaupallista ajattelua.

Opintojen rakenne

Muotoilija (AMK) -tutkinto on laajuudeltaan 240 opintopistettä ja tutkinto rakentuu ydinosaamisesta ja täydentävästä osaamisesta. Ydinosaaminen koostuu kaikille Lamkin opiskelijoille tarjottavista yhteisistä opinnoista (25 op), hakukohteen ammattiopinnoista (110 op), alan työharjoittelusta (30 op) ja opinnäytetyöstä (15 op). Nämä opinnot antavat sinulle tutkinnon edellyttämän osaamisen perustan ja asiantuntijuuden. Täydentävän osaamisen opinnoilla (60 op), jotka koostuvat valitsemistasi Lamkin tarjoamista väyläopinnoista, muista ammatillisista opinnoista, sekä hankkeista ja yritysyhteistyöprojekteista, sinulla on mahdollisuus laajentaa ja suunnata osaamistasi oman kiinnostuksesi mukaisesti.

Lisätietoa opetuskielistä

Tutkintokieli on suomen kieli. Osa opintojaksoista toteutetaan englannin kielellä ja osa opetusmateriaalista on englanninkielistä.

Opinnäytetyö

Ammattikorkeakoulututkintoon kuuluu 15 opintopisteen laajuinen opinnäytetyö. Opinnäytetyö laajentaa ja syventää ammattiosaamistasi ja antaa monipuolisia valmiuksia toimia alan kehittämistehtävissä. Opinnäytetyö kehittää tiedonhankinta- ja ongelmaratkaisutaitojasi sekä kokonaisuuksien hahmottamista. Se mahdollistaa myös aidon vuorovaikutuksen työelämän kanssa, koska opinnäytetyö toteutetaan pääsääntöisesti työelämän toimeksiantona. Opinnäytetyö voidaan tehdä yksilö-, pari- tai ryhmätyönä ja siihen kuuluu kirjallinen raportti.

Kansainvälistyminen

Tarjoamme sinulle monipuoliset mahdollisuudet hankkia arvokasta kansainvälistä osaamista työelämää varten. Voit suorittaa osan opinnoistasi yhteistyökorkeakouluissamme eri puolilla maailmaa ja lähteä ulkomaille myös tutkintoon sisältyvän harjoitteluun. Eri kieliä opiskelemalla tarjoamme mahdollisuuden hankkia laaja ja monipuolinen kielitaito. Osallistumalla englanninkieliseen opetukseen, pääset tutustumaan eri kulttuureista tuleviin opettajiin ja opiskelijoihin.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Työelämäyhteistyö on keskeinen osa opintojasi. Teet yritysten ja julkisyhteisöjen kanssa ohjattuja hankkeita, projekteja, kehittämistyötä ja erilaisia toimeksiantoja. Ne antavat sinulle arvokasta työelämäosaamista ja kontakteja ammattialalla. Muotoiluinstituutista valmistuneet ammattilaiset ovat tärkeä yhteistyötaho oppilaitoksen toiminnassa, opetuksessa ja projekteissa. Korkeakouluyhteistyötä tehdään sekä kotimaisessa että kansainvälisessä korkeakouluverkostossa.

Tutkimuksen painopisteet

Opetukseen liittyvän tutkimus- ja kehittämistyön painopistealueet ovat Lahden ammattikorkeakoulun strategiset osaamisen kärjet eli Muotoilu, Älykäs teollisuus, Hyvinvointi ja Uudistava kasvu sekä Elinvoimainen ympäristö. Monialaiset, työelämälähtöiset hankkeet ja erilaiset oppimisympäristöt (mm. opiskelijaosuuskunnat, LimuRadio, SimulTi, Fumatec ja Linkku) vahvistavat kytköksiäsi aitoon vuorovaikutukseen työelämän kanssa koko opintojesi ajan.

Uramahdollisuudet

Kiinteän työelämäyhteyden ansiosta työllistymismahdollisuutesi ovat erinomaiset. Ensimmäinen työpaikka toteutuu usein opiskelun aikana luoduilla kontakteilla. Suuntautumisestasi riippuen voit valmistuttuasi toimia monissa erilaisissa työtehtävissä. Esimerkiksi eri alojen yritysten tuotekehitys-, suunnittelu- tai markkinointitiimissä tai vaihtoehtoisesti muotoilupalveluja tarjoavissa toimistoissa tai alan itsenäisenä yrittäjänä.

Voit esimerkiksi toimia seuraavissa tehtävissä:

- Muotoilija / tuotesuunnittelija
- Pakkaussuunnittelija, rakennesuunnittelija (pakkaus)
- Vaatetussuunnittelija, asustesuunnittelija
- Ajoneuvomuotoilija
- Teollinen muotoilija
- Palvelumuotoilija
- Käyttöliittymäsuunnittelija, UX-suunnittelija
- Graafinen suunnittelija
- Art Director (AD), tuotanto-AD
- Tuotepäällikkö, tuotekehityspäällikkö

Jatko-opintomahdollisuudet

Muotoilija (AMK) -tutkinto antaa sinulle jatko-opintomahdollisuuden useisiin maisteriopintoihin ja visuaalisen viestinnän ylempiin ammattikorkeakouluopintoihin Suomessa ja ulkomailla. Muotoiluinstituutista Muotoilija (AMK) -tutkinnolla valmistuneista osa on jatkanut opintojaan, esim. Muotoiluinstituutin ylempään ammattikorkeakoulututkintoon, Aalto-yliopistoon, Lapin yliopistoon tai ulkomaisiin yliopistoihin.