IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Amk-tutkinnot, päivätoteutus > Energia- ja ympäristötekniikan koulutus > Energia- ja ympäristötekniikan koulutus 15s, ympäristö- ja energiatekniikka

Energia- ja ympäristötekniikan koulutus 15S, Ympäristö- ja energiatekniikka

2015

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
YDINOSAAMINEN
(Valitaan opintoja 180 op)
                                                                       
PERUSOPINNOT
(Valitaan opintoja 75 op)
                                                                       
Orientointi
                                                                       
Asiantuntijaviestintä 3
     
             
                                         
Informaatiolukutaito 1
     
             
                                         
Fysiikan ja kemian perusopinnot 3
     
             
                                         
Matematiikan perusteet 3
     
             
                                         
Tietotekniikka I 3
     
             
                                         
Oppiminen ja ammatillinen kasvu 2
     
             
                                         
Ympäristö- ja energiatekniikka
                                                                       
Mekaniikka 3
     
             
                                         
Jäte-, energia- ja vesihuolto 6
     
             
                                         
Maa- ja vesiekosysteemit 3
     
             
                                         
Yhdyskunnat ja viranomaissäätely
                                                                       
Geometria ja trigonometria 3
       
                 
                                   
CAD 1 -suunnittelu 3
       
                 
                                   
Ympäristövaikutusten arviointi 3
       
                 
                                   
Ympäristölainsäädäntö ja hallinto 3
       
                 
                                   
Yhdyskuntasuunnittelu 3
       
                 
                                   
Paikkatiedon soveltaminen
                                                                       
Ruotsin kieli, kirjallinen 1.5
       
                 
                                   
Ruotsin kieli, suullinen 1.5
       
                 
                                   
Vektorit ja matriisit 3
       
                 
                                   
Paikkatiedon perusteet 3
       
                 
                                   
Ympäristöprojekti 6
       
                 
                                   
Yhdyskuntatekniikka ja infrarakentaminen
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                       
Englannin kieli ja viestintä 3                                                                        
Differentiaali- ja integraalilaskenta I 3  
       
                     
                             
Ympäristönsuunnittelun talousmatematiikka 3  
       
                     
                             
Ympäristögeotekniikka ja maarakentaminen 3  
       
                     
                             
Yhdyskuntatekniikka ja verkostosuunnittelu 3  
       
                     
                             
AMMATTIOPINNOT
(Valitaan opintoja 60 op)
                                                                       
Projekti (E) ja menetelmäopinnot
                                                                       
Environmental Project 1 10    
         
                             
                 
Tutkimusmenetelmät ja seminaarityöskentely 5    
         
                             
                 
Pilaantuneen maa-alueen ja pohjaveden kunnostus
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                       
Tilastomatematiikka I 3  
       
                     
                             
Kestävä kehitys ja energiatehokkuus kunnostuksessa (in-situ -menetelmät) 3  
       
                     
                             
Maastotyöskentely, mittaukset ja työmaavalvonta 3  
         
                         
                       
Pilaantuneen kohteen kunnostusprosessi 3  
       
                     
                             
Ympäristötutkimuksen kemia ja laboratorioanalyysit 3  
       
                     
                             
Vesien hallinta, vesirakentaminen ja vesi globaalina resurssina
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                       
Ammattienglanti 3  
         
                         
                       
Haja-asutusalueiden vesihuolto, vesistöjen kunnostus ja rakentaminen 3  
         
                         
                       
Kaupunkialueiden vesien hallinta ja projekti 6  
         
                         
                       
Jäteveden käsittely ja hyödyntäminen 3  
       
                     
                             
Energian tuotanto ja uusiutuvat energiat
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                       
Fysiikan laboraatiot 3  
         
                         
                       
Lämpöenergia 3  
         
                         
                       
Sähkö- ja aaltoliikeoppi 3  
       
                     
                             
Energiatekniikka ja uusiutuvan energian tuotanto 6  
         
                         
                       
HARJOITTELU
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                                       
Harjoittelu 10    
       
                       
Harjoittelu 2 10    
       
                       
Harjoittelu 3 10    
       
                       
OPINNÄYTETYÖ
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                       
Opinnäytetyön suunnittelu 5    
         
                             
Opinnäytetyön toteutus 5    
         
                             
Opinnäytetyön julkaiseminen 5    
         
                             
605735253030302722.512.512.512.51010101010101010109997.57.57.54.24.24.24.24.24.24.24.24.2
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 60 op)
                                                                       
MUUT AMMATTIOPINNOT
(Valitaan opintoja 45 op)
                                                                       
Energiatehokkuus
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                       
Lämpöoppi ja kuljetusilmiöt 3    
         
                             
                 
Energianeuvonta 3    
         
                             
                 
Energiatehokkuus yhdyskuntarakenteessa 3    
         
                             
                 
Energiatehokkuuden parantaminen -projekti 3    
         
                             
                 
Energiatehokkuus rakennuksissa 3    
         
                             
                 
Energiaa syventävä moduuli
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                       
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                       
Englannin kielen valmentavat opinnot 3  
       
                     
                             
Ruotsin kielen valmentavat opinnot 3  
         
                         
                       
06150003315000000000111111555000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Energia- ja ympäristötekniikan koulutus 15S

Energia- ja ympäristötekniikan koulutusvastuu käsittää kaksi ydinosaamisaluetta: Yhdyskuntasuunnittelu ja Ympäristötekniikka.

Ympäristöteknologian koulutusohjelmassa kaikki opiskelevat samoja opintoja ensimmäiset lähes puolitoista vuotta. Tämän jälkeen opiskelija valitsee pääaineekseen ympäristötekniikan tai yhdyskuntasuunnittelun.

Koulutukseen perusopintoihin kuuluu matematiikan, fysiikan ja kemian opintoja. Kaikille yhteiset ammattiopinnot sisältävät muun muassa tutustumista maa-, vesi- ja kaupunkiekosysteemeihin, jäte-, vesi-, ja energiahuoltoon sekä ympäristölainsäädäntöön. Yhdyskuntasuunnittelu ja - tekniikka tulevat tutuiksi sekä teorian, käytännön esimerkkien että suunnitteluohjelmien avulla.

Opiskelun aikana ollaan aktiivisesti yhteistyössä yritysten ja julkisyhteisöjen (esim. kunnat, kaupungit, yliopistot ja tutkimuslaitokset) kanssa. Erityisesti näiden toimeksiantojen kautta opiskelija saa käsityksen siitä, millaisia työelämätaitoja edellytetään suunnittelu - ja konsulttityössä.

Opintojen olennaisia osia ovat työharjoittelu sekä opinnäytetyö. Työharjoittelujaksoilla opiskelija perehtyy yrityksen tai julkisyhteisön toimintaan sekä käytännön työskentelyyn. Opinnäytetyössä opiskelija keskittyy kiinnostavan työelämälähtöisen aiheen selvitys- ja suunnittelutehtävään.

Syksyllä 2013 koko koulutusohjelma muutti Niemenkadulle Lahden tiede- ja yrityspuistoon, jossa opetus tapahtuu. Tiede- ja yrityspuistossa opiskelee myös pääosa ammattikorkeakoulun liiketalouden opiskelijoista sekä Helsingin yliopiston ympäristötieteen laitoksen opiskelijoita. Kiinteistössä toimii noin 50 yritystä. Uusiutuvaan energiaan liittyvää opetusta toteutetaan myös tutkimuskeskus Energonissa.

-

Ympäristö- ja energiatekniikka

Pilaantuneen maa-alueen ja pohjaveden kunnostus –moduulissa käsitellään näytteiden ottoa ja kenttämittauksia sekä niiden eroja. Mittaus- ja
analyysituloksia opitaan käsittelemään ja raportoimaan sekä tutustutaan ympäristön kunnostuksen ja ylläpidon tärkeyteen.
Vesien hallinta, vesirakentaminen ja vesi globaalina resurssina –moduulin aihepiiri kattaa vesihuollon yksikköprosessit puhtaan veden
valmistuksen ja jäteveden puhdistuksen alueilta. Vesihuoltoa käsitellään osana yhdyskuntatekniikkaa, lisäksi tutustutaan laitosten toimintaan ja
valvontaan. Sanitaatiota ja puhdasta vettä käsitellään globaalista näkökulmasta. Lisäksi tutustutaan vesistöjen kunnostukseen ja ylläpitoon sekä
hulevesien käsittelyyn kaupunki- ja maaseutualueilla.
Energian tuotanto ja uusiutuvat energiat –moduulissa opiskelija perehtyy energian tuotantoon liittyviin kansainvälisiin sopimuksiin ja
lainsäädäntöön. Energian tuotannon kannalta keskeiset fysiikan ilmiöt liittyvät osana moduuliin kuten myös energian tuotantoon liittyvät laitteet.
Eri energiantuotantotapoja vertaillaan ja tarkastellaan, millaista liiketoimintaa uusituvan energian alalla on.
Energiatehokkuus -moduulissa käsitellään lämpöoppia, kuljetusilmiöitä ja energiatehokkuuden käsitteitä. Esiin tulee, millaisin keinoin
yhdyskuntarakenteen ja yksittäisen rakennuksen energiatehokkuutta voidaan parantaa. Lisäksi käsitellään energianeuvonnan periaatteita sekä
kohderyhmiä ja asiakasneuvontaa. Moduuliin sisältyy projektityö, jonka aiheena on valitun kohteen energiatehokkuuden parantaminen.
Ympäristötehokkuus -moduuli käsittelee jätteiden osuutta osana materiaalikiertoa sekä liiketoimintamahdollisuutena, joka tähtää jätteen määrän
vähentämiseen. Opiskelijat perehtyvät työskentelyyn kehittämis- ja suunnitteluprojekteissa sekä omaksuvat niiden edellyttämät ryhmätyö-,
raportointi- ja esittelyvalmiudet. Moduulissa opitaan kehittämään yrityksen tai julkisyhteisön toimintaa laatimalla jätehuoltosuunnitelma sekä
tekemällä auditointi ja ideoimalla uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Myös yritystä koskevaa ympäristölainsäädäntöä käsitellään tässä
yhteydessä.
Energiaa syventävä moduuli esittelee biojätteen erilaisia muotoja ja määriä, bioprosessien erityispiiteitä ja biojätteen hallittua käsittelyä.
Perehdytään hapellisen ja hapettoman jätteenkäsittelyn prosesseihin. Moduulissa tarkastellaan biomassojen käsittelyä ja hyödyntämistä
energiana sekä opiskellaan taloudellista tarkastelua valituista jätelajeista.