IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Amk-tutkinnot, päivätoteutus > Sosionomikoulutus > Sosionomikoulutus 16s, sosionomikoulutus 16s sosiaalipedagoginen aikuistyö

Sosionomikoulutus 16S, Sosionomikoulutus 16S Sosiaalipedagoginen aikuistyö

2016

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
YDINOSAAMINEN
(Valitaan opintoja 180 op)
                                                               
PERUSOPINNOT
                                                               
Ammatillisen vuorovaikutuksen perusteet
                                                               
Ammatillinen osaaminen 1
   
       
                       
Asiantuntijaviestintä 3
     
           
                                   
Informaatiolukutaito 1
     
           
                                   
Osallistava taide itsetuntemuksen ja ryhmäytymisen välineenä 5
     
           
                                   
Sosiaalipedagogiikan ja sosiaalialan asiakastyön perusteet 5
     
           
                                   
AMMATTIOPINNOT
                                                               
Sosialipedagoginen kasvatus- ja ohjausosaaminen
                                                               
Ihmisen kasvu ja kehitys 5
     
           
                                   
Kasvuympäristöt 5
     
           
                                   
Kasvatus- ja ohjausosaaminen 5
     
           
                                   
Hyvinvointipolitiikan muutossuunnat
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                               
Yhteiskunnan muutos, sosiaalihuollon tehtävät ja haasteet 5  
     
               
                             
Yksilönä yhteiskunnassa 5  
     
               
                             
Human Rights 2                                                                
Child´s Rights 2  
     
               
                             
Englannin kieli ja viestintä 3  
     
               
                             
Sosiaalista osallisuutta tukeva asiakastyö
                                                               
Sosiaalisen kuntoutumisen tukeminen 5  
     
               
                             
Ryhmä- ja yhteisötason ohjaus 5  
     
               
                             
Lääkehoito 2  
     
               
                             
Ruotsin kieli, kirjallinen 1.5  
       
                   
                       
Ruotsin kieli, suullinen 1.5  
       
                   
                       
Suuntaava opintopolku
(Valitaan opintoja 100 op)
                                                               
Sosiaalipedagoginen varhais- ja nuorisokasvatus
(Valitaan opintoja 25 op)
                                                               
Varhaiskasvatus 10  
       
                   
                       
Varhaiserityiskasvatus 5  
       
                   
                       
Nuorisokasvatus 10  
       
                   
                       
Sosiaalipedagoginen aikuistyö
(Valitaan opintoja 25 op)
                                                               
Työelämäosallisuutta vahvistava toiminta 5                                                                
Multicultural work 5                                                                
Keskusteluja ikääntymisestä 5                                                                
Voimavaraistavat menetelmät osallisuuden tukemisessa 5                                                                
Uudistuva sosiaaliohjaus 5                                                                
Ammatillinen harjoittelu I
                                                               
Ammatillinen harjoittelu I 15    
       
                       
                 
Sosiaalipedagogisen muutostyön osaaminen
                                                               
Lastensuojelu 4    
       
                       
                 
Päihdetyö 4    
       
                       
                 
Mielenterveystyö 4    
       
                       
                 
Perhetyö 4    
       
                       
                 
Muutostyön syventävä 4    
         
                           
           
Ammatillinen harjoittelu II
                                                               
Ammatillinen harjoittelu II 15    
         
                           
           
Hyvinvointipalvelujen kehittäminen
                                                               
Otetta osaamiseen -yrittäjyysosaaminen 5    
       
                         
     
Johtaminen, esimiestyö ja työyhteisöissä toimiminen 5    
       
                         
     
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 5    
       
                         
     
Ammatillinen harjoittelu III
                                                               
Ammatillinen harjoittelu III 15      
         
                               
     
Opinnäytetyö
                                                               
Opinnäytetyön asiantuntijaosaaminen 1 5    
         
                           
           
Opinnäytetyön asiantuntijaosaaminen 2 5      
         
                               
     
Opinnäytetyön asiantuntijaosaaminen 3 5      
           
                                   
29.35562.533.229.327283131.527.85.39.89.89.89999.39.39.310.310.310.310.510.510.59.39.39.31.81.81.8
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                               
Täydentävä osaaminen
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                               
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                               
00000000000000000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 6060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Sosionomikoulutus 16S

Syksyllä 2016 alkavassa päivätoteutuksessa suuntaudutaan sosiaalipedagogiseen aikuistyöhön, joka tuottaa valmiuksia laaja-alaisesti aikuisväestön kuntouttavaan työhön. Polku ei anna kelpoisuutta asetuksen (608/2005) mukaisiin lastentarhanopettajan tehtäviin.

Keväällä 2017 alkavassa päivätoteutuksessa suuntaudutaan sosiaalipedagogiseen varhais- ja nuorisokasvatukseen, joka tuottaa valmiuksia laaja-alaisesti esimerkiksi lastensuojelu- ja perhetyöhön sekä koulukuraattorin työhön. Polku antaa kelpoisuuden lastentarhanopettajan tehtäviin, mikäli opiskelija sisällyttää opintoihinsa kelpoisuuteen vaadittavat opinnot.

Sosionomikoulutus 16S Sosiaalipedagoginen aikuistyö

Sosiaalipedagogisen aikuistyön polku tuottaa valmiuksia laaja-alaisesti esimerkiksi aikuisväestön kuntouttavaan työhön sekä lastensuojelu- ja perhetyöhön.