IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Amk-tutkinnot, päivätoteutus > Energia- ja ympäristötekniikan koulutus > Energia- ja ympäristötekniikan koulutus 15s, yhdyskuntasuunnittelu

Energia- ja ympäristötekniikan koulutus 15S, Yhdyskuntasuunnittelu

2015

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
YDINOSAAMINEN
(Valitaan opintoja 180 op)
                                                                       
PERUSOPINNOT
(Valitaan opintoja 75 op)
                                                                       
Orientointi
                                                                       
Asiantuntijaviestintä 3
     
             
                                         
Informaatiolukutaito 1
     
             
                                         
Fysiikan ja kemian perusopinnot 3
     
             
                                         
Matematiikan perusteet 3
     
             
                                         
Tietotekniikka I 3
     
             
                                         
Oppiminen ja ammatillinen kasvu 2
     
             
                                         
Ympäristö- ja energiatekniikka
                                                                       
Mekaniikka 3
     
             
                                         
Jäte-, energia- ja vesihuolto 6
     
             
                                         
Maa- ja vesiekosysteemit 3
     
             
                                         
Yhdyskunnat ja viranomaissäätely
                                                                       
Geometria ja trigonometria 3
       
                 
                                   
CAD 1 -suunnittelu 3
       
                 
                                   
Ympäristövaikutusten arviointi 3
       
                 
                                   
Ympäristölainsäädäntö ja hallinto 3
       
                 
                                   
Yhdyskuntasuunnittelu 3
       
                 
                                   
Paikkatiedon soveltaminen
                                                                       
Ruotsin kieli, kirjallinen 1.5
       
                 
                                   
Ruotsin kieli, suullinen 1.5
       
                 
                                   
Vektorit ja matriisit 3
       
                 
                                   
Paikkatiedon perusteet 3
       
                 
                                   
Ympäristöprojekti 6
       
                 
                                   
Yhdyskuntatekniikka ja infrarakentaminen
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                       
Englannin kieli ja viestintä 3                                                                        
Ympäristönsuunnittelun talousmatematiikka 3  
       
                     
                             
Ympäristögeotekniikka ja maarakentaminen 3  
       
                     
                             
Yhdyskuntatekniikka ja verkostosuunnittelu 3  
       
                     
                             
Ympäristöfysiikka 3  
       
                     
                             
AMMATTIOPINNOT
(Valitaan opintoja 60 op)
                                                                       
Projekti (E) ja menetelmäopinnot
                                                                       
Environmental Project 1 10    
         
                             
                 
Tutkimusmenetelmät ja seminaarityöskentely 5    
         
                             
                 
Yhdyskuntasuunnittelun lähtökohdat
                                                                       
Rakennettu ympäristö ja yhdyskunnat 4  
         
                         
                       
Kuvankäsittely (Photoshop) 3  
       
                     
                             
Maanmittaus, kartat ja kiinteistönmuodostus 3  
       
                     
                             
Maisema maankäytön suunnittelussa 5  
         
                         
                       
Liikenne ja maankäyttö
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                       
Yhdyskuntasuunnittelu / LAMK 5  
         
                         
                       
Katu- ja tiesuunnittelu 5  
         
                         
                       
Liikenneturvallisuus ja -psykologia 5  
         
                         
                       
Asuinympäristöt
                                                                       
Asemakaavoitus 5  
         
                         
                       
Lähiympäristön käsittely 5  
       
                     
                             
Asuinympäristöt-projekti 5  
         
                         
                       
HARJOITTELU
(Valitaan opintoja 30 op)
                                                                       
Harjoittelu 10    
       
                       
Harjoittelu 2 10    
       
                       
Harjoittelu 3 10    
       
                       
OPINNÄYTETYÖ
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                       
Opinnäytetyön suunnittelu 5    
         
                             
Opinnäytetyön toteutus 5    
         
                             
Opinnäytetyön julkaiseminen 5    
         
                             
605735253030233422.512.512.512.51010101010107.77.77.711.311.311.37.57.57.54.24.24.24.24.24.24.24.24.2
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
(Valitaan opintoja 60 op)
                                                                       
MUUT AMMATTIOPINNOT
(Valitaan opintoja 45 op)
                                                                       
Kuntaprojekti
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                       
Tilastomatematiikka 2 3    
         
                             
                 
Kuntaprojektiprojekti 9    
         
                             
                 
Ammattienglanti 3    
         
                             
                 
Energiatehokkuus
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                       
Lämpöoppi ja kuljetusilmiöt 3    
         
                             
                 
Energianeuvonta 3    
         
                             
                 
Energiatehokkuus yhdyskuntarakenteessa 3    
         
                             
                 
Energiatehokkuuden parantaminen -projekti 3    
         
                             
                 
Energiatehokkuus rakennuksissa 3    
         
                             
                 
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                       
Englannin kielen valmentavat opinnot 3  
       
                     
                             
Ruotsin kielen valmentavat opinnot 3  
         
                         
                       
06300003330000000000111111101010000000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Energia- ja ympäristötekniikan koulutus 15S

Energia- ja ympäristötekniikan koulutusvastuu käsittää kaksi ydinosaamisaluetta: Yhdyskuntasuunnittelu ja Ympäristötekniikka.

Ympäristöteknologian koulutusohjelmassa kaikki opiskelevat samoja opintoja ensimmäiset lähes puolitoista vuotta. Tämän jälkeen opiskelija valitsee pääaineekseen ympäristötekniikan tai yhdyskuntasuunnittelun.

Koulutukseen perusopintoihin kuuluu matematiikan, fysiikan ja kemian opintoja. Kaikille yhteiset ammattiopinnot sisältävät muun muassa tutustumista maa-, vesi- ja kaupunkiekosysteemeihin, jäte-, vesi-, ja energiahuoltoon sekä ympäristölainsäädäntöön. Yhdyskuntasuunnittelu ja - tekniikka tulevat tutuiksi sekä teorian, käytännön esimerkkien että suunnitteluohjelmien avulla.

Opiskelun aikana ollaan aktiivisesti yhteistyössä yritysten ja julkisyhteisöjen (esim. kunnat, kaupungit, yliopistot ja tutkimuslaitokset) kanssa. Erityisesti näiden toimeksiantojen kautta opiskelija saa käsityksen siitä, millaisia työelämätaitoja edellytetään suunnittelu - ja konsulttityössä.

Opintojen olennaisia osia ovat työharjoittelu sekä opinnäytetyö. Työharjoittelujaksoilla opiskelija perehtyy yrityksen tai julkisyhteisön toimintaan sekä käytännön työskentelyyn. Opinnäytetyössä opiskelija keskittyy kiinnostavan työelämälähtöisen aiheen selvitys- ja suunnittelutehtävään.

Syksyllä 2013 koko koulutusohjelma muutti Niemenkadulle Lahden tiede- ja yrityspuistoon, jossa opetus tapahtuu. Tiede- ja yrityspuistossa opiskelee myös pääosa ammattikorkeakoulun liiketalouden opiskelijoista sekä Helsingin yliopiston ympäristötieteen laitoksen opiskelijoita. Kiinteistössä toimii noin 50 yritystä. Uusiutuvaan energiaan liittyvää opetusta toteutetaan myös tutkimuskeskus Energonissa.

-

Yhdyskuntasuunnittelu

Yhdyskuntasuunnittelun lähtökohdat -moduulissa tutustutaan maiseman ja rakennetun ympäristön ominaisuuksiin sekä erilaisiin
yhdyskuntatyyppeihin. Maiseman inventointi ja analysointi ovat keskeisiä yhdyskuntasuunnittelun lähtökohtia, samoin rakennetun ympäristön
historiallisten arvojen tunnistaminen. Moduulissa opitaan myös tunnistamaan eri aikojen rakentamista ja tyylisuuntia. Moduuliin sisältyy myös
kuvankäsittelyn ja kuvallisen esittämisen opintoja. Opittuja periaatteita sovelletaan käytäntöön harjoitustehtävien avulla.
Asuinympäristöt-moduulissa keskitytään asuinaluesuunnitteluun valitulla kohdealueella. Opitaan asuinrakentamiseen ja lähiympäristöön liittyvää
mitoitusta ja esitystapoja, suunnitellaan alueen havainnekuva sekä laaditaan sen mukaisesti asemakaava-asiakirjat käyttäen hyväksi cadpohjaista
suunnittelua ja suunnitelmasovelluksia. Lähiympäristön käsittelyssä tutustutaan alueelle sopivaan kasvillisuuteen, ympäristörakenteisiin
ja eri toimintojen tilantarpeisiin ja kehitetään asuinympäristöön sopiva suunnitelma.
Maakäytön ja liikenteen suunnittelu –moduuliin sisältyy yhdyskuntasuunnittelun, katu- ja tiesuunnittelun sekä liikenneturvallisuuden ja -
psykologian opintojaksoja, joilla opiskellaan mm. yhdyskuntien ja liikenneväylien välistä vuorovaikutusta ja sen huomioimista.
Kuntaprojekti käsittelee monialaisempia suunnittelutehtäviä, yleiskaavoitusta maaseutualueille ja kaupunkien tai taajamien keskusta-alueiden
kehittämistä. Ympäristön käyttäjät ja vuorovaikutteinen suunnittelu otetaan huomioon harjoitustöissä. Aiemmin opittuja taitoja hyödynnetään
alueiden inventoinnissa ja suunnittelussa. Suunnittelukursseihin sisältyy laajahko projektityö. Tähän moduuliin on integroitu kuvallisen viestinnän
opetusta, englannin kielen ammattikurssi sekä matematiikkaa.