IN ENGLISH Opinto-opas
Opetussuunnitelmat

OPETUSSUUNNITELMA - opiskelijan ja opettajan työväline

Lahden ammattikorkeakoulun opetussuunnitelmat ovat osaamisperustaisia ja noudattavat eurooppalaista ja kansallista tutkintojen viitekehystä. Keskeistä osaamisperustaisessa opetussuunnitelmassa on uudentyyppisen asiantuntijuuden määrittäminen, laajat osaamiskokonaisuudet, osaamisen sanoittaminen, rakenteiden joustavuus ja tulevaisuusorientaatio. Ydinosaamisen ja täydentävän osaamisen kautta jäsentyviin tutkintokokonaisuuksiin voi muodostua myös uudenlaisia osaamisen yhdistelmiä.

Opetussuunnitelmissa on määritelty tutkinnon edellyttämä osaaminen ja kuvattu osaamiskokonaisuuksien, eli moduulien, ja niihin kuuluvien opintojaksojen osaamistavoitteet sekä opintojen rakenne ja eteneminen. Opintojaksojen sisällöt, arviointikriteerit ja -menetelmät sekä tarkemmat toteutustiedot on kuvattu erikseen toteutussuunnitelmissa.

Opetussuunnitelma on opintojen ja opetuksen suunnittelun väline opiskelijalle ja opettajalle. Se kuvaa opiskelijan osaamisen kehittymistä kohti asiantuntijuutta ja sen tavoitteena on tehdä opiskelijan oppimisprosessi näkyväksi ja ohjata opintojen suunnittelua.

Opetussuunnitelmissa kuvattu ydinosaaminen muodostaa tutkinnon osaamisen perustan ja varmistaa alan asiantuntijuuden. Ydinosaamisen lisäksi opiskelija valitsee tutkintoonsa täydentäviä osaamiskokonaisuuksia. Täydentävä osaaminen syventää tai laajentaa opiskelijan osaamista ja antaa opiskelijalle mahdollisuuden yksilöllisen tutkinnon rakentamiseen.