IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Amk-tutkinnot, päivätoteutus > Media-alan koulutus (2014, 2015, 2016) > Media-alan koulutus 14s mediasisällön suunnittelu (syksyllä 2014 aloittaneille opiskelijoille)

Media-alan koulutus 14S Mediasisällön suunnittelu (syksyllä 2014 aloittaneille opiskelijoille)

2014

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
YDINOSAAMINEN
                                                                       
PERUSOPINNOT
                                                                       
Taideopinnot
                                                                       
Visuaalinen suunnittelu 7
     
             
                                         
Värihahmotus 3
       
                 
                                   
Piirustus, maalaus ja plastinen sommittelu 5  
       
                     
                             
Taidehistoria 5
       
                 
                                   
Kieliopinnot
                                                                       
Asiantuntijaviestintä 3  
       
                   
                       
Informaatiolukutaito 1  
       
                   
                       
Englannin kieli ja viestintä 3
     
           
                                   
Ruotsin kieli, kirjallinen 1.5    
           
                                 
           
Ruotsin kieli, suullinen 1.5    
           
                                 
           
Media-alan perusopinnot
                                                                       
Orientoivat opinnot 3
     
             
                                         
Viestinnän teoria 5
     
             
                                         
Media-alan yrittäjyys 2  
       
                     
                             
AMMATTIOPINNOT
                                                                       
Ammatillinen perusta
                                                                       
Media-analyysi ja sisällöntuotannon perusteet 5
     
             
                                         
Mediatekniikan perusteet 5
     
             
                                         
Digitaalinen visuaalisuus 5
     
             
                                         
Graafinen suunnittelu 5
       
                 
                                   
Journalistinen viestintä 5
       
                 
                                   
Valokuvaus 5  
       
                     
                             
Interactive Media
                                                                       
User experience design 3
       
                 
                                   
Designing Interactive Content 3
       
                 
                                   
Content Management Systems 3
       
                 
                                   
Interaction Technologies 3
       
                 
                                   
Electronic Publishing 3
       
                 
                                   
Game Design
                                                                       
Game analysis and theory 5  
         
                         
                       
Game concept design 5  
         
                         
                       
Game development 5  
         
                         
                       
Kuvakerronta
                                                                       
Dramaturgia ja kerronta 5  
       
                     
                             
Liikegrafiikka 3  
       
                     
                             
Kuvakerronnallinen ilmaisu 9  
         
                         
                       
Audiovisuaalinen ilmaisu
                                                                       
Ääni ilmaisuvälineenä 5    
         
                             
                 
Tuotantoprojekti 9    
         
                             
                 
Movie post-production 8    
         
                               
                 
Syventävä osaaminen
                                                                       
Professional portfolio 3
 
 
     
   
                 
           
Professional profile 3
   
 
 
         
     
     
           
Tuotannollinen projektityö 8    
           
                                 
             
Syventävä projektityö 7    
           
                                 
           
Tutkimuksen ja kehittämisen menetelmäopinnot 5      
           
                                     
     
HARJOITTELU
                                                                       
Työelämäharjoittelu 15  
       
                           
                     
Erikoistava harjoittelu 15    
         
                                   
         
OPINNÄYTETYÖ
                                                                       
Opinnäytetyö 15      
             
                                         
6856.55827.532.535.52234.530.527.512.51510.810.810.811.811.811.87.37.37.39916.512.5998811.59.21.71.7555
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
                                                                       
MUUT AMMATTIOPINNOT
(Valitaan yksi)
                                                                       
3D Animation
                                                                       
3D animation tools 5    
         
                             
                 
3D animation project 5    
         
                             
                 
Animation and 3D for games 5    
         
                             
                 
Liike-elämävalmiudet
                                                                       
Ammattikäytänteet ja sopimusoikeus 5  
       
 
                     
     
           
Muotoilun ja media-alan yrittäjyys 5      
           
                                     
     
Markkinointiviestintä ja brändäys 5      
           
                                     
     
Visuaaliset opinnot
                                                                       
Muotoilun perusteet 2    
           
                                 
           
Informaatiomuotoilu 4    
           
                                 
           
Kuvajournalismin historia ja teoria 3    
           
                                 
           
Elävän mallin piirustus 3      
           
                                     
     
Kuva ja teoria 3      
           
                                     
     
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                       
02.526.5160002.51511.51600000000000.830.830.835553.833.833.835.335.335.33000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Media-alan koulutus toteutetaan mielenkiintoisessa toimintaympäristössä, jossa luovalla yhteisöllä ja yhteisöllisyydellä on suuri merkitys. Media-alan ammattien edellyttämät tiedolliset ja taidolliset valmiudet opitaan pääosin erilaisissa käytännön suunnitteluprojekteissa. Suunnitteluprojektien toimeksiannot tulevat usein suoraan työelämäkumppaneilta, jolloin myös teollisuuden prosessit ja toimintamallit tulevat tutuiksi jo opiskeluaikana.

Monialainen oppimisympäristö laitteineen antaa opiskelijalle mahdollisuuden rakentaa asiantuntijuuttaan ja työtapojaan kiinnostuksensa mukaan. Pääaineopintojensa lisäksi opiskelija voi profiloida ammattiosaamistaan täydentävän osaamisen sisällöillä. Henkilökohtaisen tutoroinnin avulla jokaista opiskelijaa ohjataan kehittämään omia vahvuuksiaan niin, että osaaminen on kilpailukykyistä tulevaisuuden työmarkkinoilla.

Ammatillista profilointia ja työmarkkinoilla erottautumista voi tarvittaessa lisätä suorittamalla kolmantena lukuvuotena vaihtojakson jossakin ulkomaisista yhteistyöoppilaitoksistamme. Viimeisenä opiskeluvuotenaan opiskelijalla on mahdollisuus vahvistaa omaa ammatillista identiteettiään vielä opinnäytetyön aihevalinnalla.

MEDIASISÄLLÖN SUUNNITTELU

Mediasisällön suunnittelun pääaine kouluttaa opiskelijat viestinnän laaja-alaisiksi käytännön ammattilaisiksi. Menestyminen edellyttää viestinnällistä yleissivistystä ja lahjakkuutta oppia rakentamaan tekstistä, kuvasta ja äänestä toimivia ja kiinnostavia digitaalisia tuotteita ja teoksia. Opinnoissa on mahdollista keskittyä syvemmin esimerkiksi liikegrafiikkaan ja animaatioon, av- ja jälkituotantoon tai vuorovaikutteisten sisältöjen ja pelien suunnitteluun. Valmistuneet voivat työllistyä esimerkiksi peliteollisuuteen, mainoselokuvatuotannon pariin, verkkosovellusten ja -sisällön suunnittelutehtäviin tai viestinnän suunnittelun tehtäviin eri toimialoille.

Opetus painottuu työpajoihin, joissa sovelletaan luennoilla ja työvälineopetuksessa opittuja tietoja ja taitoja. Vaikka ala edellyttää vankkaa teknologian soveltamisen kykyä, on opintojen painotus suunnittelun ja luovan ongelmanratkaisun alueilla. Opinnoista merkittävä osa nivoutuu projekteihin, joiden tuloksina syntyy todellisia tuotteita oikeille asiakkaille sekä opiskelijoille käytännön kokemusta tavoitteellisesta suunnittelutyöstä.