IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Amk-tutkinnot, päivätoteutus > Konetekniikan koulutus
AMK-tutkinnot, päivätoteutus ...

Konetekniikan koulutus, Insinööri (AMK): 240 op
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto

  • Koulutuksen tiedot
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot
Koulutuksen rakennetaulukot

Tutkintonimike ja tutkinnon taso

Insinööri (AMK)

Koulutuksen tavoite

Konetekniikan koulutuksen profiili Lahden ammattikorkeakoulussa on "älykkäät koneet ja robotiikka". Valittu profiili näkyy sekä koulutuksen sisällössä että yhdessä elinkeinoelämän (yritykset, kunnat ja kaupungit, korkeakoulut) kanssa tehtävissä projekteissa.

Koulutuksessa opit menetelmiä, tekniikoita, ohjelmistoja ja toimintatapoja, joita käyttämällä osaat suunnitella toimivan ja taloudellisen koneautomaatioratkaisun. Oppimista syventävät työelämälähtöiset projektit, joita tehdään yhteistyössä työn tilaajan kanssa.

Jos valitset suuntautumiseksi koneensuunnittelun, insinööri (amk) tutkinnon suoritettuasi osaat suunnitella ja mitoittaa koneen tai laitteen mekaaniset osat sekä kokonaisuuden. Osaat myös valita nykyaikaiseen tuotantoon tai muuhun tarpeeseen liittyvän robotiikkaratkaisun.

Jos valitset suuntautumiseksi sähkö- ja automaatiotekniikan, insinööri (amk) tutkinnon suoritettuasi osaat suunnitella ja mitoittaa koneen tai laitteen sähköiset osat sekä kokonaisuuden. Osaat myös valita nykyaikaiseen tuotantoon tai muuhun tarpeeseen liittyvän robotiikkaratkaisun.

Jos valitset suuntautumiseksi materiaali- ja valmistustekniikan, insinööri (amk) tutkinnon suoritettuasi osaat valita koneisiin, laitteisiin ja tuotteisiin sopivat materiaalit ja niille taloudelliset valmistustekniikat.

Koulutuksen sisältö

Konetekniikan koulutuksessa kaikki opiskelevat samoja opintoja ensimmäiset 1,5 vuotta. Tänä aikana opit muun muassa mekaniikka- ja automaatiosuunnittelua, materiaali- ja valmistustekniikoita ja robotiikkaa. Opiskelet myös matematiikkaa ja fysiikkaa sekä kieliä, viestintää ja digitaitoja. Alun opintojen jälkeen osaat valita haluatko suuntautua koneautomaatioon vai materiaali- ja valmistustekniikkaan.

Koneensuunnittelun suuntautumisessa opit koneiden mekaanista suunnittelua. Syvennyt myös robottien käyttöön ja ohjaukseen, sillä ne ovat nykyaikaisen tuotannon olennainen osa.

Sähkö- ja automatiotekniikan suuntautumisessa opit automaattisten koneiden ja tuotantoautomaation suunnittelua. Syvennyt myös robottien käyttöön ja ohjaukseen, sillä ne ovat nykyaikaisen tuotannon olennainen osa.

Materiaali- ja valmistustekniikan suuntautumisessa syvennät osaamistasi materiaalien ominaisuuksista ja valmistustekniikoista.

Täydentävänä osaamisena opit koneinsinöörille tärkeää toiminnan ohjausta. Täydentäviin opintoihin voit valita myös väyläopintoja esim. palvelumuotoilua, kiertotaloutta tai yrittäjyyttä.

Punaisena lankana koulutuksessa on vuosittain tehtävä laaja projekti, joka kokoaa kyseisenä vuonna opittuja asioita. Projektin aihe voi olla esimerkiksi "automaattinen laite", "robotiikka" tai "älykäs kone". Projektia varten kootaan noin 8 hengen opiskelijatiimi, joka valitsee itselleen projektipäällikön. Opintojen alkuvaiheen projekti tehdään usein opettajien antamasta aiheesta mutta myöhemmin tehtävät projektit ovat yritysten toimeksiantoja.

Harjoittelu on tärkeä osa opintoja. Harjoittelussa pääset tutustumaan yrityksen / yritysten toimintakulttuuriin ja saat arvokasta työkokemusta. Opinnäytetyössä pääset paneutumaan työelämälähtöiseen aiheeseen, joka on usein suunnittelu- tai selvitystehtävä.

Opintojen rakenne

Opintojen rakenne, 240 OP

Insinöörikoulutuksen opetussuunnitelma Lahden ammattikorkeakoulussa rakentuu ydinosaamisesta (180 op) ja täydentävästä osaamisesta (60 op). Ydinosaaminen muodostuu kaikille Lahden ammattikorkeakoulun opiskelijoille yhteisestä ydinosaamisesta (25 op), ammatillisesta ydinosaamisesta (110 op), harjoittelusta (30 op) ja opinnäytetyöstä (15 op). Täydentävä osaaminen voi olla joko insinööriopintoja, monialaisia väyläopintoja tai jotakin muuta omaa ammatillista kasvua tukevaa osaamista. Opetussuunnitelma rakentuu moduuleista, jotka ovat laajuudeltaan 10–25 op. Moduulit jakaantuvat opintojaksoihin, jotka ovat laajuudeltaan 3–5 op.

Suuntautumisen valinta

Opinnoissasi voit suuntautua koneautomaatioon tai materiaali- ja valmistustekniikkaan. Teet valinnan toisena opiskeluvuotena, jolloin laadit henkilökohtaisen oppimissuunnitelman yhdessä tutoropettajasi kanssa.

Lisätietoa opetuskielistä

Tutkintokieli on suomen kieli. Osa opintojaksoista toteutetaan englannin kielellä, ja tentin, harjoitustyön tai opinnäytetyön voi sovitusti tehdä englannin kielellä.

Opinnäytetyö

Ammattikorkeakoulututkintoon kuuluu 15 opintopisteen laajuinen opinnäytetyö. Opinnäytetyö laajentaa ja syventää ammattiosaamistasi ja antaa monipuolisia valmiuksia toimia alan kehittämistehtävissä. Opinnäytetyö kehittää tiedonhankinta- ja ongelmaratkaisutaitojasi sekä kokonaisuuksien hahmottamista. Se mahdollistaa myös aidon vuorovaikutuksen työelämän kanssa, koska opinnäytetyö toteutetaan pääsääntöisesti työelämän toimeksiantona. Opinnäytetyö voidaan tehdä yksilö-, pari- tai ryhmätyönä ja siihen kuuluu kirjallinen raportti. Parhaimmillaan opinnäytetyö toimii ponnahduslautana työelämään.

Pätevyys

Tutkinto antaa insinööripätevyyden (AMK), mikä vastaa alempaa yliopistotutkintoa (Bachelor of Science) konetekniikassa. Opinnot kestävät 4 vuotta.

Kansainvälistyminen

Tarjoamme sinulle monipuoliset mahdollisuudet hankkia arvokasta kansainvälistä osaamista työelämää varten. Voit suorittaa osan opinnoistasi yhteistyökorkeakouluissamme eri puolilla maailmaa ja lähteä ulkomaille myös tutkintoon sisältyvän harjoitteluun. Eri kieliä opiskelemalla tarjoamme mahdollisuuden hankkia laaja ja monipuolinen kielitaito. Osallistumalla englanninkieliseen opetukseen, pääset tutustumaan eri kulttuureista tuleviin opettajiin ja opiskelijoihin.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Opiskelun aikana ollaan aktiivisesti yhteistyössä yritysten kanssa. Erityisesti näiden toimeksiantojen kautta opiskelija saa käsityksen siitä, millaisia työelämätaitoja edellytetään suunnittelutyössä ja toiminnan ohjauksessa.

Tutkimuksen painopisteet

Opinnot kytkeytyvät vahvasti työelämän kehittämiseen yhdessä yritysten ja työyhteisöjen kanssa. Monialaiset, työelämälähtöiset hankkeet ja erilaiset oppimisympäristöt (mm. opiskelijaosuuskunnat, LimuRadio, SimulTi, Fumatec ja Linkku) vahvistavat kytköksiäsi aitoon vuorovaikutukseen työelämän kanssa koko opintojesi ajan.

Konetekniikan tutkimustoiminnassa "Älykkäät koneet ja robotiikka" tarkoittaa käytännössä koneiden toiminnan simuloinnin, 3D-mallinnuksen, 3D-tulostuksen, tuotantoautomaation ja robotiikan kehittämistä sekä yritysprojekteissa että laajemmissa kansallisissa ja kansainvälisissä hankkeissa.

Uramahdollisuudet

Konetekniikan insinöörinä työskentelet esimerkiksi teollisuudessa tai suunnittelutoimistossa. Tyypillisiä työtehtäviä ovat esim. mekaniikkasuunnittelija tai automaatiosuunnittelija. Voit myös työskennellä tuotantoinsinöörinä, huoltoinsinöörinä tai myynti-insinöörinä tai toimia yrittäjänä.

Jatko-opintomahdollisuudet

AMK-insinööri voi hakeutua suoraan DI- tai maisterikoulutukseen (Master) mahdollisten siltaopintojen (esim. matematiikassa) jälkeen. Konetekniikan AMK-insinööri voi hakeutua myös ylempään ammattikorkeakoulututkintoon tähtäävään koulutukseen hankittuaan 3 vuotta alan ammatillista työkokemusta. YAMK-tutkinto on laajuudeltaan 60 op. Lahden ammattikorkeakoulussa voit opiskella YAMK-tutkinnon ohjelmissa "Älykäs teollisuus ja uudet liiketoimintakonseptit" tai "Digitaaliset teknologiat".