IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Amk-tutkinnot, päivätoteutus > Sosionomikoulutus > Sosionomikoulutus 16s, sosionomikoulutus 16s sosiaalipedagoginen aikuistyö
AMK-tutkinnot, päivätoteutus ...

Sosionomikoulutus 16S, Sosionomikoulutus 16S Sosiaalipedagoginen aikuistyö

2016

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1K 1S 2K 2S 3K 3S 4K 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3
YDINOSAAMINEN
(Valitaan opintoja 180 op)
                                                               
PERUSOPINNOT
                                                               
Ammatillisen vuorovaikutuksen perusteet
                                                               
Ammatillinen osaaminen 1
   
         
                             
Asiantuntijaviestintä 3
     
           
                                   
Informaatiolukutaito 1
     
           
                                   
Osallistava taide itsetuntemuksen ja ryhmäytymisen välineenä 5
     
           
                                   
Sosiaalipedagogiikan ja sosiaalialan asiakastyön perusteet 5
     
           
                                   
AMMATTIOPINNOT
                                                               
Sosialipedagoginen kasvatus- ja ohjausosaaminen
                                                               
Ihmisen kasvu ja kehitys 5
     
           
                                   
Kasvuympäristöt 5
     
           
                                   
Kasvatus- ja ohjausosaaminen 5
     
           
                                   
Hyvinvointipolitiikan muutossuunnat
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                               
Yhteiskunnan muutos, sosiaalihuollon tehtävät ja haasteet 5
       
               
                             
Yksilönä yhteiskunnassa 5
       
               
                             
Human Rights 2                                                                
Englannin kieli ja viestintä 3
       
               
                             
Sosiaalista osallisuutta tukeva asiakastyö
                                                               
Sosiaalisen kuntoutumisen tukeminen 5
       
               
                             
Ryhmä- ja yhteisötason ohjaus 5
       
               
                             
Lääkehoito 2
       
               
                             
Ruotsin kieli, kirjallinen 1.5  
       
                   
                       
Ruotsin kieli, suullinen 1.5  
       
                   
                       
Suuntaava opintopolku
(Valitaan opintoja 100 op)
                                                               
Sosiaalipedagoginen aikuistyö
(Valitaan opintoja 25 op)
                                                               
Työelämäosallisuutta vahvistava toiminta 5                                                                
Multicultural work 5                                                                
Keskusteluja ikääntymisestä 5                                                                
Voimavaraistavat menetelmät osallisuuden tukemisessa 5                                                                
Uudistuva sosiaaliohjaus 5                                                                
Ammatillinen harjoittelu I
                                                               
Ammatillinen harjoittelu I 15  
         
                       
                 
Sosiaalipedagogisen muutostyön osaaminen
                                                               
Lastensuojelu 4  
         
                       
                 
Päihdetyö 4  
         
                       
                 
Mielenterveystyö 4  
         
                       
                 
Perhetyö 4  
         
                       
                 
Muutostyön syventävä 4    
         
                           
           
Ammatillinen harjoittelu II
                                                               
Ammatillinen harjoittelu II 15    
         
                           
           
Hyvinvointipalvelujen kehittäminen
                                                               
Otetta osaamiseen -yrittäjyysosaaminen 5    
         
                         
     
Johtaminen, esimiestyö ja työyhteisöissä toimiminen 5    
         
                         
     
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 5    
         
                         
     
Ammatillinen harjoittelu III
                                                               
Ammatillinen harjoittelu III 15    
           
                               
     
Opinnäytetyö
                                                               
Opinnäytetyön asiantuntijaosaaminen 1 5    
         
                           
           
Opinnäytetyön asiantuntijaosaaminen 2 5    
           
                               
     
Opinnäytetyön asiantuntijaosaaminen 3 5      
           
                                   
54.534595.529.52533131.527.55.59.89.89.88.38.38.311110.310.310.310.510.510.59.29.29.21.81.81.8
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                               
Täydentävä osaaminen
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                               
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                               
00000000000000000000000000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 6060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Sosionomikoulutus 16S

Syksyllä 2016 alkavassa päivätoteutuksessa suuntaudutaan sosiaalipedagogiseen aikuistyöhön, joka tuottaa valmiuksia laaja-alaisesti aikuisväestön kuntouttavaan työhön. Polku ei anna kelpoisuutta asetuksen (608/2005) mukaisiin lastentarhanopettajan tehtäviin.

Keväällä 2017 alkavassa päivätoteutuksessa suuntaudutaan sosiaalipedagogiseen varhais- ja nuorisokasvatukseen, joka tuottaa valmiuksia laaja-alaisesti esimerkiksi lastensuojelu- ja perhetyöhön sekä koulukuraattorin työhön. Polku antaa kelpoisuuden lastentarhanopettajan tehtäviin, mikäli opiskelija sisällyttää opintoihinsa kelpoisuuteen vaadittavat opinnot.

Sosionomikoulutus 16S Sosiaalipedagoginen aikuistyö

Sosiaalipedagogisen aikuistyön polku tuottaa valmiuksia laaja-alaisesti esimerkiksi aikuisväestön kuntouttavaan työhön sekä lastensuojelu- ja perhetyöhön.