IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Amk-tutkinnot, päivätoteutus > Tietojenkäsittelyn koulutus > Tietojenkäsittelyn koulutus 15s

Tietojenkäsittelyn koulutus 15S

2015

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3
YDINOSAAMINEN
                                                               
Tietojenkäsittelyn koulutusohjelman perusopinnot
                                                               
Viestintä ja vuorovaikutustaidot
                                                               
Englannin kieli ja viestintä 3
     
           
                                   
Asiantuntijaviestintä 3
     
           
                                   
Informaatiolukutaito 1
     
           
                                   
Ruotsin kieli, kirjallinen 1.5
       
               
                             
Ruotsin kieli, suullinen 1.5
       
               
                             
Yhteisöviestintä ja monikulttuurisuustaidot 5
       
               
                             
ICT-osaaminen
                                                               
WWW-tuotanto
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                               
Kuvankäsittely 3
     
           
                                   
Projektityöskentelyn perusteet 4
     
           
                                   
Verkkopalvelut 3
     
           
                                   
WWW-julkaiseminen 3
     
           
                                   
WWW-teknologiat 5
     
           
                                   
Järjestelmät
                                                               
Green ICT järjestelmäprojekti 4
       
               
                             
Käyttöjärjestelmät ja laitteistot 3
       
               
                             
Ohjelmoinnin perusteet 4
       
               
                             
Tietoverkot ja tietoturva 4
       
               
                             
Sovellukset
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                               
Modulaariset tietojärjestelmät ja sovellukset 4  
       
                   
                       
Green ICT sovellusprojekti 4  
       
                   
                       
Tietovarastot 4  
       
                   
                       
ICT English 3  
       
                   
                       
Olio-ohjelmoinnin perusteet 4  
       
                   
                       
Yrittäjyys ja liiketoiminta
                                                               
Liiketoiminta tutuksi
                                                               
Yrityksen liiketoiminta ja henkilöstö 3
     
           
                                   
Logistiikka 3
     
           
                                   
Taloushallinto 3
       
               
                             
Markkinointi ja myynti 3
       
               
                             
Asiakasviestintä ja neuvottelutaidot 3
       
               
                             
Digitaalisuus palveluliiketoiminnassa
                                                               
Service Business 5  
       
                   
                       
Digital Services 5  
       
                   
                       
Digitaalisen palvelun suunnittelu 5  
       
                   
                       
Yrittäjyys ja kehittäminen
                                                               
ICT-ammattilaisen tutkimusmenetelmät 5    
           
                               
     
Työelämän kehittämisen menetelmät 5  
         
                       
                 
Yritystoiminta 5      
           
                                   
OPINNÄYTETYÖ
                                                               
Opinnäytetyön suunnittelu 5      
           
                                   
Opinnäytetyön toteutus 5      
           
                                   
Opinnäytetyön julkaiseminen 5      
           
                                   
HARJOITTELU
                                                               
Harjoittelu 10    
           
                               
     
Harjoittelu 2 10    
           
                               
     
Harjoittelu 3 10    
           
                               
     
6339352031323450352010.310.310.310.710.710.711.311.311.31.71.71.700011.711.711.76.76.76.7
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
                                                               
Ammattiopinnot
(Valitaan opintoja 45 op)
                                                               
ICT liiketoiminnassa ja kouluttajataidot
                                                               
Kouluttajataidot 5  
         
                       
                 
Toimistosovellusten tehokäyttö 5  
         
                       
                 
Web-sivusto sisällönhallintajärjestelmällä 5  
         
                       
                 
IT Project
                                                               
Project Communication and Reporting 5    
           
                               
     
Practices in IT Project 5    
           
                               
     
Real Life IT Project 5    
           
                               
     
ICT hyvinvointialalla
                                                               
Julkisen sektorin palveluprosessit 5    
         
                           
           
Sosiaali- ja terveydenhuollon tieto- ja palvelujärjestelmät 5    
         
                           
           
Hyvinvointiteknologian mahdollisuudet 5    
         
                           
           
Agile Web Application Development
                                                               
Agile Software Development Methods 5    
           
                               
     
Agile Web Application Development Project 5    
           
                               
     
Web Application Development 5    
           
                               
     
Information Systems Design and Management
                                                               
Communication Models in ICT Services 5  
         
                       
                 
Management and Acquisition of Information Systems 5  
         
                       
                 
Information Systems Analysis and Design 5  
         
                       
                 
eBusiness Solutions
                                                               
eCommerce 5    
         
                           
           
eBusiness 5    
         
                           
           
Practical eBusiness Development 5    
         
                           
           
Vapaasti valittavat opinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                               
0306000003030300000000000101010101010101010000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 6060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Osaamistavoitteet ja kompetenssit
Tietojenkäsittelyn opintojen tavoitteena on valmentaa opiskelijoita toimimaan asiantuntijoina tulevaisuuden työtehtävissä, joissa hyödynnetään digitaalisia palveluita liiketoiminnan tukemiseksi ja kehittämiseksi. Koulutusohjelma kehittää tietojärjestelmä-, ICT-infrastruktuuri-, ICT-projekti- ja liiketoimintaosaamista sekä erikoisosaamista opiskelijan valitsemalla ICT-alueella. Opintojensa jälkeen tietojenkäsittelyn tradenomit osaavat analysoida liiketoiminnan tarpeita ja mahdollisuuksia sekä kehittää niihin ympäristönäkökulman huomioivia ICT:tä hyödyntäviä ratkaisuja. Työssään he kykenevät mm. tukemaan loppukäyttäjiä ICT:n käytössä, rakentamaan uusia sovelluksia, kuvaamaan palveluprosesseja, viemään projektit läpi ketterästi, rakentamaan käyttäjäkeskeisiä verkkokauppoja, suunnittelemaan liiketoiminnalle lisäarvoa tuottavia ICT-ratkaisuja, arvioimaan markkinoilla tarjottujen valmiiden ICT-ratkaisuiden soveltuvuutta tarkoitettuun tehtävään sekä johtamaan niiden käyttöönottoa.

Opintojen rakenne
Tietojenkäsittelyn opinnot koostuvat ydinosaamisesta ja täydentävästä osaamisesta. Ydinosaaminen koostuu opinnoista, jotka varmistavat alan ammatillisen osaamisen. Täydentävissä opinnoissa opiskelija profiloituu eri osaamisalueisiin oman kiinnostuksensa mukaan. Opinnoissa tuotetaan erilaisia järjestelmäratkaisuja, jotka liittyvät pääsääntöisesti hyvinvointiin. Tuotettavien tietojärjestelmien kehittämisessä kiinnitetään erityistä huomiota niiden ympäristövaikuttavuuteen ja hyvään käyttäjäkokemukseen.

Tietojenkäsittelyn opintojen alkuvaiheessa painopiste on ydinosaamisen hankkimisessa. Ensimmäisenä vuonna opiskelijat perehtyvät liiketoiminnan perusasioihin ja niitä palvelevien sovellusten hyödyntämiseen. Lisäksi he oppivat erilaisia ICT:ssä käytettyjä keskeisiä tekniikoita, kuten www-tuotantoa, ohjelmointia ja tietokantoja.

Toisena vuonna opiskelijat syventyvät ICT-järjestelmien rakentamisessa vaadittavaan ammattiosaamiseen sekä palveluliiketoiminnan alalla tarvittavaan erityisosaamiseen. Lisäksi opiskelijat voivat alkaa syventää osaamistaan esimerkiksi ICT:n käytöstä liiketoiminnassa tai perehtyä web-sovellusten kehittämiseen käyttäen mm. ketteriä menetelmiä.

Kolmantena vuonna opiskelijat suuntaavat oppimistaan omaa kiinnostustansa vastaavalle alueelle. He hankkivat itselleen osaamista harjoittelussa ja erilaisissa käytännön läheisissä opinnoissa kuten tietojärjestelmien suunnittelu, hankinta ja käyttöönotto. Lisäksi he perehtyvät työelämän kehittämisen menetelmiin sekä yrittäjyyteen.

Viimeisenä syksynä opiskelijat syventyvät esimerkiksi eBusiness-ratkaisuihin tai ICT:n rooliin hyvinvointialalla sekä viimeistelevät työelämän tarpeisiin liittyvän opinnäytetyönsä..

Opintojen toteutus
Opinnoissa noudatetaan periaatteita, joissa opittuja teorioita sovelletaan käytäntöön mahdollisimman monessa eri muodossa. Opinnoissa korostetaan opiskelijoiden omatoimisuutta, yhteistyötä, innovatiivisuutta, luovuutta, monikulttuurisuustaitoja ja taitoa esittää ratkaisunsa muille.

Opintoja voi suorittaa usealla tavalla. Opiskelijat oppivat itsenäisesti työskennellen erikokoisissa ryhmissä sekä kasvotusten että virtuaalisissa yhteisöissä. Opintojensa aikana he osallistuvat paikallisen työelämän kanssa toteutettuihin projekteihin sekä erilaisiin kehityshankkeisiin. Opintoihin sisältyy myös 30 opintopisteen laajuinen harjoittelu, jonka aikana opiskelijat kartuttavat osaamistaan alan työtehtävissä aidossa työympäristössä.

Opinnot koostuvat kokonaisvaltaisista moduuleista, joissa opitut kokonaisuudet sisältävät ICT:n lisäksi muiden alojen ydinosaamista, kuten vuorovaikutustaitoja, kieliä, liiketoimintaa, hyvinvointia, palveluosaamista, jne. Tietojenkäsittelyn opinnot toteutetaan yhdessä liiketalouden tietojenkäsittelyn sekä tekniikan alan tieto- ja viestintätekniikan opiskelijoiden ja henkilökunnan kanssa ns. Monitori-oppimisyhteisössä. Yhteisö toimii aktiivisesti verkottuneena työelämään ja kansainvälisiin kumppaneihin kouluttamalla käytännönläheisiä ja innovatiivisia ICT-osaajia.