IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Amk-tutkinnot, päivätoteutus > Energia- ja ympäristötekniikan koulutus
AMK-tutkinnot, päivätoteutus ...

Energia- ja ympäristötekniikan koulutus, Insinööri (AMK): 240 op
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto

  • Koulutuksen tiedot
  • Opetussuunnitelmat
  • Opinnot

Tutkintonimike ja tutkinnon taso

Insinööri (AMK)

Koulutuksen tavoite

Energia – ja ympäristötekniikan koulutuksen profiili Lahden ammattikorkeakoulussa on "kiertotalouden ratkaisut ja kestävä kaupunkiympäristö". Valittu profiili näkyy sekä koulutuksen sisällössä että yhdessä elinkeinoelämän (yritykset, kunnat ja kaupungit, korkeakoulut) kanssa tehtävissä projekteissa.

Koulutuksessa opit menetelmiä, tekniikoita, ohjelmistoja ja toimintatapoja, joita käyttämällä osaat suunnitella asiakkaalle energia – ja materiaalitehokkaita (resurssitehokkaita) ratkaisuja. Oppimista syventävät työelämälähtöiset projektit, joita tehdään yhteistyössä työn tilaajan kanssa.

Jos valitset suuntautumiseksi yhdyskuntasuunnittelun, insinööri (amk) tutkinnon suoritettuasi osaat kehittää rakennettua ympäristöä, hallitset kaavatasot ja tarvittavat suunnitteluohjelmistot ja perusinventoinnit sekä vuorovaikutteisen suunnitteluprosessin. Osaat myös parantaa yhdyskuntarakenteen energiatehokkuutta oman asiantuntemuksesi avulla.

Jos valitset suuntautumiseksi ympäristötekniikan, insinööri (amk) tutkinnon suoritettuasi osaat kehittää energia – ja materiaalitehokkaita tekniikoita ja toimintatapoja. Osaat arvioida ympäristön tilaa ja valita menetelmät ja tekniikat kunnostussuunnitelmaan. Kiertotalouden ratkaisujen kehittämisessä osaat tuoda oman ympäristötekniikan asiantuntemuksesi monialaisen tiimiin.

Koulutuksen sisältö

Energia - ja ympäristötekniikan koulutuksessa kaikki opiskelevat samoja opintoja 1,5 vuotta. Tänä aikana opit muun muassa maa-, vesi- ja kaupunkiekosysteemeistä, ilmastonmuutoksen vaikutuksista, jäte-, vesi- ja energiahuollosta, ympäristö- ja yhdyskuntasuunnittelusta sekä ympäristölainsäädännöstä. Opiskelet myös luonnontieteitä ilmiöpohjaisesti sekä kieliä, viestintää ja digitaitoja. Alun opintojen jälkeen valitset, suuntaudutko yhdyskuntasuunnitteluun vai ympäristötekniikkaan.

Yhdyskuntasuunnittelussa keskityt ympäristöystävälliseen ja energiatehokkaaseen asuinympäristöjen, yhdyskuntarakenteiden ja liikenneväylien kehittämiseen CAD-pohjaisia suunnitteluohjelmia hyödyntäen. Kaupunkisuunnittelussa kaava- ja infraverkostojen suunnittelun ohella tärkeä sija on mm. hulevesien hallitulla käsittelyllä.

Ympäristötekniikassa syvennät osaamistasi resurssitehokkuudesta esimerkiksi tarkastelemalla teollisuuden sivuvirtojen (jäte) hyötykäyttömahdollisuuksia. Energiatehokkuus – teemaan voit paneutua vaikka uusiutuviin ja hajautettuihin energioihin keskittyvässä projektissa. Tärkeitä osaamisia työllistymisen kannalta ovat myös ympäristönäytteenotto, pilaantuneen maan ja vesiympäristön kunnostusprosessin hallinta sekä prosessien ja toimintojen ympäristötehokkuuden parantamisen tarkastelut.

Opiskelun aikana tehtävissä työelämälähtöisissä projekteissa syvennät osaamistasi itse aiheesta ja lisäksi opit projektinhallinta-, raportointi-, tiimityöskentelytaitoja, tutkimusmenetelmiä ja tiedonhakua. Työharjoittelussa perehdyt yrityksen tai julkisyhteisön toimintaan sekä käytännön työskentelyyn. Opinnäytetyössä keskityt kiinnostavan työelämälähtöisen aiheeseen tutkimuksellisella otteella.

Kiertotalous - väyläopinnoissa voit syventyä monialaisissa tiimeissä (mukana mm. muotoilun ja liiketalouden opiskelijoita) kiertotalouteen liittyviin teemoihin: energia- ja resurssitehokkuuteen, kestäviin toimintojen ohjaukseen, tuotesuunnitteluun ja sivuainevirtojen hyödyntämiseen. Toimeksiannot voivat tulla yrityksiltä ja väyläopinnot sisältävät mm. yrittäjyysosaamista jos haluat viedä omaa ideaa eteenpäin.

Voit täydentää osaamistasi paitsi energia – ja ympäristötekniikan "tarjottimelta" myös tekniikan ja LAMKin muista koulutuksista.

Opintojen rakenne

Opintojen rakenne, 240 OP

Insinöörikoulutuksen opetussuunnitelma Lahden ammattikorkeakoulussa rakentuu ydinosaamisesta (180 op) ja täydentävästä osaamisesta (60 op). Ydinosaaminen muodostuu kaikille Lahden ammattikorkeakoulun opiskelijoille yhteisestä ydinosaamisesta (25 op), ammatillisesta ydinosaamisesta (110 op), harjoittelusta (30 op) ja opinnäytetyöstä (15 op). Täydentävä osaaminen voi olla joko insinööriopintoja, monialaisia väyläopintoja tai jotakin muuta omaa ammatillista kasvua tukevaa osaamista. Opetussuunnitelma rakentuu moduuleista, jotka ovat laajuudeltaan 10-25 op. Moduulit jakaantuvat opintojaksoihin, jotka ovat laajuudeltaan 3 – 5 op.

Suuntautumisen valinta

Opinnoissasi voit suuntautua yhdyskuntasuunnitteluun tai ympäristötekniikkaan. Teet valinnan toisena opiskeluvuotena, jolloin laadit henkilökohtaisen oppimissuunnitelman yhdessä tutoropettajasi kanssa.

Lisätietoa opetuskielistä

Tutkintokieli on suomen kieli. Osa opintojaksoista toteutetaan englannin kielellä, ja tentin, harjoitustyön tai opinnäytetyön voi sovitusti tehdä englannin kielellä.

Opinnäytetyö

Ammattikorkeakoulututkintoon kuuluu 15 opintopisteen laajuinen opinnäytetyö. Opinnäytetyö laajentaa ja syventää ammattiosaamistasi ja antaa monipuolisia valmiuksia toimia alan kehittämistehtävissä. Opinnäytetyö kehittää tiedonhankinta- ja ongelmaratkaisutaitojasi sekä kokonaisuuksien hahmottamista. Se mahdollistaa myös aidon vuorovaikutuksen työelämän kanssa, koska opinnäytetyö toteutetaan pääsääntöisesti työelämän toimeksiantona. Opinnäytetyö voidaan tehdä yksilö-, pari- tai ryhmätyönä ja siihen kuuluu kirjallinen raportti. Parhaimmillaan opinnäytetyö toimii ponnahduslautana työelämään.

Kansainvälistyminen

Tarjoamme sinulle monipuoliset mahdollisuudet hankkia arvokasta kansainvälistä osaamista työelämää varten. Voit suorittaa osan opinnoistasi yhteistyökorkeakouluissamme eri puolilla maailmaa ja lähteä ulkomaille myös tutkintoon sisältyvän harjoitteluun. Eri kieliä opiskelemalla tarjoamme mahdollisuuden hankkia laaja ja monipuolinen kielitaito. Osallistumalla englanninkieliseen opetukseen, pääset tutustumaan eri kulttuureista tuleviin opettajiin ja opiskelijoihin.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Opiskelun aikana ollaan aktiivisesti yhteistyössä muiden alojen, yritysten ja julkisyhteisöjen (esim. kunnat, kaupungit, yliopistot ja tutkimuslaitokset) kanssa. Opintoihin integroitujen toimeksiantojen kautta saat käsityksen siitä, millaisia työelämätaitoja edellytetään ympäristöalalla.

Tutkimuksen painopisteet

Opinnot kytkeytyvät vahvasti työelämän kehittämiseen yhdessä yritysten ja työyhteisöjen kanssa. Monialaiset, työelämälähtöiset hankkeet ja erilaiset oppimisympäristöt (mm. opiskelijaosuuskunnat, LimuRadio, SimulTi, Fumatec ja Linkku) vahvistavat kytköksiäsi aitoon vuorovaikutukseen työelämän kanssa koko opintojesi ajan.

LAMKGreen oppimisympäristö mahdollistaa harjoittelun, projektityöskentelyn ja opinnäytteen teon LAMKin Kiertotalouden ja kestävän kaupunkiympäristön kehittämisen projekteissa. Pääset mukaan projektitiimiin, jossa opit projekti – ja tiimityöskentelyä ja järjestämään vaikka kansainvälistä tapahtumaa, tekemään yrityslähtöistä selvitystyötä jne.

Uramahdollisuudet

Yhdyskuntasuunnittelun insinöörinä työskentelet suunnittelijana projekteissa, konsulttitoimistoissa, kaupungin tai kunnan palveluksessa. Urapolku voi johtaa projektien vastuu - ja johtotehtäviin. Ympäristötekniikan insinöörinä voit toimia erilaisissa konsultointitehtävissä, suunnittelijana, yrityksen ympäristövastaavana tai - päällikkönä. Voit toimija myös kiertotalouden asiantuntijana yrityksessä tai julkisella sektorilla. Yksi mahdollisuus on yrittäjyys.

Jatko-opintomahdollisuudet

AMK-insinööri voi hakeutua suoraan DI- tai maisterikoulutukseen (Master) mahdollisten siltaopintojen (esimerkiksi matematiikassa) jälkeen. Ympäristöalan AMK-insinööri voi hakeutua suomen- tai englanninkieliseen ylempään ammattikorkeakoulututkintoon tähtäävään koulutukseen hankittuaan 3 vuotta alan ammatillista työkokemusta.

LAMKissa tekniikan alalla järjestettävät YAMK-ohjelmat (Kestävä kaupunkiympäristö ja Urban Sustainability) ovat laajuudeltaan 60 opintopistettä. Niissä keskitytään kaupunkiyhdyskuntien monialaiseen kehittämiseen ja ilmastonmuutokseen sopeutumiseen.