IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Amk-tutkinnot, päivätoteutus > Sairaanhoitajakoulutus
AMK-tutkinnot, päivätoteutus ...

Sairaanhoitajakoulutus, Sairaanhoitaja (AMK): 210 op
Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto

  • Koulutuksen tiedot
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot
Koulutuksen rakennetaulukko

Tutkintonimike ja tutkinnon taso

Sairaanhoitaja (AMK)

Koulutuksen tavoite

Sairaanhoitajana osaat edistää ja tukea eri-ikäisten ihmisten, perheiden ja erilaisten yhteisöjen terveyttä ja hyvinvointia sekä osaat hoitaa sairastunutta henkilöä yksilöllisesti ja kokonaisvaltaisesti. Hoitotyön asiantuntijana toteutat ja kehität hoitotyötä oma-aloitteisesti ja vastuullisesti yhdessä muiden sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten kanssa. Sairaanhoitajana teet lisäksi itsenäisiä päätöksiä ja osaat johtaa tiimien toimintaa ja pystyt toimimaan esimiestehtävissä.

Koulutuksen sisältö

Sairaanhoitajakoulutus korostaa tulevaisuuden osaamisvalmiuksia, jossa älykkäillä omahoidon ratkaisuilla, halutaan edistää asiakkaan ja perheen terveyttä ja hyvinvointia, elämäntapamuutoksia, pitkäaikaissairauksien seurantaa, hoitoa ja kuntoutumista. Älykkäillä omahoidon ratkaisuilla tarkoitetaan esimerkiksi erilaisia sähköisiä terveydenhuollon palveluja sekä robotiikan tarjoamia mahdollisuuksia asiakkaille.

Opintojen aikana toimit erilaisissa työelämän kehittämistehtävissä, joissa kokeillaan uusia asiakas- /potilaslähtöisiä palveluja hyvinvoinnin edistämiseksi yrittäjämäisellä otteella. Opiskelu tapahtuu pääosin oikeissa työelämäympäristöissä, mutta myös monipuolisissa ja muunneltavissa simulaatio- ja luokkatiloissa.

Lahden ammattikorkeakoulun sairaanhoitajakoulutuksen vahvuuksia on vahva simulaatio-osaaminen. Simulaatiokeskuksessa luodaan autenttisen tuntuisia harjoituksia ja oppimistilanteita sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille. Simulaatioympäristössä voidaan harjoitella turvallisissa olosuhteissa erilaisia sosiaali- ja terveysalan työtehtävissä eteen tulevia hoitotilanteita mm. potilassimulaattorin tai potilasnäyttelijöiden kanssa. Simulaatio motivoi ja aktivoi oppijaa ja opetuksessa korostuu opiskelijakeskeisyys ja ohjauksellisuus.

Simulaatiokeskus toimi yhtenä oppimisympäristönä ja harjoitusalustana, jossa on mahdollisuus reflektoida osaamista sekä kerrata jo opittuja asioita. Simulaatiotiloissa on mahdollisuus luoda tavoitteellisia oppimistilanteita ja harjoitella niissä tarvittavia toimintatapoja näyttöön perustuvaa tietoa käyttäen. Simulaatio-opetus tarjoaa oivaltavia oppimiskokemuksia todenmukaisessa ympäristössä.

Monikulttuurista työelämäosaamista saavutat opiskelemalla osittain yhdessä kansainvälisen, englanninkielisen opiskelijaryhmän kanssa sekä osallistumalla kansainvälisiin opiskelijavaihtoihin joko Suomessa tai ulkomailla.

Opintojen rakenne

Sairaanhoitaja (AMK) tutkinto on 210 opintopistettä. Sairaanhoitajakoulutuksen opinnot muodostuvat Lahden ammattikorkeakoulun yhteisestä ydinosaamisesta (25 op), ammatillisesta ydinosaamisesta (155 op) sekä täydentävästä osaamisesta (30 op).

Ammatillinen ydinosaaminen (155 op) sisältää ammatillisia opintoja (45 op), sosiaali- ja terveysalan yhteisiä opintoja (20 op), harjoittelua (75 op) ja opinnäytetyön (15 op). Opetussuunnitelma rakentuu moduuleista, jotka ovat laajuudeltaan 10-15 opintopistettä, moduuli jakautuu edelleen 5-10 opintopisteen opintojaksoihin. Opintoihin sisältyy vähintään 15 opintopistettä englanninkielisiä opintoja.

Lisätietoa opetuskielistä

Tutkintokieli on suomen kieli. Osa opintojaksoista toteutetaan englannin kielellä ja osa opetusmateriaalista on englanninkielistä.

Opinnäytetyö

Ammattikorkeakoulututkintoon kuuluu 15 opintopisteen laajuinen opinnäytetyö. Opinnäytetyö laajentaa ja syventää ammattiosaamistasi ja antaa monipuolisia valmiuksia toimia alan kehittämistehtävissä. Opinnäytetyö kehittää tiedonhankinta- ja ongelmaratkaisutaitojasi sekä kokonaisuuksien hahmottamista. Se mahdollistaa myös aidon vuorovaikutuksen työelämän kanssa, koska opinnäytetyö toteutetaan pääsääntöisesti työelämän toimeksiantona. Opinnäytetyö voidaan tehdä yksilö-, pari- tai ryhmätyönä ja siihen kuuluu kirjallinen raportti.

Pätevyys

Valmistuessasi saat sairaanhoitajan pätevyyden. Sairaanhoitajan ammattinimikettä saa käyttää sairaanhoitajan (AMK) tutkinnon suorittanut henkilö. Koulutus antaa EU direktiivien mukaisen sairaanhoitajan pätevyyden mikä mahdollistaa sinulle mielenkiintoisia työskentelymahdollisuuksia myös ulkomailla. Sairaanhoitaja on laillistettu ammattihenkilö ja toimintaa valvoo Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto.

Kansainvälistyminen

Tarjoamme sinulle monipuoliset mahdollisuudet hankkia arvokasta kansainvälistä osaamista työelämää varten. Voit suorittaa osan opinnoistasi yhteistyökorkeakouluissamme eri puolilla maailmaa ja lähteä ulkomaille myös tutkintoon sisältyvän harjoitteluun. Eri kieliä opiskelemalla tarjoamme mahdollisuuden hankkia laaja ja monipuolinen kielitaito. Osallistumalla englanninkieliseen opetukseen, pääset tutustumaan eri kulttuureista tuleviin opettajiin ja opiskelijoihin.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Opintojen aikana tutustut työelämään suorittamalla runsaasti käytännön harjoitteluja erilaisissa sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristöissä joko Suomessa tai ulkomailla. Opiskelijana voit suorittaa opintoja myös erilaisissa työelämäprojekteissa verkostoituen alueen työelämätoimijoiden kanssa. Sinulla on myös hyvä mahdollisuus tutustua opiskelijayrittäjyyteen Lahden ammattikorkeakoulun monialaisissa oppimisympäristöissä. Lisäksi teemme yhteistyötä Laurea ja Hämeen ammattikorkeakoulujen kanssa jossa yhteistyössä pystymme tarjoamaan sinulle esimerkiksi laajan tarjonnan kesäopintoja.

Tutkimuksen painopisteet

Opinnot kytkeytyvät vahvasti työelämän kehittämiseen yhdessä yritysten ja työyhteisöjen kanssa. Monialaiset, työelämälähtöiset hankkeet ja erilaiset oppimisympäristöt (mm. opiskelijaosuuskunnat, LimuRadio, SimulTi, Fumatec ja Linkku) vahvistavat kytköksiäsi aitoon vuorovaikutukseen työelämän kanssa koko opintojesi ajan.

Uramahdollisuudet

Sairaanhoitajana toimit yhteistyössä muiden asiakkaan/potilaan hoitoon osallistuvien asiantuntijoiden kanssa ja toimit oman alasi asiantuntijana moniammatillisissa työryhmissä. Sairaanhoitajana toimit sosiaali- ja terveysalan palveluissa julkisella puolella tai yksityissektorilla, järjestöissä; esimerkiksi terveyskeskuksissa, sairaaloissa ja hyvinvointikeskuksissa, erilaisissa palveluasumisen muodoissa, yhdistyksissä, vammaisjärjestöissä ja säätiössä sekä yrittäjinä. Sairaanhoitajana voit toimia myös erilaisissa kansallisissa ja kansainvälisissä asiantuntijatehtävissä. Sairaanhoitajana sinulle on tarjolla laajasti erilaisia uramahdollisuuksia.

Jatko-opintomahdollisuudet

Sairaanhoitaja (AMK) -tutkinto antaa sinulle hyvät mahdollisuudet kouluttautua eteenpäin. Voit hakeutua kolmen vuoden työkokemuksen jälkeen jatko-opintoihin ylempään ammattikorkeakoulututkintoon.