IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Amk-tutkinnot, päivätoteutus > Liiketalouden koulutus > Liiketalouden koulutus 16k palveluliiketoiminta

Liiketalouden koulutus 16K Palveluliiketoiminta

2015

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
YDINOSAAMINEN
                                                               
Palvelujen toimintaympäristö
                                                               
Toimintaympäristö 3
     
           
                                   
Informaatiolukutaito 1
     
           
                                   
Anniskeluosaaminen 0.5
     
           
                                   
Hygieniaosaaminen 0.5
     
           
                                   
Asiantuntijaviestintä 3
     
           
                                   
Työvälineosaaminen 2
     
           
                                   
Englannin kieli ja viestintä 3
     
           
                                   
Service English 2
     
           
                                   
Palveluosaaminen
                                                               
Palvelut 5
     
           
                                   
Kuluttajakäyttäytymisen muutokset 5
     
           
                                   
Asiakaspalveluosaaminen 5
     
           
                                   
Liiketoimintaympäristö
                                                               
Yritystalouden perusteet ja ohjaus 5  
     
               
                             
Organisaation toiminta ja esimiestyön arki 5  
     
               
                             
Myyntitaito ja markkinointi 5  
     
               
                             
Palveluyrittäjyys
                                                               
Yrittäjyysosaaminen 5  
     
               
                             
Kannattava liiketoiminta 5  
     
               
                             
Yritysjuridiikka 5  
     
               
                             
Palveluiden innovointi ja kehittäminen
                                                               
Palveluiden innovatiivinen kehittäminen 5  
       
                   
                       
Asiakaskokemuksen ja kannattavuuden johtaminen 5  
       
                   
                       
Projekt i Norden 2  
       
                   
                       
Ruotsin kieli, kirjallinen 1.5  
       
                   
                       
Ruotsin kieli, suullinen 1.5  
       
                   
                       
Vastuulliset palveluverkostot
                                                               
Monialaiset verkostot 5  
       
                   
                       
Palvelun laatu ja sen kehittäminen 5  
       
                   
                       
Vastuullinen palvelutoiminta 5  
       
                   
                       
Palveluiden tulevaisuus
                                                               
Ennakointi-, tutkimus- ja menetelmäosaaminen 5    
         
                           
           
Tulevaisuuden haltuunotto 5    
         
                           
           
Current topics in the service sector 5    
         
                           
           
HARJOITTELU
                                                               
Harjoittelu 10      
         
                               
     
Harjoittelu 2 10      
         
                               
     
Harjoittelu 3 10      
         
                               
     
OPINNÄYTETYÖ
                                                               
Opinnäytetyön suunnittelu 5      
           
                                   
Opinnäytetyön toteutus 5      
           
                                   
Opinnäytetyön julkaiseminen 5      
           
                                   
306015453030300153015101010101010101010000555101010555
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
                                                               
Multicultural Competence
                                                               
Global Service Networks 5    
       
                       
                 
Multicultural Communities 5    
       
                       
                 
Business Communication 5    
       
                       
                 
Palveluliiketoiminnan johtaminen
                                                               
Henkilöstöjohtaminen 5    
         
                           
           
Palveluiden strateginen johtaminen 5    
         
                           
           
Yrityksen laskentatoimi kehittämistyössä 5    
         
                           
           
Moduuli
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                               
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                               
00300000151500000000000555555000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 6060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Tradenomi (AMK), palveluliiketoiminta

PALVELULIIKETOIMINNAN OPINTOJEN OSAAMISTAVOITTEET

Palveluliiketoiminnan tradenomikoulutuksessa kehitetään liiketoimintaosaamista, kielitaitoa ja kansainvälisyysosaamista. Opiskelija kehittää osaamistaan kokonaisuuksien hallinnassa. Opiskelijaa kannustetaan vaihtoehtoisia opintopolkuja tarjoamalla vahvistamaan sekä monialaista osaamistaan että erityisosaamistaan. Palveluliiketoiminnan opintojen tavoitteena on tukea opiskelijan ammatillista kasvua alan tulevaksi ammattilaiseksi. Opintojen sisältö perustuu yleisiin työelämätaitoihin sekä palvelualan ja liiketalouden alan valtakunnallisesti määriteltyihin ammatillisiin vaatimuksiin. Uuden tradenomikoulutuksen vahvuuksina ovat työpainotteinen opiskelu, teorian ja käytännön mielekäs ja monimuotoinen yhdistäminen projektimaisissa toteutuksissa, yhdessä oppiminen sekä eri toimijat ja näkökulmat huomioiva, kokonaisvaltainen kehittäminen.

Palveluliiketoiminnan tradenomikoulutuksen tavoite on palvelualan osaamisen ja kehittämisen vahvistaminen Lahden seudulla ja lähialueilla. Opiskelijat sijoittuvat itselleen soveltuviin tehtäviin. Opiskelijat ovat ensimmäisenä vuonna neljässä työyhteisössä syys-huhtikuun aikana. Tällä pyritään joustavoittamaan työelämään siirtymistä ja tukemaan sopivan harjoittelupaikan löytymistä. Työpainotteinen opiskelu vahvistaa opiskelijan osaamista, vastuuntuntoisuutta ja rohkeutta uudistaa työelämää.

Opiskelijan polku palvelutradenomiksi on kolmiportainen. Palvelun ja kaupan alasta annetaan monipuolinen kuva ensimmäisenä vuonna, mm. julkiset palvelut, teollisuuden palvelut, kolmas sektori sekä kauppa ja palvelut. Toisena vuonna opiskelija profiloituu oman suunnitelmansa mukaan hankkien kansainvälistä ja täsmentyvän palvelusektorin osaamista. Toisena vuonna korostuu myös muun muassa projektioppiminen, jolloin opiskelija pääsee hyödyntämään ja soveltamaan oppimaansa työelämäläheisessä kehittämistyössä. Kehittämiskyvykkyyden lisääminen ja laajat kokonaisuudet, joissa palvelutoimintojen eri osa-alueet huomioidaan (talous, ympäristö, sosiaalinen, kulttuurinen) esim. monipuolisissa kehittämisprojekteissa, ovat ajankohtaisia kolmantena vuonna. Opinnoissa hyödynnetään teknologiaa, pelillisyyttä sekä laajempia kehittämiskokonaisuuksia ja strategista ongelmanratkaisemista.

1. Ydinosaamisen kehittymisen aikana opiskelija osaa
• huomioida palveluun liittyvät erityispiirteet käytännön työtehtävissä
• ottaa huomioon liiketoiminnan reunaehdot, perusperiaatteet ja välineet organisaatioissa
• selvittää ja täyttää asiakkaiden tarpeita
• luoda verkostoja palvelusektorin edustajiin
• hyödyntää toiminnassaan yleisiä työelämätaitoja

2. Ammattiset opinnot syvenevät ja opiskelija hankkii täydentävää osaamista. Opiskelija osaa
• tuottaa ja toteuttaa kannattavia ja vastuullisia palveluita
• kehittää ja myydä asiakaslähtöisiä palveluita
• työskennellä monikulttuurisissa yhteisöissä
• hyödyntää syvällisemmin ammatillisia taitojaa ja tietojaan
• soveltaa oppimaansa työelämän ongelmien ratkaisemisessa
• ennakoida asiakastarpeiden ja toimintaympäristön muutoksia

3.Ydinosaaminen ja täydentävä osaaminen kehittyy. Opiskelija osaa
• toimia palveluyrityksessä vastuullisesti eri osa-alueet huomioiden
• perustella ja arvioida ratkaisujaan palveluliiketoiminnan suunnittelussa ja organisoimisessa
• soveltaa oppimaansa palveluliiketoiminnan prosessien johtamisessa ja kehittämisessä
• suunnitella ja toteuttaa tutkimus- ja kehittämistoimintaa
• tehdä varteenotettavia ehdotuksia palveluliiketoiminnan kehittämiseksi ja työelämän uudistamisessa