IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat > Amk-tutkinnot, päivätoteutus > Muotoilun koulutus (2014, 2015, 2016) > Muotoilun koulutus 15s (syksyllä 2015 aloittaneille opiskelijoille), ajoneuvomuotoilu

Muotoilun koulutus 15S (syksyllä 2015 aloittaneille opiskelijoille), Ajoneuvomuotoilu

2015

Vaihda näkymän jäsentelyä
Valitse näytettävät lukuvuodet, lukukaudet ja periodit (kun vain yksi vuosi on valittuna) alla olevilla napeilla. (K = Kevät, S = Syksy)
Lukuvuodet 1 2 3 4
Hae nimellä: op 1 2 3 4 1S 1K 2S 2K 3S 3K 4S 4K 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
YDINOSAAMINEN
                                                                       
PERUSOPINNOT
                                                                       
Muotoilun perusteet
                                                                       
Johdatus muotoiluopintoihin 5
     
             
                                         
Muotoilijan digitaalinen toimintaympäristö 6
     
             
                                         
Muotoilun teoria ja käsitteistö 4
     
             
                                         
Muotoilun taideperusta
                                                                       
Taidehistoria 5
     
           
                                   
Visuaalinen suunnittelu 7
     
           
                                   
Värihahmotus 3
     
           
                                   
Muotoiluprosessi
                                                                       
Ajoneuvotekniikan perusteet 3
     
           
                                   
Ajoneuvomuotoilun perusteet 3
     
           
                                   
Muotoilupiirtäminen 5
     
           
                                   
Muotoiluprosessi I 4
     
           
                                   
Mallinrakennustekniikat, metalli 4
     
           
                                   
Mallinrakennustekniikat, muovi 4
     
           
                                   
Mallinrakennustekniikat, puu 4
     
           
                                   
Ruotsin kieli, kirjallinen 1.5
     
           
                                   
Ruotsin kieli, suullinen 1.5
     
           
                                   
AMMATTIOPINNOT
                                                                       
Käyttäjälähtöinen muotoilu
                                                                       
Käyttäjälähtöinen muotoilu 5  
       
                     
                             
Käyttäjälähtöiset tutkimus- ja kehittämismenetelmät 2  
       
                     
                             
Elävän mallin piirustus 1 3  
       
                   
                       
Asiantuntijaviestintä 3  
       
                   
                       
Informaatiolukutaito 1  
       
                   
                       
Ympäristötehokas muotoilu
                                                                       
Ympäristötehokas muotoilu 5  
       
                     
                             
Ajoneuvomuotoilun mallitekniikat 4  
         
                         
                       
Syventävä valmistustekniikka metalli, ajoneuvomuotoilu 3  
       
                     
                             
Syventävä valmistustekniikka muovi, ajoneuvomuotoilu 3  
         
                         
                       
Muotoilijan presentointi
                                                                       
Muotoilijan portfolio 6  
         
                         
                       
Esitystekninen muotoilupiirtäminen 3  
       
                     
                             
Piirustus ja maalaus 3  
       
                   
                       
Englannin kieli ja viestintä 3  
       
                   
                       
Muotoiluprosessi syventävä
                                                                       
Muotoiluprosessi 2 5  
       
                   
                       
Mallintaminen työkaluna 5  
       
                     
                             
Plastinen sommittelu I 3  
       
                   
                       
Muotoilun historia 3  
       
                   
                       
Muotoilija ja tuotekehitys
                                                                       
Tuotekehitysprojekti 8    
         
                             
                 
Luovan alan yrittäjyys 3    
         
                             
                 
Tietokoneavusteinen suunnittelu ja valmistaminen 4    
         
                             
                 
Ammatillinen profiloituminen
                                                                       
Muotoilijaidentiteetti 5      
           
                                     
     
Strateginen muotoilu 5      
           
                                     
     
Tulevaisuuden tutkimus 5      
           
                                     
     
Asiantuntijuutta syventävät opinnot
                                                                       
Asiantuntijaprojekti 7      
           
                                   
Syventävä valmistustekniikka, ajoneuvomuotoilun mallitekniikat 5      
           
                                   
Tutkimuksen ja kehittämisen menetelmäopinnot 3      
           
                                     
     
HARJOITTELU
                                                                       
Erikoistava harjoittelu 15  
       
                     
           
Työelämäharjoittelu 15    
       
                         
     
OPINNÄYTETYÖ
                                                                       
Opinnäytetyön suunnittelu 5      
           
                                   
Opinnäytetyön toteutus 5      
             
                                         
Opinnäytetyön julkaiseminen 5      
             
                                         
6065355037.522.53530251031.518.512.512.512.57.57.57.511.711.711.71010108.38.38.33.33.33.310.510.510.56.26.26.2
TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN
                                                                       
MUUT AMMATTIOPINNOT
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                       
Käyttöliittymäsuunnittelu 5    
           
                                 
           
Erityisryhmäsuunnittelu 5    
           
                                 
           
Ajoneuvomuotoilun esitystekniikat 5    
           
                                 
           
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 15 op)
                                                                       
00150000001500000000000000000555000000
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi 606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060606060

Opinnot on suunniteltu siten, että opintoja suoritetaan 60 opintopistettä lukuvuodessa ja 30 op lukukaudessa.

Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.

Muotoilun koulutus 15S (syksyllä 2015 aloittaneille opiskelijoille)

Muotoilun koulutus toteutetaan mielenkiintoisessa toimintaympäristössä, jossa luovalla yhteisöllä ja yhteisöllisyydellä on suuri merkitys. Muotoilijan ammatin edellyttämät tiedolliset ja taidolliset valmiudet opitaan pääosin erilaisissa käytännön suunnitteluprojekteissa. Suunnitteluprojektien toimeksiannot tulevat usein suoraan työelämäkumppaneilta, jolloin myös teollisuuden prosessit ja toimintamallit tulevat tutuiksi jo opiskeluaikana.

Monialainen oppimisympäristö laitteineen antaa opiskelijalle mahdollisuuden rakentaa asiantuntijuuttaan ja työtapojaan kiinnostuksensa mukaan. Pääaineopintojensa lisäksi opiskelija voi profiloida ammattiosaamistaan täydentävän osaamisen sisällöillä. Henkilökohtaisen tutoroinnin avulla jokaista opiskelijaa ohjataan kehittämään omia vahvuuksiaan niin, että osaaminen on kilpailukykyistä tulevaisuuden työmarkkinoilla.

Ammatillista profilointia ja työmarkkinoilla erottautumista voi tarvittaessa lisätä suorittamalla kolmantena lukuvuotena vaihtojakson jossakin ulkomaisista yhteistyöoppilaitoksistamme. Viimeisenä opiskeluvuotenaan opiskelijalla on mahdollisuus vahvistaa omaa muotoilijaidentiteettiään vielä opinnäytetyön aihevalinnalla.

Ajoneuvomuotoilu

Ajoneuvomuotoilun pääaineen opinnoissa keskitytään sekä henkilökohtaisen liikkumisen että julkisen henkilö- ja tavaraliikenteen ajoneuvojen muotoiluun. Ajoneuvomuotoilija voi olla mukana suunnittelemassa ajoneuvojen muotoa, hallintalaitteita, osia, palveluita tai ajoneuvoihin liittyviä muita tuotteita. Ajoneuvomuotoilija työskentelee yleensä tuotekehitystiimissä yhdessä muiden alojen ammattilaisten kanssa. Ammatillisia muotoilukohteita voivat olla vedessä, ilmassa tai maalla kulkevat lihasvoimalla toimivat ajoneuvot tai moottoriajoneuvot. Ne voivat olla vapaa-ajan, hyötyajon tai julkisen henkilö- tai tavaraliikenteen ajoneuvoja.

Opinnoissa keskeistä on muotoiluprosessien ymmärtäminen, tuotekehitystyö, käytettävyys, ergonomia sekä erilaisten visualisointi- ja mallinrakennustekniikoiden hallinta.

Ajoneuvomuotoilua opiskellaan yksilö- ja ryhmätyönä asiantuntijoiden ohjauksessa luennoilla tai projekteissa, jotka toteutetaan mahdollisesti yhteistyössä alan yritysten kanssa. Ammatissa menestyminen edellyttää hyvää visuaalista ilmaisua, visuaalisen hahmottamisen taitoja, kykyä jatkuvaan tiedonhankintaan sekä vuorovaikutustaitoja toimia eri alojen asiantuntijoiden kanssa. Koulutus antaa valmiudet työskennellä myös muissa tuotesuunnittelutehtävissä sekä alan jatko-opintoihin.