IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Amk-tutkinnot, päivätoteutus > Visuaalisen viestinnän koulutus
AMK-tutkinnot, päivätoteutus ...

Visuaalisen viestinnän koulutus, Medianomi (AMK): 240 op
Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto

  • Koulutuksen tiedot
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot

Tutkintonimike ja tutkinnon taso

Medianomi (AMK)

Koulutuksen tavoite

Valmistuessasi medianomiksi visuaalisen viestinnän alalle työskentelet graafisena suunnittelijana, valokuvaajana ja/tai suunnittelet sekä toteutat visuaalisia sisältöjä eri medioihin. Työpaikkanasi voi olla esimerkiksi mediatalo, kustantamo, pelifirma, verkkosisältöjä tuottava tai palvelumuotoiluun ja digitaalisuuteen suuntautunut yritys, suunnittelu-, viestintä- tai mainostoimisto. Teet valinnan ammatillisen ydinosaamisesi suunnasta jo koulutukseen hakeutuessasi. Koulutus antaa hyvät valmiudet yrittäjyyteen asiantuntija- ja kehittämistehtävissä monialaisella ammattikentällä.

Koulutuksen sisältö

Opiskelet visuaalista viestintää Muotoiluinstituutissa graafisen suunnittelijan, mediasisällön suunnittelijan ja valokuvaajan ammattitehtäviin.

Visuaalisen viestinnän alan tehtävissä menestyminen edellyttää hyvää yleissivistystä, luovuutta, visualisointikykyä sekä viestintätaitoja. Valmistuessasi medianomiksi sinulla on ajantasaiset erikoistumisesi mukaiset ja omaan välineeseesi painottuvat viestintäteknologian taidot. Ammattimainen otteesi näkyy visuaalisessa, kerronnallisessa ja viestinnällisessä ilmaisussasi. Sinulla on myös hyvät edellytykset seurata alan nopeita muutoksia ja kehittyä edelleen omassa osaamisessasi.

Visuaalisen viestinnän koulutus toteutetaan mielenkiintoisessa toimintaympäristössä, jossa luovalla yhteisöllä ja yhteisöllisyydellä on suuri merkitys. Tilat ja laitteet mahdollistavat monipuolisen ja ajanmukaisen oppimisen, joka tapahtuu kiinteässä yhteydessä työelämään. Valmistuneet huippuammattilaiset ovat mukana opetuksen kehittämisessä ja toteutuksessa sekä tekevät kanssasi työelämäprojekteja ja hankkeita. Näin jo opintojen aikana rakennat ammatillista verkostoa ja ymmärrystä visuaalisten suunnittelijoiden moninaisiin ja muuttuviin työprosesseihin ja tehtäviin.

Voit rakentaa kiinnostuksesi mukaista asiantuntijuutta ja oppia uusia työtapoja, ohjelmistoja ja laitteita monialaisissa oppimisympäristöissä. Ammattiopintojesi lisäksi voit profiloida ammattiosaamistasi täydentävän osaamisen sisällöillä. Henkilökohtaisen tutoroinnin avulla sinua ohjataan kehittämään omia vahvuuksiasi niin, että osaamisesi on kilpailukykyistä tulevaisuuden työmarkkinoilla.

Laajennat ammatillista profiiliasi ja lisäät mahdollisuuksiasi erottua työmarkkinoilla suorittamalla vaihtojakson jossakin ulkomaisista yhteistyöoppilaitoksistamme.

Opintojen rakenne

Medianomi (AMK) -tutkinto on laajuudeltaan 240 opintopistettä ja tutkinto rakentuu ydinosaamisesta ja täydentävästä osaamisesta. Ydinosaaminen koostuu kaikille Lamkin opiskelijoille tarjottavista yhteisistä opinnoista (25 op), visuaalisen viestinnän ammattiopinnoista (110 op), alan työharjoittelusta (30 op) ja opinnäytetyöstä (15 op). Nämä opinnot antavat sinulle tutkinnon edellyttämän osaamisen perustan ja asiantuntijuuden. Täydentävän osaamisen opinnoilla (60 op), jotka koostuvat valitsemistasi Lamkin tarjoamista väyläopinnoista sekä muista ammatillisista opinnoista, sinulla on mahdollisuus laajentaa ja suunnata osaamistasi oman kiinnostuksesi mukaisesti.

Hankit ammatillisen ydinosaamisesi keskeisesti ammattiopinnoissa, joissa voi olla yhteisiä opintokokonaisuuksia muiden visuaalisen viestinnän ja muotoilun ammattiopintojen kanssa. Kuljet opinnoissasi ensimmäisten vuosien perusteista aina syvemmälle oman alasi osaamiseen.

Tekemisen kautta oppiessasi oma aktiivisuutesi on ensisijaisen tärkeää. Tekemisen prosesseissa saavutat välineen (kameran, ohjelmistojen ym.) hallinnan, mutta myös näitä välineitä käyttäen oman persoonallisen ilmaisutapasi.

Syvennyt haluamallesi osaamisalueelle valitsemalla täydentävän osaamisen opintomoduuleja. Täydentäviä opintoja voit valita niin visuaalisen viestinnän omasta kuin Muotoiluinstituutin, Lahden ammattikorkeakoulun tai muiden korkeakoulujen opetustarjonnasta. Erikoistumisen valinnat tehdään henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaasi oman tutoropettajasi kanssa.

Myös työpaikoilla, yrittäjänä, ammatinharjoittajana tai koulun projekteissa ja hankkeissa tekemäsi harjoittelu rakentaa omaa ammatillista profiiliasi. Olennaista opinnoillesi onkin kiinteä yhteys työelämään ja monialaisuus koulun toimintaympäristöissä. Opit visuaalisen viestinnän ammattien edellyttämät tiedolliset ja taidolliset valmiudet erilaisissa käytännön suunnitteluprojekteissa. Suunnitteluprojektien toimeksiannot tulevat usein suoraan työelämäkumppaneilta, jolloin myös elinkeinoelämän ja teollisuuden prosessit ja toimintamallit tulevat tutuiksi jo opiskeluaikana.

Lisätietoa opetuskielistä

Tutkintokieli on suomi. Osa opintojaksoista toteutetaan englannin kielellä ja osa opetusmateriaalista on englanninkielistä.

Opinnäytetyö

Ammattikorkeakoulututkintoon kuuluu 15 opintopisteen laajuinen opinnäytetyö. Opinnäytetyö laajentaa ja syventää ammattiosaamistasi ja antaa monipuolisia valmiuksia toimia alan kehittämistehtävissä. Opinnäytetyö kehittää tiedonhankinta- ja ongelmaratkaisutaitojasi sekä kokonaisuuksien hahmottamista. Se mahdollistaa myös aidon vuorovaikutuksen työelämän kanssa, koska opinnäytetyö toteutetaan pääsääntöisesti työelämän toimeksiantona. Opinnäytetyö voidaan tehdä yksilö-, pari- tai ryhmätyönä ja siihen kuuluu kirjallinen raportti.

Kansainvälistyminen

Tarjoamme sinulle monipuoliset mahdollisuudet hankkia arvokasta kansainvälistä osaamista työelämää varten. Voit suorittaa osan opinnoistasi yhteistyökorkeakouluissamme eri puolilla maailmaa ja lähteä ulkomaille myös tutkintoon sisältyvän harjoitteluun. Eri kieliä opiskelemalla tarjoamme mahdollisuuden hankkia laaja ja monipuolinen kielitaito. Osallistumalla englanninkieliseen opetukseen, pääset tutustumaan eri kulttuureista tuleviin opettajiin ja opiskelijoihin.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Työelämäyhteistyö on keskeinen osa opintojasi. Teet yritysten ja julkisyhteisöjen kanssa ohjattuja hankkeita, projekteja, kehittämistyötä ja erilaisia toimeksiantoja. Ne antavat sinulle arvokasta työelämäosaamista ja kontakteja ammattialalla. Muotoiluinstituutista valmistuneet ammattilaiset ovat tärkeä yhteistyötaho oppilaitoksen toiminnassa niin opetuksessa kuin projekteissa. Korkeakouluyhteistyötä tehdään mm. Aalto-yliopiston kanssa ja laajasti kansainvälisessä korkeakouluverkostossa.

Tutkimuksen painopisteet

Opetukseen liittyvän tutkimus- ja kehittämistyön painopistealueet ovat Lahden ammattikorkeakoulun strategiset osaamisen kärjet eli Muotoilu, Älykäs teollisuus, Hyvinvointi ja Uudistava kasvu sekä Elinvoimainen ympäristö. Monialaiset, työelämälähtöiset hankkeet ja erilaiset oppimisympäristöt (mm. opiskelijaosuuskunnat, LimuRadio, SimulTi, Fumatec ja Linkku) vahvistavat kytköksiäsi aitoon vuorovaikutukseen työelämän kanssa koko opintojesi ajan.

Uramahdollisuudet

Muotoiluinstituutin graafisen suunnittelun opinnot antavat valmiuden toimia erilaisissa työtehtävissä esimerkiksi julkaisugrafiikan, mainonnan, yritysgrafiikan, pelialan, kuvittamisen, nettisuunnittelun ja kirjainmuotoilun aloilla. Graafiset suunnittelijat työskentelevät usein myös yrittäjinä ja suunnittelijoina esimerkiksi kuvituksen, sarjakuvan, kirjainsuunnittelun, animaation tai multimedian alueilla ja alansa opetustehtävissä.

Jatko-opintomahdollisuudet

Medianomi (AMK) -tutkinto antaa jatko-opintomahdollisuuden useisiin maisteriopintoihin ja media-alan ylempiin ammattikorkeakouluopintoihin Suomessa ja ulkomailla. Muotoiluinstituutista medianomi (AMK) –tutkinnolla valmistuneista osa on jatkanut opintojaan, esim. Muotoiluinstituutin ylempään ammattikorkeakoulututkintoon, Aalto yliopistoon, Lapin yliopistoon, Taideyliopistoon tai ulkomaisiin taideyliopistoihin.